Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci pomagają w akcji powodziowej

Data publikacji 19.05.2014

Ponad 3 tys. policjantów, 2 policyjne śmigłowce, policyjne łodzie - to siły zaangażowane w działania przeciwpowodziowe na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Komendant Główny Policji do działań skierował dodatkowo 700 policjantów m.in. z oddziałów prewencji KSP, ze SP w Katowicach, CSP w Legionowie. W miejscach szczególnie zagrożonych Szef Policji spotkał się z funkcjonariuszami i podziękował za ich pracę.

Połamane drzewa tarasujące drogi, odcięci od świata mieszkańcy, ogłoszony alarm przeciwpowodziowy – to bilans opadów i wiatrów, które przeszły w minionych dniach nad Polską. Dzięki pracy wielu służb sytuacja w wielu rejonach kraju została szybko i sprawnie opanowana, w innych miejscach cały czas trwa walka z żywiołem. W tej walce całodobowo uczestniczy ponad 3 tysiące policjantów, w tym 700 policjantów, w tym m.in. z oddziałów prewencji Komendy Stolecznej Policji, ze Szkoły Policji w Katowicach, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 100 policjantów z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wyjechało do pomocy w zabezpieczeniu wałów na rzecze Wiśle: do Otwocka 30 funkcjonariuszy, do Warszawy w rejon Komendy Rejonowej Policji VII - Praga Południe 40 policjantów, do Góry Kalwarii 30.

Funkcjonariusze pełnią służbę na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, lubelskiego i mazowieckiego, na terenach zagrożonych podtopieniami. Przez cały czas biorą czynny udział w akcji przeciwpowodziowej udzielając mieszkańcom niezbędnej pomocy w różnych sytuacjach oraz wspierając inne służby przy realizacji ich zadań. Funkcjonariusze koordynują ruch drogowy i przekazują informacje o utrudnieniach na drogach, zabezpieczają miejsca zagrożone, usuwają skutki zniszczeń, jakie pozostawiła po sobie płynąca woda, patrolują i monitorują stan wałów przeciwpowodziowych i pomagają w ich umacnianiu, niosąc pomoc wszystkim tym, którzy tego potrzebują.

W działaniach wspomagają funkcjonariuszy i sztab kryzysowy policyjne łodzie i dwa policyjne śmigłowce W-3 Sokół i Bell, które na bieżąco monitorują sytuację. Policyjne załogi śmigłowców patrolują z powietrza zagrożone tereny, pozostając cały czas w gotowości do podejmowania działań ewakuacyjnych osób z najbardziej zagrożonych obszarów, gdzie dostęp innymi śrokami transportu byłby utrudniony, lub wręcz niemożliwy.

Z pracującymi na miejscu policjantami spotyka się Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Działoszyński, monitorując sytuację powodziową. Dzisiejszej nocy komendant wizytował powiat tarnobrzeski - Zalesie Gorzyckie oraz Koćmierzów. Odwiedził miejsca szczególnie zagrożone, gdzie cztery lata temu został przerwany wał.

Podczas pobytu Komendant Główny Policji pozytywnie ocenił prowadzone działania. Nadinsp. Markowi Działoszyńskiemu towarzyszył Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji inspektor Jarosław Szymczyk, inspektor Zbigniew Kotarski oraz Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Andrzej Sabik, który koordynuje na miejscu działania policjantów.

Podkarpacie

Policjanci z Ustrzyk Dolnych włączyli się w działania związane z zagrożeniem powodziowym. We współpracy ze służbami ratowniczymi ewakuowali mieszkańców i kierowali ruchem na drogach.

W Bieszczadach po całodniowych opadach deszczu wezbrały rzeki i górskie potoki, które wystąpiły z koryt. W całym powiecie doszło do podtopień. Policyjne patrole organizowały ruch na drodze. Policjanci zamykali zalane odcinki i mosty, by zminimalizować niebezpieczeństwo. W Ustrzykach Dolnych funkcjonariusze pomagali przy ewakuacji mieszkańców bloku przy ul. Fabrycznej, przewozili ich do wyznaczonych miejsc. W sumie służby ratunkowe ewakuowały około 80 osób w Ustrzykach Dolnych i Krościenku. Po ewakuacji policjanci patrolowali opuszczone miejsca dbając o dobytek mieszkańców.

