Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu przygotowań obronnych Policji

Data publikacji 21.11.2013

Szkolenie dotyczące zadań Policji w obszarze przygotowań obronnych państwa trwa od wtorku 19 listopada w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Centrum Usług Logistycznych ,,KAPER” w Juracie. Spotkanie, którego organizatorem jest Główny Sztab Policji KGP potrwa do piątku 22 listopada 2013 roku.

19 listopada 2013 r. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Krzysztof Gajewski dokonał oficjalnego rozpoczęcia szkolenia przekazując obowiązki gospodarza, w eksperckiej części szkolenia, na ręce Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP – insp. Krzysztofa Lisa.

W gronie zaproszonych prelegentów i gości znajdują się przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Akademii Marynarki Wojennej, środowisk naukowych, sztabów Policji komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych, którzy na co dzień kształtują model wzajemnego współdziałania  pozamilitarnych struktur obronnych państwa.

Program narady przewiduje podsumowanie działalności Głównego Sztabu Policji KGP w obszarze przygotowań obronnych Policji w roku 2013 oraz omówienie głównych kierunków funkcjonowania w tym obszarze na rok 2014.

Uczestnicy narady dyskutują między innymi o:
- Funkcjonowaniu państwa w czasie zagrożenia konfliktem zbrojnym i w czasie wojny;
- Zakresie przygotowań obronnych państwa;
- Organizacji i funkcjonowaniu systemu obronnego państwa oraz jego elementach;
- Organizacji systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
- Militaryzacji jednostek organizacyjnych Policji i szczególnej ochronie obiektów;
- Realizacji zadań wynikających z obowiązków Państwa-Gospodarza (HNS) przez pozamilitarne ogniwa obronne;
- Regułach szkolenia obronnego i organizacji ćwiczeń z zakresu obronności w państwie;
- Planowaniu obronnym (planowaniu operacyjnym i programowaniu obronnym);
- Nadawaniu przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w jednostkach zmilitaryzowanych;
- Współdziałaniu Policji z Siłami Zbrojnymi RP, Państwową Strażą Pożarną i Strażą Graniczną w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Głównym celem odbywającego się szkolenia jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie eksperckim w zakresie planowania operacyjnego i programowania obronnego oraz skutecznego współdziałania podmiotów wchodzących w skład pozamilitarnego podsystemu obronnego kraju.

Konieczność przeprowadzenia szkolenia z zakresu przygotowań obronnych Policji jest również realizacją dyspozycji zawartych w zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji ,,Planie przedsięwzięć Policji w zakresie realizacji zadań obronnych na rok 2013” jako realizacja zidentyfikowanych w tym zakresie potrzeb związanych ze znaczną fluktuacją kadr na stanowiskach związanych z przygotowaniami obronnymi w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji.

(GSP KGP / mj)

Powrót na górę strony