Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Centralne Biuro Śledcze - raport statystyczny 2005

Data publikacji 27.01.2006

(wyciąg - w nawiasach dane za rok 2004)

Głównym zyskiem dla przestępczości zorganizowanej nadal pozostają przede wszystkim: produkcja i obrót narkotykami, wymuszenia haraczy, napady, oraz wyłudzenia towarów i podatków ze szkodą dla przedsiębiorców prywatnych i podmiotów gospodarczych z udziałem Skarbu Państwa.

Pomimo utrzymującego się trendu rozwiązywania konfliktów pomiędzy grupami przestępczymi w sposób pokojowy - nadal obserwuje się stosowanie przemocy w porachunkach gangów. W najbliższych latach przewiduje się eskalację przemocy w obrębie zorganizowanych grup przestępczych. Zakłady karne opuści wielu dawnych liderów najgroźniejszych zorganizowanych grup przestępczych. Mogą wówczas nastąpić zdecydowane oraz brutalne działania przestępcze zmierzające do odzyskania wpływów i przejęcia ponownej kontroli nad odtworzonymi strukturami przestępczymi.

Grupy przestępcze o jednolitym dotąd profilu działania przekształcają obecnie swoją działalność w multiprzestępczą, (przy czym w większości przypadków widoczna jest tendencja zwiększania się zainteresowania grup kryminalnych przestępczością o charakterze narkotykowym lub ekonomicznym).

GRUPY PRZESTĘPCZE

Do dnia 31 grudnia 2005 r. Zarządy i Wydziały Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji objęły zainteresowaniem w ramach prowadzonych spraw operacyjnych i procesowych 3 377 (2 686) osób działających w 296 (262) grupach przestępczych, w tym: w 258 (227) grupach polskich, w 38 (32) o charakterze międzynarodowym.

Polskie grupy przestępcze kierowane są przez 321 (286) zidentyfikowanych liderów, grupy międzynarodowe 51 (35). Łączna liczba zidentyfikowanych liderów (stan na 31 grudnia 2005 r.) - 372 (324).

Bezpośrednim zainteresowaniem CBŚ KGP w 2005 roku było objętych łącznie 271 (267) cudzoziemców, w tym między innymi: Ukraińców 47 (38), Białorusinów 13(16), Litwinów 27(23), Rosjan 19(11), Czeczeńców - 11 (40), Łotyszy - 6(8), obywateli pozostałych krajów b. WNP - 14(23), obywateli: z krajów Ameryki Południowej - 1(3), z krajów Ameryki Północnej - 7(5), z krajów Ameryki Środkowej - 1(0), Turków 4(15), Niemców 20(16), Albańczyków - 5 (2), Czechów - 19(3), Słowaków - 4(1), Włochów - 3(3), z krajów Skandynawii -9 (13), obywateli pozostałych krajów europejskich - 29(29), Wietnamczyków - 1(5), innych krajów azjatyckich - 1(7), oraz 30 (6) osób z krajów afrykańskich.

ŚLEDZTWA (ogółem)

Do 31 grudnia 2005 roku (sprawy z roku 2005 i kontynuowane z poprzednich lat) w CBŚ KGP prowadzonych było 748 postępowań przygotowawczych w związku z działalnością zorganizowanych grup przestępczych (na koniec roku 2004 prowadzonych było 651 spraw). Ze wskazanej liczby postępowań 127 (126) - prowadzonych jest o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, 23 (18) z kodeksu karnego skarbowego, 146 (155) - o przemyt, dystrybucję oraz produkcję narkotyków, 22 (27) - o zabójstwa, 81 (70) - o pranie pieniędzy, 28 (18 ) - o korupcję, 27 (12) - o zorganizowaną kradzież pojazdów, 22 (21) - o fałszerstwa środków płatniczych i dokumentów, oraz 91 (66) - o rozboje lub wymuszenia rozbójnicze, handel ludźmi - 9 (7), handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi - 9 (7), pozbawienie wolności dla okupu 9 (12).

