Polemiki i sprostowania

Policja w świetle badań opinii społecznej - nawiązanie do artykułu "Ofiary Batmana i innych złodziei" ("Gazeta Wyborcza", 30.06.2014)

Data publikacji 01.07.2014

Dziewięciu na dziesięciu Polaków deklaruje, że czuje się bezpiecznie w swojej okolicy, a 71 proc. ufa Policji. Te rekordowe wyniki wiążą się z oceną pracy naszej formacji – prawie 70 proc. obywateli uważa bowiem Policję za skuteczną. Warto też podkreślić spadek przestępczości – zarówno tej poważnej, przeciwko życiu i zdrowiu, jak też tej bardzo uciążliwej społecznie, np. kradzieży.

Po 25 latach demokracji Polacy dystansują się od instytucji państwa. Są tu oczywiście wyjątki. Wśród instytucji, które cieszą się zaufaniem, jest Policja z 71-procentowym poparciem Polaków. Lepsze okazało się jedynie wojsko (któremu ufa 74 proc. ankietowanych). W rankingu zaufania na trzecim miejscu wśród instytucji państwowych znalazły się władze lokalne miasta/gminy (zaufanie wobec których wyraziło 60 proc).To wyniki sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Co ważne, CBOS zauważa, że ogólnie taki układ ocen utrzymuje się co najmniej od dekady.

Polacy czują się też bezpiecznie – dziewięciu na dziesięciu badanych przez CBOS deklaruje, że czuje się bezpiecznie w swojej okolicy, a 70 proc. ankietowanych uznało, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. Jednocześnie maleje grupa, która uważa, że w kraju nie jest bezpiecznie - rok temu była to co trzecia osoba. Teraz deklarację taką złożyła mniej niż jedna czwarta badanych.  Poziom poczucia bezpieczeństwa należy do najwyższych w całym okresie III RP.

Te rekordowe wyniki wiążą się z oceną pracy Policji. Polskie Badanie Przestępczości pokazuje, że 69,6 proc. Polaków uważa Policję za skuteczną. Ta skuteczność przekłada się na spadek przestępczości – zarówno tej poważnej, przeciwko życiu i zdrowiu, jak też tej bardzo uciążliwej społecznie, np. drobnych kradzieży. Dobrze widać to na przestrzeni ostatnich lat. Gdy porówna się ze sobą jeden średni dzień z 2003 r., kiedy dochodziło przeciętnie do ponad 4000 przestępstw, oraz jeden dzień z 2013 r., kiedy średnia liczba przestępstw wyniosła ponad 2900, widać wyraźnie różnicę - to ponad 1100 przestępstw mniej każdego dnia. Gdy tak samo porównamy liczbę przestępstw kryminalnych, to spadek wynosi ponad 1000.

Zdecydowanie spadła liczba przestępstw kryminalnych - z 781 340 w 2012 roku do 711 435 w 2013, czyli o 69 905. Liczba przestępstw gospodarczych wzrosła ze 141 483 do poziomu 154 592, czyli o 13 109. Wynika to ze wzrostu aktywności policji i większej liczby funkcjonariuszy zajmujących się walką z tego typu przestępczością – dziś jest to już 4 proc. całej Policji.

Duże spadki odnotowano w grupie przestępstw, uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla obywatela. Jest to grupa 7 wybranych rodzajów przestępstw (uszczerbki na zdrowiu, udział w bójce i pobiciu, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy i kradzież samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy). Największe spadki przestępstw nastąpiły w następujących kategoriach:

Bójki i pobicia

Spadek z 11 416 w 2012 do 8 788 w 2013 roku. Jest to spadek o 23 %, czyli o 2 628. W 2003 roku odnotowano zdecydowanie więcej, bo 14 010 bójek i pobić. Oznacza to, że średnio każdego dnia (porównując jeden dzień z 2003 roku i jeden z 2013 roku) odnotowano 14 przestępstw mniej.

Przestępstwa rozbójnicze

Spadek z 24 564 w 2012 roku do 20 376 w 2013 roku. Jest to spadek o 17 %, czyli o 4 188. 11 lat temu liczba przestępstw rozbójniczych była 2,5 razy większa i wynosiła 51 688. Dziennie średnia liczba przestępstw spadła o 86.

Uszkodzenie rzeczy

Spadek z 67 739 w 2012 roku do 57 955 w 2013 roku. Jest to spadek o 14,4 %, czyli o 9 784. w 2003 r. przestępstw tych odnotowano 68 175.

Uszczerbki na zdrowiu

Spadek z 15 478 w 2012 roku do 14 090 w 2013 roku. Jest to spadek o 9 % czyli o 1 388. Na przestrzeni ostatnich lat (2003-2013) liczba ta utrzymuje się na zbliżonym poziomie – odnotowano wtedy 15 669 takich przestępstw.

Kradzież z włamaniem

Spadek ze 127 691 w 2012 roku do 118 398 w 2013 roku. Jest to spadek o 7,3 % czyli o 9 293. W tej kategorii przez 10 lat odnotowano wyjątkowo duży spadek – w 2003 roku odnotowano 294 654 włamania. Oznacza to średni dzienny spadek o 483.

Kradzież cudzej rzeczy

Spadek z 230 751 w 2012 roku do 214 616 w 2013 roku. Jest to spadek o 7 %, czyli o 16 135. Jeszcze 10 lat temu liczba kradzieży wynosiła 336 143. Oznacza to średni dzienny spadek o 333.

Kradzież samochodu

Spadek z 16 230 w 2012 roku do 15 465 w 2013 roku. Jest to spadek o 4,7 %, czyli o 765. Jest to przykład prawie 4-krotnego spadku przestępstw tej kategorii, bowiem w 2003 roku liczba tych przestępstw wyniosła 54 291. Oznacza to średni dzienny spadek o 107.

Powrót na górę strony