Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Policji

mł. insp. Katarzyna NOWAK

e-mail: rzecznikkgp@policja.gov.pl

Telefon dyżurny: 602 600 734

  • faks sekretariat: +48 47 721 26 71

Jesteśmy dla Państwa dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Natomiast w godzinach popołudniowych i weekendy Zespół Prasowy udziela odpowiedzi
na pytania dziennikarzy pod telefonem dyżurnym 602 600 734.

Zespół Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

Dziennikarze zwracający się z prośbą o dane statystyczne do Rzecznika Prasowego proszeni
są o przesyłanie wniosków na adres: 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 lub e-mail: rzecznikkgp@policja.gov.pl.

Jeśli jesteś tutaj innej sprawie, chcesz złożyć skargę lub wniosek, w poniższym linku dowiesz się jak to zrobić:

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Komedzie Głównej Policji

Pamiętaj!

Aby skarga lub wniosek mogła zostać rozpatrzona zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), korespondencja niezawierająca imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawiona zostanie bez rozpoznania.

Ważne!

Adres poczty e-mail: rzecznikkgp@policja.gov.pl nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych. Aby złożyć zawiadomienie o przestępstwie lub uzyskać w tym zakresie poradę należy zgłosić się do najbliższej jednostki Policji.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: Zgłoś przestępstwo.

W przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia, wymagających natychmiastowej interwencji Policji, nie zwlekaj! Powiadom nas pod numerem alarmowym 112 lub 997!

Za obsługę profili Komendy Głównej Policji na platformach społecznościowych: X (dawniej Twitter), Facebook, Instagram, Tik tok, Threads odpowiedzialne jest Biuro Komunikacji Społecznej KGP.

W sprawach wszelkich materiałów policyjnych niezbędnych do prac naukowych zachęcamy do kontaktu, e-mail: informacjapubliczna.kgp@policja.gov.pl.

Przypominamy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SAB 372/03) nie mamy obowiązku udostępniać informacji publicznej, jeśli informacja jest ogólnodostępną, bądź będącą już w posiadaniu przez zainteresowaną stronę. 

Ponadto, w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II S.A. 3301/02), nie udziela się informacji w sprawach indywidualnych.

Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów,  lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie. 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 3a ustawy Prawo prasowe). Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Ograniczeniu podlega dostęp do informacji publicznej w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych lub ze względu na prywatność osoby (art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Powrót na górę strony