Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie dotyczące szacownia ryzyka przemocy w rodzinie

W dniach 25-26 marca 2014 roku w Warszawie odbyło się spotkanie w ramach projektu pn. "Standaryzowane narzędzia szacowania ryzyka przemocy w rodzinie - wzmacnianie kompetencji europejskich policjantów", realizowanego przez Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP z budżetu Programu Leonardo da Vinci.

Wzięli w nim udział przedstawiciele policji pięciu krajów partnerskich, tj. Cypru, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Portugalii oraz Bułgarii. Spotkanie było szóstym wydarzeniem w ramach realizacji całego projektu, który służy zdobyciu i przyswojeniu przez jego uczestników kompleksowej wiedzy na temat standaryzowanych narzędzi oraz innych metod szacowania ryzyka związanego z przemocą w rodzinie wykorzystywanych przez policje europejskie. Dzięki doświadczeniom i wiedzy zdobytym podczas dotychczasowej realizacji projektu powstały narzędzia szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia osób dotkniętych tą przemocą używane od 1 stycznia 2014 roku przez polskich policjantów.

Opisywane spotkanie warsztatowe służyło w głównej mierze przygotowaniu materiałów opisujących rozwiązania funkcjonujące w poszczególnych krajach, które umieszczone zostaną we wspólnej publikacji będącej tak zwanym produktem końcowym projektu. Było jednak również okazją do podsumowania procesu przygotowania i wdrożenia polskich narzędzi szacowania ryzyka i podzielenia się z gośćmi z zagranicy doświadczeniami polskiej policji, a także podmiotów wspierających ten proces, wśród których jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Fundacja Dzieci Niczyje oraz Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Z partnerami projektu spotkali się również Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP Pan mł.insp. Ryszard Garbarz oraz  Naczelnik Wydziału Prewencji tegoż biura Pan podinsp. Robert Kumor, dziękując za owocną, i trwającą już blisko dwa lata, współpracę.

(źródło: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji)

Powrót na górę strony