Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

66 procent Polaków dobrze oceniło pracę policji

Data publikacji 27.09.2013

Większość Polaków dobrze ocenia działalność Policji. Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej w dniach 5 – 12 września 2013 roku, wynika, że lepiej od Policji oceniane są jedynie niektóre media.

Centrum Badania Opinii Społecznej zrealizowało na początku września br. kolejną edycję badania instytucji publicznych na reprezentatywnej próbie 911 dorosłych Polaków. Większość obywateli dobrze ocenia działalność Policji. Pozytywnie na temat pracy policjantów wypowiada się większość ankietowanych (66 proc.), natomiast przeciwnego zdania jest 23 % respondentów – wykres nr 1.

Wykres nr 1. Jak by Pan/i ocenił/a działalność Policji?

Źródło: CBOS, 5-12 września 2013 r., N=911.

W porównaniu z wynikami z marca 2013 roku odsetek dobrych ocen zwiększył się znacząco (wzrost o 9 punktów procentowych), przy jednoczesnym spadku ocen negatywnych (o 6 punktów procentowych) – wykres nr 2.

Wykres nr 2. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji?
(oceny od I 2000 do IX 2013) (%)

Źródło: CBOS, 5-12 września 2013 r., N=911.

Od 1996 roku Polacy pytani są o zdanie na temat działalności najważniejszych instytucji publicznych w kraju, takich jak parlament, urząd prezydenta czy Policja. Badani oceniali również władze samorządowe, kościół rzymskokatolicki, związki zawodowe, ZUS i OFE, instytucje finansowe, wojsko, instytucje wymiaru sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższą Izbę Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, PKP oraz najpopularniejsze stacje telewizyjne i radiowe. Policja znajduje się na siódmym miejscu z dwudziestu dziewięciu ocenianych instytucji, wyżej od niej znajdują się tylko niektóre stacje telewizyjne i radiowe (wykres nr 3).

Wykres nr 3. Jak Pan(i) ocenił(a) działalność …?
(dobre oceny we wrześniu 2013 roku) (%)

Źródło: CBOS, 5-12 września 2013 r., N=911.

Należy podkreślić, że Policja po raz kolejny została oceniona zdecydowanie wyżej niż instytucje wymiaru sprawiedliwości, takie jak sądy i prokuratura – odsetek pozytywnych wskazań w przypadku Policji jest ponad dwukrotnie wyższy (wykres nr 4).

Wykres nr 4. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji, sądów i prokuratury?
(dobre oceny od IV 2002 do IX 2013 ) (%) 

Źródło: CBOS, 5-12 września 2013 r., N=911.

Powrót na górę strony
Polska Policja