Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Większość Polaków dobrze ocenia działalność Policji

Data publikacji 19.03.2014

67 proc. Polaków dobrze ocenia działalność Policji. Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej w dniach 6-12 marca 2014 roku, wynika, że lepiej od Policji oceniane są tylko niektóre media i Prezydent.

Od lat, regularnie co miesiąc, CBOS monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności parlamentu i prezydenta, natomiast dwa razy w roku przedstawia badanym rozszerzoną listę instytucji publicznych. Znajdują się na niej m.in. władze samorządowe, związki zawodowe, służby mundurowe, instytucje finansowe, instytucje wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, a także niektóre media.

Jak wskazują wyniki najnowszej edycji badania, przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 1098 osób, 67% Polaków pozytywnie ocenia Policję. Odmiennego zdania jest nieco ponad jedna piąta respondentów (22%), natomiast co dziesiąty (11%) nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. W porównaniu z wynikami z września 2013 roku odsetek dobrych ocen zwiększył się o 1 punkt procentowy, przy jednoczesnym spadku ocen negatywnych również o 1 punkt procentowy - wykresy nr 1 i 2.

Wykres nr 1.  Jak by Pan/i ocenił/a działalność Policji?

Źródło: CBOS, 6-12 marca 2014 r., N=1098.

 

Wykres nr 2. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji? (oceny od I 2000 do III 2014) (%)

Źródło: CBOS, 6-12 marca 2014 r., N=1098.

 

W najnowszej edycji badania, wyżej od Policji oceniane są tylko niektóre media i Prezydent. Podobny odsetek pozytywnych ocen odnotowano w przypadku wojska. Pozostałe instytucje  odpowiedzialne za funkcjonowanie państwa zostały ocenione niżej.

Warto zwrócić uwagę, że instytucje wymiaru sprawiedliwości, tj. sądy i prokuratura, oceniane są znacznie niżej niż Policja -  odsetek pozytywnych wskazań w przypadku Policji jest dwukrotnie wyższy - wykresy nr 3 i nr 4.

 

Wykres nr 3. Jak Pan(i) ocenił(a) działalność …? (dobre oceny w marcu 2014 roku)  (%)


Źródło: CBOS, 6-12 marca 2014 r., N=1098.

 

Wykres nr 4. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji, sądów i prokuratury? (dobre oceny od IV 2002 do III 2014) (%)

Źródło: CBOS, 6-12 marca 2014 r., N=1098.

 

 

Policja skuteczna w walce z przestępczością

(Opracowanie: Wydział Analiz Gabinetu Komendanta Głównego Policji)

Powrót na górę strony