Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Policji

insp. dr Mariusz Ciarka

 

Zespół Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

e-mail: rzecznikkgp@policja.gov.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

  • faks sekretariat: +48 47 721 26 71

Telefon dyżurny: 602 600 734

W godzinach popołudniowych, w sobotę i niedzielę czy w święta dyżuruje rzecznik lub wyznaczona osoba z Zespołu Prasowego - pod telefonem dyżurnym 602 600 734 - udzielając odpowiedzi na pytania dziennikarzy - tylko i wyłącznie dotyczące ważnych i bieżących wydarzeń.

Rzecznik Prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów. Adres poczty e-mail rzecznikkgp@policja.gov.pl nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych. Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące od stron kierowane do prokuratury czy organów Policji należy pozostawić osobiście albo przesłać za pośrednictwem poczty.

Za obsługę profili  Komendy Głównej Policji na platformach społecznościowych m.in.: Twitter, Facebook, Instagram odpowiedzialny jest Wydział Prasowo-Informacyjny Biura Komunikacji Społecznej KGP.

Dziennikarze proszeni są o przesyłanie próśb o dane statystyczne do Rzecznika Prasowego na adres: 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 lub e-mail: rzecznikkgp@policja.gov.pl, a pozostałe osoby na adres e-mail: informacjapubliczna.kgp@policja.gov.pl.

Informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej, bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie. 

Ponadto, w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  (sygn. II S.A. 3301/02), w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie. 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 3a ustawy Prawo prasowe). Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.  

Ograniczeniu podlega dostęp do informacji publicznej w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych lub ze względu na prywatność osoby (art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej). 

Powrót na górę strony