Na terenie powiatu tarnobrzeskiego nadal obowiązuje alarm powodziowy. Według prognoz fala kulminacyjna na Wiśle przeszła w nocy przez Tarnobrzeg i Sandomierz. W Tarnobrzegu wał Wisły wzmocniono rękawem przeciwpowodziowym. Od pierwszych godzin alarmu powodziowego tarnobrzescy policjanci czynnie uczestniczą przy zabezpieczeniu tras dojazdowych dla służb ratowniczych w rejon umacnianych wałów.

Całodobowo  służbę na wałach rzeki Wisły pełni 200 strażaków, których wspomagają tarnobrzescy policjanci oraz liczna grupa funkcjonariuszy oddziałów prewencji Komendy Stołecznej Policji. Policjanci i strażacy uszczelniają wały oraz zabezpieczają je przed pojawieniem się przesięków. Działania funkcjonariuszy na miejscu koordynuje Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Andrzej Sabik.


Świętokrzyskie

Policjanci cały czas pomagają mieszkańcom powiatów regionu świętokrzyskiego. W związku z falą wezbraniową pracują przy umacnianiu wałów na Wiśle w Sandomierzu i w powiecie opatowskim. Swoje działania poprzedzili informacjami dla mieszkańców, rozdawali specjalne ulotki informacyjne dotyczące tego, jak zabezpieczyć swoje mienie przed żywiołem.  Działania policjantów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców trwają nieprzerwanie. W krytycznym momencie śiętokrzyscy policjanci wspeirani byli przez funkcjonariuszy z oddziałów prewencji Policji z Warszawy. Wczoraj i dzisiaj w akcję przeciwpowodziową na terenie województwa zaangażowanych jest 390 świętokrzyskich i mazowieckich policjantów. Sytuacja na Wiśle cały czas jest monitorowana.

Małopolska

W większości powiatów województwa został ogłoszony alarm powodziowy. W działania zaangażowanych zostało 230 policjantów - zabezpieczają drogi w związku z podtopieniami, monitorują sytuację hydrologiczną na rzekach, głównie w rejonie pow. nowosądeckiego, sprawdzają rejon zapory wodnej w Czchowie (pow. brzeski). Funkcjonariusze zabezpieczyli wszystkie miejsca, w których istniało realne zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego m.in. most na rzece Skawa w miejscowości Zebrzyce (most wyłączony z ruchu z uwagi na wysoki poziom wody). W powiecie nowosądeckim policjanci brali udział w ewakuacji 13 pensjonariuszy DPS-u z miejscowości Dąbrowa oraz 15 osób z budynku socjalnego w Suchej Beskidzkiej.

W powiecie suskim koło Jordanowa w rejonie zagrożonym znalazł się budynek mieszkalny, z którego policjanci wraz ze strażakami ewakuowali 4-osobową rodzinę, a następnie przetransportowali do lokum zastępczego. Funkcjonariusze pomagali także przy przeprowadzeniu ewakuacji 4 osób  w Tuchowie (pow. tarnowski).

Policjanci brali udział m.in. w zabezpieczeniu drogi DK – 75 w pow. nowosądeckim, w związku  z podtopieniem odcinków jezdni i kierowali na niej ruchem oraz wyznaczali objazdy. Doszło również do ewakuacji 3 osób z barki zacumowanej na Wiśle.

Policjanci z Małopolski współpracują ściśle z centrami zarządzania kryzysowego oraz zarządcami dróg, aby na bieżąco koordynować ruch drogowy w miejscach, gdzie doszło do podtopień. W razie potrzeby wyznaczają objazdy alternatywnymi drogami, zabezpieczają miejsca zagrożone (na przykład po pojawieniu się osuwisk) i kierują ruchem tam, gdzie jest to konieczne dla udrożnienia przejazdu.

Na terenie Małopolski w działaniach wspomaga funkcjonariuszy i sztab kryzysowy policyjny śmigłowiec, który może zostać użyty w każdej chwili, gdyby pojawiła się konieczność ewakuacji.

W razie sytuacji zagrożenia czy trudnej sytuacji na sądeckich drogach należy jak najszybciej kontaktować się z policjantami dzwoniąc na nr alarmowy 997.

Śląsk

Kilkanaście razy interweniowali policjanci w związku z nieprzejezdnymi drogami, które zalała woda lub powalonymi przez silny wiatr drzewami. Wszędzie tam funkcjonariusze kierowali ruchem lub wprowadzali objazdy. Pomimo, że Starosta Cieszyński odwołał alarm przeciwpowodziowy w powiecie cieszyńskim, to nadal obowiązuje tam pogotowie przeciwpowodziowe. Drogi są już przejezdne, za wyjątkiem mostu na Wiśle w Skoczowie, gdzie wprowadzono objazdy. Do działań przeciwpowodziowych oprócz policjantów cieszyńskiego garnizonu, zaangażowano również funkcjonariuszy z pododdziału prewencji z Bielska-Białej oraz słuchaczy ze Szkoły Policji w Katowicach.

