Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja "Współczesne zagrożenia rodziny"

Data publikacji 29.11.2013

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowali konferencję „Współczesne zagrożenia rodziny”. Uzależnienia, patologie społeczne oraz instytucjonalne formy wsparcia rodzin dysfunkcyjnych - to główne tematy omówione podczas spotkania.

W konferencji zorganizowanej w Warszawie wzięli udział eksperci oraz policjanci z całego garnizonu mazowieckiego. To właśnie oni w codziennej służbie zaangażowani są w profilaktykę i prowadzenie spraw związanych z sytuacjami przemocy w rodzinie i w stosunku do nieletnich. Dzięki temu temat spotkania został przedstawiony  i omówiony wielopłaszczyznowo.

Na początku spotkania głos zabrał insp. Cezary Popławski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji, który między innymi podkreślił, że Policja, jako służba realizująca zadania na rzecz ochrony życia i  zdrowia obywateli, szczególnie koncentruje się na bezpieczeństwie rodziny i przedsięwzięciach mających na celu  ochronę ofiar i świadków przemocy.  Wyrazem tego typu działań jest między innymi realizacja procedury „Niebieskiej Karty” oraz wdrażanie nowych narzędzi służących szacowaniu ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie, inicjowanie nowych form wsparcia, szczególnie małoletnich osób doznających przemocy w rodzinie oraz aktywna rola dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu.

Cenny głos trafił do zebranych ze strony wicewojewody mazowieckiego Dariusza Piątka, który podkreślił rolę wszystkich służb,  instytucji i podmiotów odpowiadających za reagowanie i działanie w strefie związanej  z przemocą w rodzinie. Podziękował także mazowieckim policjantom za zaangażowanie w tym obszarze.

Maria Wrońska z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej podkreśliła znaczenie takich spotkań i szkoleń mających na celu jeszcze lepsze współdziałanie na rzecz pomocy współczesnej rodzinie. Wszyscy prelegenci przedstawili niezwykle ciekawe prezentacje. Wpływ narkotyków i dopalaczy na funkcjonowanie rodziny omówił Robert Rutkowski z Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”. Anna Łopuska-Sławińska z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrelacjonowała temat alkoholizmu i jego skutków dla jednostki i rodziny.  Z dużym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie dr. Agnieszki Wrońskiej, kierownik Działu Akademii NASK pt. „Zagrożenia dzieci w Internecie”.

Destrukcyjny wpływ przemocy i agresji w rodzinie oraz piętno przemocy w historii zostały omówione przez Annę Wiechcińską ze Stowarzyszenia na Rzecz Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz przez dr. Jacka Pruszyńskiego z Zakładu Geriatrii i Gerontologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.  Dr. Pruszyński skupił także uwagę zebranych na problemach osób starszych w dzisiejszym świecie.

O tym, co najczęściej zgłaszają dzieci i młodzież do Telefonu Zaufania 116 111 mówiła Lucyna Kicińska z Fundacji Dzieci Niczyje. Zjawisko przestępczości nieletnich przybliżyła reprezentująca Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu, podkom. Katarzyna Zaremba.

Podczas konferencji usłyszeliśmy także prelekcję kpt. Elżbiety Krakowskiej z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej nt. „Członek rodziny odbywający karę pozbawienia wolności.”

Eurosieroctwo, ideologie przeciwne rodzinie, wpływ bezrobocia na środowisko rodzinne to kolejne ważne tematy poruszone na spotkaniu.  O roli kuratorów sądowych w pracy z rodziną dysfunkcyjną i o formach oraz metodach wsparcia rodziny w kryzysie przez Ośrodki Pomocy Społecznej mówiły: Violetta Duda, Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Rodzinnego Warszawa Praga Południe oraz Halina Janiszek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

O roli Policji w przeciwdziałaniu przemocy mówił Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego insp. Marek Świszcz.

Poruszono również temat działań instytucji kościelnych na rzecz wsparcia rodziny. O tym opowiadał ks. Dariusz Marczak z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Agnieszka Siczek, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Radomiu, przedstawiła rolę takiej poradni w przeciwdziałaniu trudnościom w rodzinie.

Konferencja pozwoliła na usystematyzowanie zagadnień dotyczących współczesnych, licznych niestety zagrożeń rodziny.  Z pewnością treści omówione w trakcie obrad pomogą  w jeszcze lepszym realizowaniu zadań służbowych nie tylko przez policjantów, ale przez wszystkie instytucje o podmioty zaangażowane w prace na rzecz bezpieczeństwa naszego społeczeństwa.

(KWP w Radomiu / mg)

Powrót na górę strony