Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium prewencyjne w Katowicach

Data publikacji 26.11.2013

Seminarium szkoleniowe naczelników komend wojewódzkich/Stołecznej Policji odpowiedzialnych za służbę prewencyjną oraz koordynatorów ds. dzielnicowych odbywa się w Szkole Policji w Katowicach. Spotkanie prowadzi Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP mł. insp. Marek Walczak. Uczestnicy dyskutują o roli dzielnicowego w nowoczesnej formacji policyjnej, diagnozie poziomu wiedzy dzielnicowych w oparciu o efekty uzyskane podczas eliminacji do zawodów „Dzielnicowy Roku” oraz o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W trakcie finału VI Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” objętych patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Bartłomieja Sienkiewicza (więcej na ten temat >>) odbywa się seminarium szkoleniowe naczelników służby prewencyjnej oraz koordynatorów ds. dzielnicowych.

W spotkaniu uczestniczą również przedstawiciele szkół policyjnych, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Kaleta - gospodarz najmłodszej placówki dydaktycznej służby prewencyjnej Policji.

Podkreślenia wymaga fakt, że Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński dostrzegając potrzebę podnoszenia poziomu umiejętności dzielnicowych, po 5-letniej przerwie, polecił reaktywować zawody „Dzielnicowy Roku”, których organizację powierzył Szkole Policji w Katowicach. To właśnie w murach tej szkoły o miano najlepszego dzielnicowego w kraju będzie konkurować po dwóch dzielnicowych ze wszystkich garnizonów Policji.

Wiodącą tematyką seminarium, którym moderuje podinsp. Robert Kumor – Naczelnik Wydziału Prewencji BPiRD KGP jest określenie roli dzielnicowego w nowoczesnej formacji policyjnej. Nadrzędnym celem polskiej Policji jest służba społeczeństwu, w tym ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz zapewnienie porządku publicznego. Zadania te realizowane są w znacznej mierze przez dzielnicowych, którzy poprzez inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zachowaniom aspołecznym są więc swoistymi animatorami działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Aktywizacja działań w tym obszarze nie tylko kształtuje właściwy obraz formacji policyjnej oraz przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa, ale również prowadzi do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dyskusję oparto na efektach prac warsztatów szkoleniowych przeprowadzonych z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych Policji i kierowników rewirów dzielnicowych.

Bez wątpienia istnieje potrzeba permanentnego podnoszenia poziomu wiedzy umiejętności dzielnicowych, w tym w ramach doskonalenia lokalnego. Zawody „Dzielnicowy Roku”, do których eliminacje odbywały się zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i powiatowym dają niepowtarzalną okazję pozyskania informacji o poziomie wiedzy i  aktualnym stopniu przygotowania policjantów do profesjonalnego wykonywania obowiązków służbowych, co w konsekwencji  przyczynia się do podniesienia poziomu obsługi obywateli. Doświadczeniami w tym zakresie podzielił się przedstawiciel garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Odrębny obszar tematyczny dotyczy jakże ważkiej, realizowanej w znacznej mierze przez dzielnicowych problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym nowego rozwiązania organizacyjno-prawnego jakim jest narzędzie szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. W trakcie narady omówiono doświadczenia płynące z wdrażania tego rozwiązania na terenie garnizonu stołecznego.

Źródło: BPiRD KGP

Foto: Artur Kowalczyk (gazeta Policja 997) i Kamila Ulas (SP Katowice)

Powrót na górę strony