Blisko dwie doby trwały działania przeciwpowodziowe policjantów w powiecie cieszyńskim. Przez ten czas nieprzerwanie przez 48 godzin Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Krzysztof Chrobak nadzorował podległe mu służby, zaangażowane w działania. W tym czasie policjanci interweniowali w związku z nieprzejezdnymi drogami, które zalała woda lub powalonymi przez silny wiatr drzewami. Wszędzie tam mundurowi kierowali ruchem lub wprowadzali objazdy, współpracowali z funkcjonariuszami straży pożarnej. Największą liczbę policjantów skierowano do Skoczowa na ulicę Bielską, gdzie doszło do najpoważniejszej sytuacji, na skutek zalania przez wezbrane wody kilku posesji. Do tych działań oprócz policjantów cieszyńskiego garnizonu zaangażowano kilkunastu funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji  w Bielsku-Białej oraz 40 słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach. Mundurowi między innymi zabezpieczali opuszczone domostwa rodzin ewakuowanych z zalanych terenów. Ponadto do późnych godzin wieczornych nadzorowali rejon mostu na Wiśle w Skoczowie, gdzie był zamknięty ruch dla pieszych i pojazdów.

Przez ponad dobę na terenie powiatu żywieckiego wiał silny wiatr oraz intensywnie padał deszcz. Opady spowodowały, że stan wód w lokalnych rzekach osiągnął poziom alarmowy. Starosta żywiecki ogłosił alarm przeciwpowodziowy. W Żywcu zamknięto dwie ulice, podtopieniem zagrożonych było kilka domostw. Sytuacja była poważna również w Gminie Ujsoły, gdzie silnie wiejący wiatr połamał około 20 drzew, które zatarasowały drogę powiatową. Odciętych zostało około 40 budynków mieszkalnych oraz dom spokojnej starości, w sumie ponad 250 osób. Połamane drzewa zerwały także linię energetyczną.

Dzięki pracy policjantów, strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz miejscowych OSP sytuacja zarówno w Żywcu, jak i powiecie została szybko i sprawnie opanowana. 16 maja br. pogoda była już stabilniejsza i trwało usuwanie skutków wcześniejszych ulew. Do pracy tej zaangażowani zostali słuchacze ze Szkoły Policji w Katowicach. Przyszłych policjantów skierowano do Milówki, gdzie wylały lokalne rzeki tarasując kamieniami drogi. 40 kursantów zmagało się z usuwaniem zniszczeń jakie pozostawiła po sobie płynąca woda.

Opolskie

W związku z ogłoszeniem pogotowia przeciwpowodziowego w gminach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego policjanci z Kędzierzyna-Koźla oraz z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu byli w stałej gotowości.

Funkcjonariusze współpracowali ze Starostwem Powiatowym oraz innymi służbami ratowniczymi. Na bieżąco monitorowali stan wód w rzekach oraz zbiornikach wodnych, patrolowali rejony wzdłuż rzek, a także sprawdzali czy w związku z lokalnymi podtopieniami występują utrudniania w ruchu drogowym.

Na miejscu obecny był I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Jan Lach, który wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Kędzierzynie-Koźlu nadzorowali  policyjne działania i przygotowania na wypadek zagrożenia powodziowego.

Lubelskie

Do prac przy umacnianiu wałów na terenie powiatu opolskiego zostało skierowanych 200 funkcjonariuszy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Dodatkowo policjantów wspomogą funkcjonariusze z Oddziału Prewencji z Białegostoku ze specjalistycznym sprzętem oświetlającym. W rejonie wałów przeciwpowodziowych sytuację monitorują Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński oraz Lubelski Komendant Wojewódzki Policji insp. Michał Domaradzki.