Łącznie w okresie sprawozdawczym - zatrzymano 3 271 osób, 4 557 (4261) podejrzanym przedstawiono łącznie 12 684 (11 303) zarzutów. W stosunku do wyżej wymienionych zastosowano następujące środki zapobiegawcze:

 • areszty tymczasowe - 2 009 (1842) 
 • dozory policyjne - 924 (981) 
 • poręczenia majątkowe - 535 (521)

W tym samym okresie wydano - 134 (127) listów gończych.

W okresie sprawozdawczym przedstawiono 1400 (1146) zarzutów o czyn z art. 258 § 1 i 2 k.k. (udział w zorganizowanej grupie o charakterze zbrojnym albo związku mającym na celu popełnianie przestępstw, oraz postać kwalifikowana, gdy grupa lub związek posiada charakter zbrojny) 1355 (1130) osobom. Cytowany artykuł zastosowano w stosunku do:

 • 1315 (1085) członków grup polskich,
 • 40 (40) członków grup międzynarodowych,

Liczba podejrzanych z art. 258 § 1 i 2 k.k.: narodowości polskiej 1353 (1111), liczba podejrzanych narodowości obcej 2 (19), 1 narodowości algierskiej, 1 ormiańskiej.

W okresie sprawozdawczym art. 258 § 3 lub 4 k.k. (kierowanie grupą lub związkiem mającym na celu popełnianie przestępstw lub organizacją terrorystyczną) przedstawiono 138 (158) zarzuty 136 (154) osobom

PAPIEROSY

W wyniku prowadzonych przez CBŚ KGP działań od stycznia do grudnia 2005 roku zabezpieczono ponad 33 mln sztuk papierosów o szacunkowej wartości 8, 25 mln złotych oraz 89 ton krajanki tytoniowej, w tym 60 ton w wyniku wspólnych działań ze stroną niemiecką i ukraińską.

PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY

Proceder prania pieniędzy towarzyszy coraz częściej przestępstwom źródłowym zarówno: kryminalnym, gospodarczym, jak i narkotykowym.

Aktualnie jednostki Centralnego Biura Śledczego KGP prowadzą 81 spraw dotyczących tego procederu (na koniec 2004 r. prowadzonych było 70 spraw), w których - 404 (221) podejrzanym przedstawiono - 882 (984) zarzutów.

Zastosowane środki zapobiegawcze: 196 (137) aresztów tymczasowych, 92 (95) dozorów policyjnych, 97 (88) poręczeń majątkowych, za 10 (5) osobami wydano listy gończe.

NARKOTYKI

Do 31 grudnia 2005 roku w ramach działalności komórek organizacyjnych CBŚ KGP prowadzonych jest 146 (155) postępowań dotyczących przestępstw narkotykowych (większość spraw rozpoczęta w 2005 roku), z tej liczby 14 (16) dotyczy produkcji, 25 (30) przemytu narkotyków, 107 (109) dystrybucji narkotyków.

W ramach prowadzonych spraw łącznie przedstawiono zarzuty 1090 (1097) osobom: 69 (80) w zakresie produkcji, 105 (108) przemytu, 916 (909) dystrybucji.

W okresie sprawozdawczym w sprawach prowadzonych przez jednostki CBŚ KGP ujawniono i zabezpieczono podczas produkcji (art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) następujące ilości narkotyków:

 • amfetamina - 86,9 (53,08) kg
 • marihuana - 0,151 (35,7) kg

W okresie sprawozdawczym w sprawach prowadzonych przez jednostki CBŚ KGP ujawniono przemyt (art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii):

 • amfetamina - 0,104 (0) kg
 • heroina - 30,4 ( 44,2) kg
 • kokaina - 8,5 (13,1) kg
 • marihuana - 7,9 (23,3) kg
 • ekstazy - 72 963 (21 205) sztuk
 • inne - 1428 sadz. konopi (1925) sadz.

W okresie sprawozdawczym w sprawach prowadzonych przez jednostki CBŚ KGP ujawniono wprowadzanie do obrotu (art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) następujące ilości narkotyków:

 • amfetamina - 86,4 (126,4) kg
 • haszyszu - 59,4 (22,2) kg
 • heroina - 3,23 (9,18) kg
 • kokaina - 0,383 (0,24) kg
 • marihuana - 26,09 (29,4) kg
 • ekstazy - 231 425 (96 198) sztuk
 • LSD - 74 (17 547) sztuk


oraz 110 (306) litrów prekursorów do produkcji amfetaminy ( BMK).

