Polemiki i sprostowania

Skutecznie odbierać majątek przestępcom - sprostowanie do artykułu "Policji ciągle mało" zamieszczonego w Gazecie Wyborczej 26.08.02011 r.

Data publikacji 26.08.2011

W dzisiejszej Gazecie Wyborczej (26.08.2011 r.) opublikowano artykuł Ewy Siedleckiej pt. „Policji ciągle mało”, w którym zamieszczono nieprawdziwe i wprowadzające w błąd czytelników informacje.

Policja posiada dzisiaj dostęp jedynie do informacji objętych tajemnicą bankową i ubezpieczeniową. W związku ze zmieniającą się rzeczywistością i możliwościami lokowania przez przestępców nielegalnie uzyskanych korzyści majątkowych za pośrednictwem różnych, nowych instrumentów finansowych, zaproponowano zmiany prawne umożliwiające dostęp do informacji chronionych tajemnicami skarbową i zawodową: przetwarzanych przez fundusze inwestycyjne, osoby wykonujące działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, podmioty wykonujące działalność na podstawie ustawy o giełdach towarowych oraz informacji o umowach kredytowych zawieranych przez SKOK.

Policja zgodnie z projektem ma na etapie wstępnych czynności uzyskiwać jedynie podstawowe dane, w określonych przez ustawę przypadkach i ograniczonym zakresie. Dotyczy to  np. potwierdzania sytuacji, czy osoba podejrzewana o popełnienie przestępstwa ma rachunek bankowy w Polsce, czy nie, czy jest płatnikiem podatku czy też nie. W przypadku potwierdzenia takiego faktu następowałyby dalsze czynności związane z ustalaniem jej składników majątkowych – już pod kontrolą sądu.

Chcąc skutecznie zwalczać przestępczość musimy przyjąć rozwiązania, które pozwolą szybko odbierać przestępcom nielegalnie zgromadzony majątek, którego na skutek przewlekłego działania organów ścigania, wynikającego z braku skutecznych rozwiązań prawnych, mogliby się pozbywać.

Nie jest prawdą, że projekt ustawy rozszerza uprawnienia Policji na wszystkie przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, a wprost przeciwnie, zawęża nasze działania jedynie do wymienionych enumeratywnie w Ustawie o Policji (art. 19 ust. 1 pkt. 2) najbardziej niebezpiecznych przestępstw.

Na podstawie art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo Prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) wnoszę o zamieszczenie poniższego sprostowania
.


SPROSTOWANIE


W artykule nieprawdziwe są zdania:

• „(…)Rząd proponuje: policja i inne służby mają mieć łatwy dostęp, bez zgody sądu, do informacji
• o naszych rachunkach bankowych i maklerskich.” – Bez zgody sądu Policja ma mieć możliwość uzyskania jedynie podstawowych informacji np. co do faktu posiadania bądź braku konta w Polsce.
W przypadku potwierdzenia takiego faktu dalsze czynności odbywają się pod kontrolą sądu w normalnym trybie
• „(…)Tylko, że Unia takiego poszerzenia uprawnień nie wymaga” – Eksperci Unii Europejskiej
w listopadzie 2010 r. przedstawili w ramach V Rundy Wzajemnych Ewaluacji dot. Przestępczości Finansowej i Dochodzeń w Sprawach Finansowych rekomendację z zaleceniami zmian prawnych
w Polsce
• „(…)Projekt przechodzi przez Sejm po cichu, w ekstraszybkim Tempie” – Od listopada 2010 r. projekt ustawy zamieszczony był w BIP MSWiA i BIP KGP
• „(…)A nowy projekt rozszerza te uprawnienia na wszystkie przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, np. na przestępstwo „znieważenia konstytucyjnego organu” – Projekt nie rozszerza uprawnień Policji, zawężając katalog przestępstw do czynów opisanych w art. 19 ust.1 pkt 2 Ustawy o Policji, który nie zawiera przestępstwa „znieważenia konstytucyjnego organu”.
• „(…)To oznacza, że policja mogłaby założyć podsłuch np. autorowi strony antykomor.pl” – Policja nie może zakładać podsłuchu w przypadku „znieważenia konstytucyjnego organu”, co wynika z art. 19 ust.1 pkt. 2 ustawy o Policji. Nie jest to również przewidywane w projekcie.
• „(…)Według nowego projektu służby mogłyby np. zakładać podsłuchy przy przestępstwach „znieważenia organu konstytucyjnego”.- Policja nie może zakładać podsłuchu w przypadku „znieważenia konstytucyjnego organu”, co wynika z art. 19 ust.1 pkt. 2 ustawy o Policji. Nie jest to również przewidywane w projekcie
• „(…)Ułatwienie dla Policji i służb polegałoby nie tyle na oszczędności czasu, ile na tym, że mogłyby sprawdzić każdą osobę, a nie - jak dziś – tylko podejrzanego.” – Policja zgodnie z projektem nie może sprawdzać każdej osoby, jedynie taką, co do której istnieje uzasadnione przypuszczenie popełnienia najbardziej niebezpiecznych przestępstw wymienionych w art. 19 ust.1 pkt. 2 ustawy o Policji
• „(…)Np. Policja, dziś mająca zamknięty katalog przestępstw, w których może stosować działania operacyjne, miałaby nie mieć już żadnych ograniczeń.” – Zgodnie z projektem ustawy, ograniczenie działań Policji wynika z art. 19 ust.1 pkt. 2 ustawy o Policji. Nie są przewidywane zmiany w tym zakresie.
• (…)W tym tworzy się centralny rejestr rachunków bankowych rachunków papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, dzięki któremu służby mogłyby badać naszą sytuację materialną. I to bez zgody sądu, nie mówiąc już o naszej zgodzie czy wiedzy.” – Zgodnie z projektem ustawy bez zgody sądu Policja ma mieć możliwość uzyskania jedynie podstawowych informacji np. co do faktu posiadania bądź braku konta w Polsce. W przypadku potwierdzenia takiego faktu dalsze czynności odbywają się pod kontrolą sądu w normalnym trybie
• „(…)Tymczasem tradycyjnie takie przepisy przemyca się cichcem, by zmylić przeciwnika…czyli społeczeństwo.” - Od listopada 2010 r. projekt ustawy zamieszczony był w BIP MSWiA i BIP KGP


RZECZNIK PRASOWY
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

mł. insp. dr Mariusz Sokołowski
 

Powrót na górę strony