Działania policjantów są koordynowane przez Centrum Operacyjne Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, powołane 15 maja br. na czas zagrożenia powodziowego. Łącznie w ciągu doby w działaniach związanych z sytuacją kryzysową na terenie powiatu opolskiego i kraśnickiego działa 260 policjantów z garnizonu lubelskiego i 206 policjantów z innych garnizonów. Mundurowi zabezpieczają drogi dojazdowe, pracują podczas umacniania wałów, pomagają mieszkańcom podczas ewakuacji mienia z terenów zagrożonych zalaniem oraz monitorują i zabezpieczają dobytek mieszkańców będących na wałach. Policjanci informują także mieszkańców o zasadach postępowania w czasie powodzi oraz właściwego zabezpieczenia mienia oraz zwierząt.

Mazowsze

Ponad 100 policjantów zostało zaangażowanych w działania przeciwpowodziowe na terenie powiatów: lipskiego, kozienickiego, zwoleńskiego i garwolińskiego. Mazowieckich funkcjonariuszy wspierają też mundurowi z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Całość działań na Mazowszu koordynuje Centrum Operacyjne Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego, które jest zlokalizowane w Sztabie KWP. Policjanci są zaangażowani w walkę z żywiołem oraz pomoc społeczeństwu przez całą dobę.

Obszary zagrożone podtopieniami na terenie Lipska, Kozienic, Zwolenia i Płocka są od kilku dni patrolowane przez miejscowych policjantów oraz funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Radomia, a także słuchaczy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Dzięki pracy wielu służb, w tym straży pożarnej i policji sytuacja w wielu rejonach została szybko i sprawnie opanowana. Funkcjonariusze patrolują wały, kierują ruchem oraz zabezpieczają najbardziej newralgiczne punkty zagrożone powodzią na terenie województwa mazowieckiego. Policjanci udzielają także mieszkańcom niezbędnej pomocy oraz wspierają inne służby przy realizacji ich zadań, a także pomagają w umacnianiu wałów przeciwpowodziowych.

Całość działań na terenie podległym Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu koordynuje Centrum Operacyjne. Dyżurujący w nim przez całą dobę policjanci cały czas monitorują sytuację na terenie Mazowsza, gdzie w razie potrzeby mają możliwość przemieszczenia funkcjonariuszy z jednego zagrożonego terenu w inny.

Wczoraj (20.05.br.) na terenie powiatu piaseczyńskiego w gminach Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna policjanci zostali postawieni w stan alarmowy przed zbliżającą się falą powodziową na Wiśle. Działania piaseczyńskich funkcjonariuszy wspiera 30 policjantów z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Funkcjonariusze z CSP całodobowo patrolują i monitorują stan wałów przeciwpowodziowych w Górze Kalwarii i pomagają w ich umacnianiu, niosąc pomoc wszystkim tym, którzy tego potrzebują. Piaseczyńskich policjantów patrolujących i monitorujących stan zagrożenia powodziowego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wspiera 8 funkcjonariuszy z Oddziałów Prewencji Policji KSP.

Policjanci kierują ruchem oraz zabezpieczają najbardziej newralgiczne punkty zagrożone powodzią na terenie powiatu piaseczyńskiego. Udzielają także mieszkańcom niezbędnej pomocy oraz wspierają inne służby przy realizacji ich zadań, a także pomagają strażakom w umacnianiu wałów przeciwpowodziowych.

Funkcjonariusze wciąż są w miejscach zagrożonych powodzią i podtopieniami. Czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców. Dbają, aby mienie, które przez powódź zostało uszkodzone lub pozbawione zabezpieczeń, nie stało się przedmiotem przestępstwa. W miejscach, gdzie jest to konieczne, organizują objazdy, kierują ruchem i informują o przejezdności dróg.

Kujawsko-pomorskie

Podwyższony stan zagrożenia powodziowego trwa. Fala wezbraniowa przechodzi przez Włocławek. Policjanci sprawdzają stan wałów przeciwpowodziowych i miejsca zagrożone możliwością podtopienia. Różne służby zaangażowane są do działań z zapewnieniem bezpieczeństwa związanych z alarmem powodziowym. Włocławscy policjanci również mają w nich swój udział.

Przede wszystkim sprawdzają, czy na terenach zagrożonych podtopieniem nie przebywają jakieś osoby, czy nie ma potrzeby udzielenia pomocy poszkodowanym, ostrzegają osoby będące w pobliżu rzeki o niebezpieczeństwie. Mundurowi zwracają również uwagę na stan wałów przeciwpowodziowych, czy te nie przepuszczają wody, jak wyglądają wody Wisły w tym szczególnym okresie. Sytuacja jest pod kontrolą.

(KGP / mw/ mg)

Film KWP Kielce

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik KWP Kielce (format flv - rozmiar 5.71 MB)

Powrót na górę strony