Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekty unijne na rzecz łódzkiej Policji

Data publikacji 09.05.2014

9 maja 2014 roku o godzinie 10.00 w Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu odbyła się konferencja podsumowująca projekty unijne, które były realizowane dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Zaprezentowane zostały dwa projekty pod nazwą „Modernizacja systemu tetra służąca podniesieniu sprawności służb ratowniczych w aglomeracji łódzkiej” oraz „Nowoczesne technologie w walce z przestępczością – doposażenie służb operacyjnych Policji woj. łódzkiego”.

Dodatkowo w ramach konferencji odbył się wykład na temat bezpiecznego użytkowania Internetu oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Omówiony został również program kursu podstawowego, który na początku swojej drogi zawodowej przechodzi każdy policjant. Było można zobaczyć również pokaz taktyki i techniki interwencji oraz wziąć udział w konkursie z nagrodami z wykorzystaniem pilotów i systemu bezprzewodowej weryfikacji wiedzy na temat zagadnień związanych z Policją i Unią Europejską.

Projekt "Modernizacja systemu Tetra służąca podniesieniu sprawności służb ratowniczych w aglomeracji łódzkiej" został złożony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013.

Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej projekt został wpisany na listę rezerwową, a umowa o dofinansowanie została podpisana 05.10 2011 r.

Wykonawcą projektu została firma RadioPartners sp. z o.o., a wartość zamówienia, ustalona w ramach postępowania przetargowego, opiewa na kwotę 2.382.387,00 zł. 85 % tej kwoty to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostałe 15 % to środki budżetu państwa.

W ramach realizowanego projektu, wyeksploatowana 13 letnia infrastruktura obecnego systemu Dimetra, zostanie zmodernizowana poprzez wprowadzenie nowego systemu trankingowego eXTRAS firmy Sepura.
Priorytetem projektu jest wykorzystanie zwiększonej pojemności nowego systemu dla rozbudowy policyjnych sieci radiowych, rozbudowa sieci Ratunek oraz umożliwienie innym służbom ratowniczym korzystanie (w ograniczonym zakresie) z systemu Tetra.

Zakłada się, że sieć Ratunek zostanie rozbudowana o wprowadzenie 3 nowych jednostek publicznych, a inne służby ratownicze takie jak Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Straż Miejska dostaną możliwość pracy w nowym systemie w łącznej ilości 110 radiotelefonów ( po podpisaniu stosownych porozumień i zakupie we własnym zakresie odpowiedniej liczby urządzeń abonenckich).

Realizacja projektu pozwoli na usprawnienie systemu łączności radiowej na terenie miasta Łodzi poprzez:

  • wprowadzenie nowych policyjnych sieci radiowych;
  • poprawę koordynacji działania służb publicznych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych (dzięki rozbudowie sieci Ratunek – zwiększeniu liczby pracujących radiotelefonów oraz jednostek działających w ramach sieci);
  • skrócenie czasu reagowania służb publicznych w sytuacjach kryzysowych.

Termin realizacji projektu został wyznaczony na dzień 30.06.2014 r.
 
Projekt "Nowoczesne technologie w walce z przestępczością - doposażenie służb operacyjnych Policji województwa łódzkiego" jest kontynuacją działań zrealizowanych w ramach projektów: "Zintegrowany System Stanowisk Kierowania" i "Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Stanowisk Kierowania: e-usługi dla społeczeństwa". Projekt został zgłoszony do konkursu dla naboru nr 4 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E – usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Całkowita wartość projektu to 1 406 646,00 zł, z czego 1 195 649,10 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a kwota 210 996,90 zł to wkład własny.

W ramach projektu zakupiono komputery, laptopy oraz specjalistyczny sprzęt teleinformatyczny wraz z oprogramowaniem dla: Laboratorium Kryminalistycznego, Wydziału Techniki Operacyjnej, Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Komendy Miejskiej w Łodzi i Komend Powiatowych w Sieradzu i Bełchatowie. Dodatkowym elementem ujętym w projekcie są także szkolenia z obsługi tego sprzętu oraz przypisanego mu oprogramowania. Dzięki pozyskanym urządzeniom Policja garnizonu łódzkiego ma narzędzia zapewniające znacznie skuteczniejszą możliwość analizy cyfrowych nośników danych oraz szybkiego działania w przypadku wykrycia przestępstw dokonywanych w Internecie. Nie bez znaczenia jest również znaczne poszerzenie zakresu sporządzanych analiz i opinii, a w niektórych przypadkach podjęcie niektórych czynności np. klonowania dysku twardego, na miejscu prowadzonych działań.  Realizacja projektu pozwoliła również na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i młodzieży szkolnej z zakresu cyberprzestępczości, przeciwdziałaniu i reagowaniu na nią (w roku 2013 liczba osób biorących udział w wykładach wyniosła 542, w roku 2014 to już około 300 osób). Bez wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wszystkie te działania byłyby znacznie utrudnione, a w niektórych sytuacjach wręcz niemożliwe.

(KWP w Łodzi / mw)

Powrót na górę strony