Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczęcie 3. edycji projektu dla Mołdawii

Data publikacji 15.05.2014

Od 2012 roku polska Policja realizuje projekt na rzecz Republiki Mołdawii pt. Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości współfinansowany w ramach Planu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W dniach 13-14 maja 2014 roku w Kiszyniowie w Mołdawii odbyło się spotkanie inicjujące 3. edycję tego przedsięwzięcia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele BMWP KGP – biura, które koordynuje realizację projektu i sprawuje nad nim pieczę od strony formalnej i finansowej oraz liderzy komponentów tematycznych z CLKP, KWP w Gdańsku oraz CSP w Legionowie, jak również ich odpowiednicy ze strony mołdawskiej.

Pierwszy dzień spotkania poświęcono omówieniu głównych założeń projektu, m.in. harmonogramu działań oraz zasad doboru uczestników szkoleń gwarantującego późniejsze przekazanie nabytej w trakcie projektu wiedzy w systemie kaskadowym i umożliwiającym ewentualną implementację europejskich rozwiązań.

Następnie spotkanie przyjęło charakter roboczych spotkań liderów poszczególnych komponentów tematycznych, podczas których dyskutowano szczegółowo harmonogram szkoleń, skład grup docelowych oraz wprowadzano poprawki i uzupełnienia podyktowane bieżącymi potrzebami beneficjenta.

13 maja zrealizowano spotkania robocze w ramach komponentu Nowoczesne Metody Kryminalistyczne oraz Wywiad Kryminalny. Po pierwszym spotkaniu, w którym uczestniczyli liderzy komponentu, eksperci merytoryczni oraz koordynator projektu polska delegacja udała się z wizytą do Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych i Sądowych. W 2014 r. polscy eksperci przeprowadzą szkolenie z zakresu badań środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów w zwalczaniu przestępczości narkotykowej.

Następnie wraz z przedstawicielami Centrum Analizy Informacji omówiono zagadnienia związane z realizacją komponentu Wywiad Kryminalny obejmujący zaawansowane metody zarządzania informacjami stosowane w ramach europejskich standardów wywiadu kryminalnego  Spotkanie zakończono wizytą polskiej delegacji w Centrum Analizy Informacji.

14 maja omówiono kwestie związane z przeprowadzeniem szkoleń przez przedstawicieli Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Gdańsku. Z uwagi na obszerność zagadnień w spotkaniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele Generalnego Inspektoratu Policji, jak i Departamentu Policji m. st. Kiszyniowa.

Na koniec przeprowadzono rozmowy związane z realizacją komponentu Nowoczesne Techniki Szkolenia obejmującego w tym roku zagadnienia przeznaczone dla wykładowców policyjnych i ukierunkowane na aktywizujące metody nauczania i badanie efektywności nauczania.

Realizacja merytorycznych szkoleń w ramach projektu rozpocznie się w drugiej połowie maja br. Projekt stanowi realne wsparcie dla Policji mołdawskiej w zakresie jej przekształcenia w nowoczesne formacje typu policyjnego. Dzięki niemu polska Policja może służyć radą i doświadczeniem mołdawskim partnerom, co jest szczególnie ważne teraz, gdy po dokonanej w marcu 2013 r. reformie resortu spraw wewnętrznych utrwalane są nowe struktury. Projekt będzie miał wpływ na metody szkolenia nowej kadry policyjnej tego kraju oraz przekazywanie dobrych praktyk w zakresie formowania i działania komórek policyjnych.

Fakt, że projekt ma w tym roku swoją trzecią odsłonę, a zainteresowanie beneficjenta współpracą z Polską jest wciąż bardzo duże to najlepszy miernik oceny polskich ekspertów policyjnych na arenie międzynarodowej. Dodatkowo polskie doświadczenia z okresu transformacji ustrojowej i przedakcesyjnego są szczególnie cenne dla Mołdawii, która przejawia wyraźne dążenie proeuropejskie.

(źródło: BMWP KGP)

 

Powrót na górę strony