Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Misja ewaluacyjna SIS/SIRENE

Data publikacji 12.02.2014

W dniach 10-14.02.2014 odbywa się w Polsce misja ewaluacyjna Schengen w obszarze SIS/SIRENE, której celem jest ocena prawidłowości wdrożenia, przestrzegania oraz praktycznego stosowania dorobku prawnego Schengen w ww. obszarze, w tym funkcjonowania SIS II oraz systemu workflow Biura SIRENE. 11 lutego Komitet Ewaluacyjny gościł w Komendzie Głównej Policji - w spotkaniu uczestniczyli Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler.

W skład Komitetu Ewaluacyjnego kontrolującego polskie Biuro SIRENE oraz N. SIS wchodzą eksperci niżej wymienionych Państw Członkowskich oraz instytucji Unii Europejskiej: Grecja (przewodniczący Komitetu), Niemcy, Holandia., Czechy, Cypr, Norwegia, Węgry, Rumunia, Malta, Komisja Europejska, Sekretariat Generalny Rady UE.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem przewidziano przedstawienie Komitetowi  Ewaluacyjnemu 13 prezentacji przygotowanych  przez ekspertów reprezentujących MSW, Policję i Straż Graniczną dot. wdrożenia dorobku prawnego Schengen w Polsce, funkcjonowania Policji, Straży Granicznej oraz funkcjonowania N.SIS (BŁiI i BSK KGP) i Biura SIRENE, jak również procedur dotyczących  wprowadzania wpisów do SIS.

Ponadto zaplanowano przeprowadzenie wizyt sprawdzających w Biurze SIRENE, N. SIS, KPP Mińsk Mazowiecki, KP VII w Lublinie, PSG Dorohusk, PSG Terespol, PSG Warszawa-Okęcie, jak też przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli w wybranych przez ewaluatorów jednostkach terenowych Policji.

Po zakończeniu kontroli Komitet Ewaluacyjny sporządzi raport pokontrolny, który - po uzgodnieniu ze stroną polską - zostanie zaprezentowany w Brukseli podczas obrad Grupy Roboczej Rady UE  -  Scheval. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z przyjęciem raportu może dojść do spotkań unijnych ekspertów z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za SIS II. Raport będzie zawierał zalecenia dot. wdrożenia i wykorzystania dorobku prawnego Schengen w Polsce.

10 lutego br (poniedziałek) zaprezentowane zostały pierwsze z wymienionych prezentacji, tj: MSW, N. SIS, Policji - informacje ogólne dotyczące struktury Policji, głównych zadań, w tym w zakresie dotyczącym współpracy z SIS, oraz prezentacja Straży Granicznej.

Wczoraj, 11.02.2014 r., Komitet Ewaluacyjny gościł w Komendzie Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150,  w sali generalskiej, gdzie został powitany przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego oraz Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosława Schosslera. Po przemówieniach kierownictwa KGP zostały przedstawione kolejne, bardziej szczegółowe informacje w formie prezentacji Biura SIRENE (zadania, struktura polskiego Biura SIRENE, wprowadzanie, modyfikacja, usuwanie wpisów do/z SIS II, procedury postępowania w odniesieniu do poszczególnych artykułów Decyzji 533/2007 i Rozporządzenia 1987/2006, szkolenia), jak też prezentacja COT KSI (administrowanie danymi SIS, dostęp do danych SIS, ochrona danych). Komitet Ewaluacyjny odwiedził pomieszczenia służby dyżurnej i polskiego Biura SIRENE, gdzie miał okazję bezpośredniego kontaktu z operatorami, którym zadawano pytania dotyczących ich praktycznej znajomości przepisów, procedur oraz pracy z systemem. Dodatkowo eksperci dokonali niezapowiedzianych wizyt na komisariacie Policji w metrze warszawskim, lotnisku w Modlinie oraz KPP Grójec oraz złożyli wizytę w siedzibie polskiego N. SIS.

Kolejnym punktem programu misji jest wizytacja KPP Mińsk Mazowiecki (z podległymi jednostkami) oraz KMP Lublin (z podległymi jednostkami). Następnie Komitet Ewaluacyjny uda się do Chełma.

(źródło: BMWP KGP)

Gościliśmy przedstawicieli Misji Ewaluacyjnej SIS/SIRENE >>

Powrót na górę strony