Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Unijny projekt dla policyjnych jeźdźców

Data publikacji 09.04.2014

W 2013 roku Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ubiegała się o środki finansowe na realizację projektu "Żaden jeździec, który swoją sztukę posiadł należycie nie ma siebie za doskonałego - międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń polskiej i brytyjskiej Policji konnej". Projekt ten został wybrany do dofinansowania w kwocie prawie 43 tys. euro z programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie", akcja VETPRO. Trwa jego realizacja.

W ramach projektu wartego 42.760 euro zostały zaplanowane dwa działania. Pierwsze - przygotowanie kulturowo - językowe, które zostało zrealizowane jesienią 2013 roku. Działanie to umożliwiło uczestnikom projektu zarówno zapoznanie się z fachowym słownictwem z dziedzin jeździectwa, hippologii,  jak również była okazją do przećwiczenia zwrotów używanych w różnych sytuacjach dnia codziennego. Przygotowanie językowe prowadzono zarówno w formule zajęć grupowych, jak również każdy uczestnik miał szansę na realizację zajęć "one to one" z lektorem, co umożliwiło przełamanie wszelakich barier i oporów przed używaniem języka obcego. Przygotowanie kulturowe zostało przeprowadzone przez prof. dr hab. Halinę Grzymałę – Moszczyńską, profesor psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz wykładowcę Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji. Drugim działaniem w projekcie jest wyjazd uczestników do zespołów konnych Policji Regionu Avon and Somerset, które zostało zaplanowane w terminie od 18 do 25 maja 2014 roku.

Wśród celów, których raelizację założyli pomysłodawcy przedsięwzięcia, warto wymienić:

  •  wsparcie kompetencji i udoskonalenie posiadanych umiejętności z zakresu realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem imprez o charakterze masowym, patrolowaniem terenów trudno dostępnych i podejmowaniem interwencji adekwatnej do zaistniałej sytuacji oraz zapewnieniem bezpieczeństwa jednostkom oznaczonym kategorią VIP, które przebywają z wizytą na danym obszarze;
  • poprawę systemu szkoleniowego polskich jeźdźców, w oparciu o wymianę dobrych praktyk pomiędzy stroną polską a brytyjską;
  • transfer innowacji szkoleniowych poprzez skupienie się na adaptacji pod względem językowym, kulturowym, prawnym i organizacyjnym.

Dwudziestka beneficjentów projektu to reprezentanci Komendy Stołecznej Policji, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, KWP w Szczecinie, KWP w Poznaniu, KWP w Łodzi, KWP w Rzeszowie, KWP w Katowicach, KMP w Chorzowie oraz KMP w Częstochowie. Do udziału zostali również zaproszeni przedstawiciele Straży Granicznej i Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Projekt odnosi się do potrzeb wynikających zarówno z indywidualnego rozwoju zawodowego, jak i potrzeb osobistych beneficjentów. Według standardów kandydat na jeźdźca musi charakteryzować się następującymi cechami: podstawowe umiejętności jeździeckie, dobra sprawność fizyczna, dobry stan zdrowia, predyspozycje do pracy ze zwierzęciem. Kandydat na trenera, prócz tych wymienionych cech, musi odznaczać się zarówno wyższym poziomem wiedzy teoretycznej, umiejętnościami praktycznymi, jak również musi mieć przynajmniej podstawy wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Realizacja tego przedsięwzięcia to nie tylko szansa na dokonanie wymiany doświadczeń z policją w kraju partnera - Policją Metropolitarną Scotland Yardu - ale również szansa na integrację i wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami poszczególnych jednostek policji, gdzie na co dzień funkcjonują zespoły konne oraz z mundurowymi Straży Granicznej i Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego.

(KWP w Katowicach / mw)

Powrót na górę strony
Polska Policja