Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podczas rocznej odprawy dolnośląskiej Policji, podsumowano rok 2013

Data publikacji 28.01.2014

Miniony rok to dla mieszkańców województwa dolnośląskiego mniej przestępstw, w tym przestępstw szczególnie uciążliwych oraz mniej wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych na drogach. Dla policjantów z regionu to codzienna, sprawna praca, której efektem jest dalsze ograniczanie przestępczości. 2013 rok, to także wzrost m.in. aktywności w ujawnianiu przestępstw gospodarczych i narkotykowych oraz ich sprawców.

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się odprawa służbowa, która była okazją do podsumowania stanu bezpieczeństwa na terenie Dolnego Śląska oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Oprócz kierownictwa dolnośląskiej Policji, komendantów miejskich i powiatowych, naczelników komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej we Wrocławiu, w spotkaniu udział wzięli także Komendant Główny Policji – nadinsp. Marek Działoszyński, Wicewojewoda Dolnośląski - Ewa Mańkowska oraz Prokurator Apelacyjny - Dariusz Szyperski.

Podczas spotkania Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu - insp. Wojciech Ołdyński podsumował działania dolnośląskiej Policji w 2013 roku. Pracę i wyniki osiągnięte w ubiegłym roku przez poszczególne piony garnizonu dolnośląskiego przedstawili nadzorujący je zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu: insp. Zygmunt Skwierawski – pion kryminalny, insp. Artur Falkowski – pion prewencji oraz odpowiedzialny za pion logistyki insp. Andrzej Łuczyszyn.

Po wystąpieniach kierownictwa dolnośląskiej Policji i Wicewojewody Dolnośląskiego oraz Prokuratora Apelacyjnego, którzy podziękowali za pracę, dobre wyniki i bardzo dobrą współpracę w 2013 roku, które w przypadku prokuratury przełożyły się też m.in. na jej dobre wyniki w ubiegłym roku, głos zabrał Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński. Komendant Główny Policji podsumował działania minionego roku w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w kraju. Przekazał uczestnikom odprawy m.in. priorytety działań Policji na rok 2014, w tym wynikające z oczekiwań społecznych doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję na zdarzenie, działania skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach czy też skuteczną walkę z przestępczością gospodarczą i działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

Komendant przedstawił i omówił także badania opinii publicznej, w której 66% społeczeństwa dobrze ocenia pracę policji. W podsumowaniu omówił również stan przestępczości w kraju podkreślając pozytywną tendencję spadku ogólnej liczby przestępstw o 54402. Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński i Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Wojciech Ołdyński podziękowali funkcjonariuszom i pracownikom dolnośląskiej Policji za wkład wniesiony w uzyskane w ubiegłym roku dobre efekty pracy, wskazując też na wysoką ocenę społeczną ich służby.

Rok 2013 był kolejnym rokiem systematycznego ograniczania przestępczości. W minionym roku na terenie województwa dolnośląskiego odnotowano o blisko 1100 przestępstw mniej (na przestrzeni ostatnich pięciu lat, to już mniej o blisko 5 tys. przestępstw). Co ważne spadła też ilość przestępstw w kategoriach najbardziej społecznie uciążliwych, takich, jak rozboje, pobicia, włamania, kradzieże, w tym kradzieże samochodów, czy też uszkodzenia mienia. W tym okresie policjanci na Dolnym Śląsku przeprowadzili ponad 337 tys. różnego rodzaju interwencji oraz ujawnili blisko 517 tys. wykroczeń.

Miniony rok, to także wzrost aktywności i efektywności działań dolnośląskiej Policji w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości narkotykowej i gospodarczej. Zwiększyła się również wartość mienia należącego do osób podejrzanych o popełnienie różnych przestępstw, a zabezpieczonego na poczet przyszłych kar w toku zakończonych przez policjantów w minionym roku postępowań i wyniosła ona ponad 18 milionów złotych.

W 2013 roku dolnośląscy policjanci zabezpieczali łącznie 558 imprez masowych oraz 151 zgromadzeń publicznych. W kwestii bezpieczeństwa na dolnośląskich drogach, należy zauważyć, że w minionym roku odnotowano o 652 wypadki mniej. Mniej było również o ponad 900 rannych i zabitych.

W ubiegłym roku do służby w garnizonie dolnośląskim przyjęto łącznie 497 nowych funkcjonariuszy i funkcjonariuszek.

(KWP we Wrocławiu / mw)

Powrót na górę strony