Polemiki i sprostowania

Nie mamy nic do ukrycia

Data publikacji 16.01.2013

Szczegóły organizacji rocznej narady służbowej Policji w Zakopanem – polemika do artykułu Sylwestra Ruszkiewicza pt.: „Szefowie policji piją u posła”, opublikowanego 16 stycznia br. w „Super Expressie”.

Dziś (16.01.2013r.) „Super Express” opublikował artykuł Sylwestra Ruszkiewicza pt.: „Szefowie policji piją u posła”, w którym podano informacje dotyczące kolacji podczas narady służbowej Policji w Zakopanem w dniach 9 - 11 stycznia br. Całościową informację na temat narady rocznej, miejsca jej odbywania i programu, przekazano autorowi tekstu 15 stycznia br. Zawarto tam odpowiedzi na wszystkie zadane przez niego pytania. Mimo to, że autor znał je dokładnie, w jego dzisiejszym artykule pojawiają się pytania bez odpowiedzi, wątpliwości, a także – niestety – informacje nieprawdziwe. Wyjaśniając całą sytuację, jeszcze raz odpowiadamy na zadane pytania w publicznej formie.

Spotkanie kadry kierowniczej miało charakter służbowy i dotyczyło podsumowania działań Policji za rok 2012 (służby prewencyjnej, kryminalnej, logistycznej) i nakreślenia priorytetowych przedsięwzięć Policji na rok 2013. Program narady obejmował również zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2012 roku, omówienie struktury organizacyjnej komórek ruchu drogowego w 2013 r., prezentację zmian organizacyjnych Komendy Głównej Policji w związku z wyłączeniem Centralnego Biura Śledczego ze struktury KGP, koncepcję zmian organizacyjnych w jednostkach i komórkach antyterrorystycznych Policji, organizację dwuzmianowego systemu czasu służby/pracy w Komendzie Głównej Policji, w komendach wojewódzkich i stołecznej Policji, przedstawienie stanu realizacji projektów teleinformatycznych dot. SWOP (System Wspomagania Obsługi Policji), SWD (System Wspomagania Dowodzenia).

W naradzie rocznej uczestniczyli: kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przedstawiciele departamentów MSW, kierownictwo Policji, komendanci wojewódzcy i stołeczny Policji, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP, przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji, pełnomocnicy komendanta głównego Policji ds. kontaktów ze związkami zawodowymi oraz promocji bezpieczeństwa publicznego oraz rzecznik prasowy komendanta głównego Policji. Narada roczna kadry kierowniczej Policji odbyła się w dniach 9 – 11 stycznia br. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Dafne” w Zakopanem, należącym do Centrum Usług Logistycznych KGP. Nie jest to incydentalny przypadek, że narady takie odbywają się poza Warszawą. Poprzednie spotkania kierownictwa Policji miały miejsce między innymi w Kielcach czy w Poznaniu.

Szczególne zainteresowanie dziennikarza wzbudziły kwestie związane z uroczystymi kolacjami, które odbyły się w dniach narady. Zatem wyjaśnijmy dokładnie. Pierwsza z nich odbyła się w dniu przyjazdu uczestników narady, tj. 9 stycznia br., na terenie Bukowiańskiego Towarzystwa Geotermalnego Bukowina. Koszty kolacji zostały pokryte ze środków Komendy Głównej Policji i wyniosły 3.000 zł, pozostała kwota (2.500 zł) pochodziła z  indywidualnych składek jej uczestników. Łącznie w kolacji uczestniczyły 52 osoby.

Druga uroczysta kolacja, która miała miejsce 10 stycznia br. w karczmie „Przy Młynie”, odbyła się na zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego, nie zaś posła, którego wymieniono w publikacji. Częściowo koszty kolacji w kwocie 1.200 zł zostały pokryte z budżetu Komendy Głównej Policji. W spotkaniu uczestniczyło 58 osób.

Należy podkreślić, że kolacje te odbyły się w czasie wolnym od zajęć służbowych, na terenie legalnie działających podmiotów, a takimi są zarówno Ośrodek Bukowiańskiego Towarzystwa Geotermalnego Bukowina, jak i karczma „Przy Młynie”. Tego typu spotkania nie są tajne i ukrywane przed światem - zarówno ośrodek w Bukowinie, jak i lokal „Przy Młynie” były w tym czasie wręcz otwarte dla innych gości. Warto jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że wszelkie dodatkowe koszty, inne niż te, które wynikają z delegowania funkcjonariuszy, zostały pokryte z własnych środków.

Roczna narada służbowa zakończyła się 11 stycznia br. około godziny 14:00, po czym wszyscy jej uczestnicy opuścili ośrodek.

Część pytań pojawiających się w artykule to pytania dotyczące sugerowanego uczestnictwa kierownictwa Policji w Pucharze Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Nikt z kierownictwa Policji nie uczestniczył w tej imprezie. Kolejne dwa dni weekendu to czas obowiązków służbowych wynikających między innymi z przyznania Policji nagrody Benemerenti – wyróżnienia Biskupa Polowego Wojska Polskiego, a także z aktywnego udziału w 21. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wbrew sugestiom zawartym w pytaniach autora artykułu, nie kupowano biletów na Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, zatem niemożliwe było przeznaczenie na nie środków publicznych. 

W związku ze zdarzeniem i akcją policyjną w Sanoku już kilka minut po strzałach oddanych w kierunku policjantów, tj. około 12:30, Komendant Główny Policji, mając wiedzę na ten temat, zadecydował o wysłaniu na miejsce antyterrorystów z Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, w tym dyrektora BOA, który osobiście nadzorował na miejscu działania antyterrorystów. Do Sanoka zostali także wysłani negocjatorzy z KGP. Polecenie powrotu z odprawy i bezpośredniego nadzoru nad działaniami policyjnymi otrzymał Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie.
Należy podkreślić, że informacje na temat rozwoju sytuacji w Sanoku były na bieżąco przekazywane kierownictwu Policji.

Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji
insp. dr Mariusz Sokołowski

 

Powrót na górę strony