TERRORYZM

W zakresie rozpoznania i zwalczania terroryzmu kryminalnego jednostki Policji od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. odnotowały 47(59) przypadków eksplozji przy użyciu materiałów i urządzeń wybuchowych, z czego 23(17) nie było związanych z aktami terroru kryminalnego (były to próby rozmontowania amunicji, niewybuchów i wytwarzania mieszanin pirotechnicznych).

W/w eksplozje nastąpiły w związku z użyciem:

 • samodzielnych urządzeń wybuchowych - 23 przypadków, w tym 5 bez cech działania przestępczego,
 • petard - 8 przypadki, w tym 5 bez działania przestępczego,
 • niewybuchów - 9 przypadków bez działania przestępczego,
 • zapalników - 4 przypadek
 • granatów - 2 przypadki bez cech działania przestępczego
 • substancji zapalajaco-chemicznej - 1 przypadek.

Obiektami zamachów były:

 • bloki mieszkalne - 3 przypadki,
 • samochód - 3 przypadki,
 • zakład pracy - 2 przypadki,
 • posesja prywatna - 2 przypadki,
 • ogródki działkowe - 2 przypadki,
 • sklepy - 4 przypadki,
 • dyskoteka, ferma lisów, szkoła grunty rolne, budka BOR, sklep, piwnica- 1 przypadek.

W 2005 r. ujawniono i rozbrojono podłożonych pod różnymi obiektami - 8 urządzeń wybuchowych (13 ) oraz 45 atrap urządzeń wybuchowych (46 ).

Odnotowano w tym czasie 792 fałszywych powiadomień o podłożeniu urządzeń wybuchowych (9853). W tym też czasie na skutek eksplozji urządzeń wybuchowych śmierć poniosło 6 osób (10). Od 1 stycznia do końca grudnia 2005 r. rannych zostało 38 osób (29). Straty materialne w 2005 r. w mieniu prywatnym, spowodowane eksplozjami wyniosły w przybliżeniu około 455.900 zł. (1.572.000 zł.).

W wyniku działań policyjnych w 2005 r. zatrzymano 251 osoby podejrzane (134 osób) o działania przestępcze, które miały związek z materiałami i urządzeniami wybuchowymi.

Zarządy i Wydziały CBŚ KGP zabezpieczyły łącznie 527,1 kg materiałów wybuchowych, Łącznie Policja zabezpieczyła 18 samodzielnych urządzeń wybuchowych, 772 kg różnego rodzaju materiałów wybuchowych, 281 sztuk granatów, 8 petard wojskowych i 828 sztuk zapalników i detonatorów.

KORUPCJA

Łącznie w 2005 roku komórki organizacyjne Centralnego Biura Śledczego KGP procesowo potwierdziły 1221 (266) przypadków korupcji. Kwota ustalonych przyjętych korzyści wyniosła 8 770 281 (6 039 142) złotych.

Do 31 grudnia 2005 r. w CBŚ KGP prowadzonych było 18 spraw w zakresie zwalczania korupcji (większość wszczętych w 2005 roku), 149 podejrzanym przedstawiono 359 zarzutów, 64 osoby zostały tymczasowo aresztowane, 35 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, 26 poręczenie majątkowe, wydano 1 list gończy.

Ustalone procesowo przez jednostki CBŚ KGP przypadki korupcji, w odniesieniu do określonych zawodów i obszarów, przedstawiają się następująco: 

 • funkcjonariusze celni 971 (65),
 • wymiar sprawiedliwości 41 (16),
 • agendy finansowe państwa 16 (3),
 • administracja terenowa 10 (12)
 • funkcjonariusze policji 9 (46), 
 •  inne służby mundurowe 29 (44),
 • administracja centralna 1 (1),
 • instytucje kontroli 0 (1),
 • inne 144 (78).

Powyższe liczby oznaczają ilość spraw, a nie ilość podejrzanych.

Powrót na górę strony