Wiadomości z województw

Strona znajduje się w archiwum.

KRIMITECH – Stop transgranicznej przestępczości samochodowej

Po dwóch latach przygotowań i zatwierdzeniu umowy o dofinansowanie przez międzynarodowy komitet oceniający, startuje dolnośląsko-saksoński projekt „KRIMITECH – Stop transgranicznej przestępczości samochodowej”. Oficjalne otwarcie wspólnego unijnego projektu policji polskiej i niemieckiej nastąpiło 26 listopada 2012 r. w Görlitz.

Partnerami projektu, trwającego do 30 czerwca 2014 roku, są Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu i Krajowy Urząd Kryminalny Saksonii. Kolejnymi beneficjentami projektu są Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu oraz Dyrekcja Policji Górne Łużyc – Dolny Śląsk.

Celem projektu KRIMITECH jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców terenów przygranicznych, przez działania Policji obu sąsiadujących ze sobą państw oraz zwiększenie efektywności wspólnych działań, a dzięki temu wzrost skuteczności zwalczania przestępczości samochodowej. 

Całkowity koszt projektu wynosi blisko 1 065 000 euro, z czego po stronie polskiej - to blisko 372 000 euro, a po niemieckiej - blisko 693 000 euro. Środki na realizację projektu w 85 proc. pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest to kwota ponad 905 000 euro.

Najważniejsze cele projektu KRIMITECH:

• ograniczenie kradzieży pojazdów oraz włamań do pojazdów poprzez działania prewencji kryminalnej,
• zwiększenie efektywności działań operacyjno-dochodzeniowych,
• zwiększenie skuteczności wykrywania tego typu przestępstw,
• wzrost wśród mieszkańców terenów przygranicznych oceny działań realizowanych przez Policję saksońską i dolnośląską,
• wzmocnienie współpracy policyjnej oraz wzrost efektywności wspólnie prowadzonych działań. 

Działania prewencyjne oraz promocyjne w ramach projektu:

• zakup specjalistycznego pojazdu (Info-Mobil) do realizacji działań prewencyjnych,
• prowadzenie wspólnych działań informacyjnych na terenie przygranicznym z wykorzystaniem Info-Mobila, konsultacje miejscowe na wybranych w rejonie przygranicznym parkingach, na targach oraz innych organizowanych przedsięwzięciach,
• wspólne patrole połączone z konsultacjami policyjnymi,
• wypracowanie dwujęzycznych broszur informacyjnych,
• wspólna prezentacja internetowa,
• wydawanie wspólnych komunikatów prasowych,
• zakup środków i materiałów promocyjnych,
• konferencja otwierająca i podsumowująca projekt.

Działania w ramach czynności wykrywczych:

• zakup dwóch pojazdów specjalistycznych dla Policji dolnośląskiej i jednego dla Policji saksońskiej, do wykorzystania techniki operacyjnej, w celu ujawniania i zabezpieczania materiału dowodowego,
• zakup pojazdu specjalistycznego dla Policji saksońskiej, w celu zabezpieczania materiałów dowodowych, identyfikacji skradzionych pojazdów oraz ujawniania w nich przeróbek,
• zakup specjalistycznych urządzeń techniki operacyjnej dla Policji dolnośląskiej służących do zabezpieczenia materiału dowodowego w ramach działań transgranicznych,
• prowadzenie wzajemnych spotkań roboczych, staży i szkoleń z wykorzystaniem nowych urządzeń.

Wraz z podpisaniem przez wszystkich beneficjentów określonych w projekcie wspólnego porozumienia dotyczącego działań promocyjnych i prewencyjnych - do którego doszło podczas spotkania zorganizowanego 26 listopada 2012 r. w Patrizierhaus St. Jonathan w Görlitz, oficjalnie ruszył dolnośląsko-saksoński projekt KRIMITECH.

Policję dolnośląską podczas spotkania reprezentowali Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu - nadinsp. dr Dariusz Biel, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - insp. Andrzej Łuczyszyn, Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu - podinsp. Leszek Zagórski, a także inni przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Uczestnikami spotkania po stronie saksońskiej byli Präsident LKA Sachsen - Dr. Jörg Michaelis, Polizeipräsident Polizeidirektion Oberlausitz-Niederschlesien - Conny Stiehl oraz inni przedstawiciele Policji saksońskiej.

(źródło: KWP we Wrocławiu)

Powrót na górę strony
Polska Policja