Projekty szkoleniowe

1. Skrót KWS to:

 1. Kodeks Wykonawczy Schengen,
 2. Konwencja Wykonawcza Schengen,
 3. Komisja Wykonawczo-Szkoleniowa,
 4. Krajowe Wydziały Schengen

2. Podpisanie Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen nastąpiło w dniu:

 1. 14 czerwca 1986 r.,
 2. 19 czerwca 1990 r.,
 3. 1 maja 2004 r.,
 4. 16 marca 2000r.

3. W rozumieniu KWS cudzoziemcem jest:

 1. każda osoba nie będąca obywatelem Europy,
 2. każda osoba nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Wspólnot Europejskich,
 3. obywatele państw kandydujących do członkostwa w UE,
 4. obywatele państw kandydujących do członkostwa w SIS.

4. Centralna jednostka SIS (C-SIS) mieści się w:

 1. Lyonie,
 2. Hadze,
 3. Warszawie,
 4. Strasburgu.

5. Komu przysługuje prawo do wystąpienia na terytorium każdego państwa z obszaru Schengen do sądu lub innego organu właściwego na mocy prawa krajowego z żądaniem o dokonanie korekty lub usunięcia wpisu w SIS?

 1. każdej osobie na mocy art. 109 KWS
 2. tylko obywatelowi kraju z obszaru Schengen,
 3. tylko obywatelowi kraju UE,
 4. tylko osobie ze statusem uchodźcy

6. Jednolita wiza uprawniająca do pobytu na terenie wszystkich państw, które są w Strefie Schengen to:

 1. Wiza Europejska,
 2. Wiza Schengen,
 3. Wiza wjazdowa UE
 4. Wiza tranzytowa,

7. Jaką nazwę nosi zbiór instrukcji, według których funkcjonują Biura SIRENE?

 1. Instrukcja SIS
 2. Tabela wyników (scoreboard)
 3. Podręcznik SIRENE (SIRENE MANUAL)
 4. Graniczny Kodeks Wizowy

8. Organem, wyznaczonym przez każde z Państw Członkowskich na podstawie przepisu art. 92 ust. 4 KWS, poprzez który wymieniane są wszystkie informacje uzupełniające niezbędne przy wprowadzaniu wpisów i w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań w przypadkach, gdy w wyniku przeglądania danych Systemu Informacyjnego Schengen odnaleziono osoby lub przedmioty, na temat których wprowadzono informacje do tego systemu, jest:

 1. Biuro SIRENE
 2. oddział Europolu
 3. Wydziały Łączności i Informatyki
 4. Krajowe Biuro Interpolu

9. Jaki podmiot/organ należy powiadomić w przypadku trafienia/odnalezienia danych kontrolowanej osoby lub przedmiotu w SIS?

 1. Krajowe Biuro Interpolu
 2. Biuro Łączności i Informatyki KGP
 3. Biuro SIRENE
 4. najbliższą placówkę dyplomatyczną kraju, z którego pochodzi sprawdzana osoba lub przedmiot

 

Odpowiedzi: 1B, 2B, 3B, 4D, 5A, 6B, 7C, 8A, 9C

 

Powrót na górę strony