Co to jest System Informacyjny Schengen (SIS)

Strefa Schengen to obszar bez kontroli na granicach wewnętrznych państw wchodzących w jej skład, kontrole we wzmocnionym zakresie nadal obowiązują jedynie na granicach zewnętrznych. Wprowadzenie udogodnień w zakresie podróżowania po obszarze bez kontroli granicznych, objęło jednak wszystkie osoby, także nielegalnych imigrantów i przestępców. W związku z powyższym, zaistniała konieczność wprowadzenia środków kompensacyjnych służących zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa całej Strefy.

Jednym z takich instrumentów jest System Informacyjny Schengen (SIS) – nowoczesne narzędzie informatyczne dające gwarancję bezpieczeństwa. SIS  to największa w Europie baza danych, w której przetwarzane są określone przepisami kategorie danych osób i przedmiotów, poszukiwanych i wprowadzanych do systemu przez państwa strefy Schengen.   

Wyjątkowość tego systemu opiera się na zadaniach, jakie pełni i jego zasięgu terytorialnym. Zbudowanie takiego narzędzia informatycznego przy uwzględnieniu specyficznych, technicznych rozwiązań jego użytkowników, a także z poszanowaniem ich ustawodawstwa, sprawia iż jest to  jedno z największych osiągnięć Unii Europejskiej.

Konsekwencją rozszerzenia UE na przestrzeni ostatnich lat było włączenie do strefy nowych państw, w związku z tym że infrastruktura techniczna SIS uniemożliwiała przełączenie ich do istniejącego systemu, przewidując tę sytuację na długo przed podjęciem tej decyzji, zdecydowano o zastąpieniu SIS nowym Systemem Informacyjnych Schengen drugiej generacji (SIS II). Docelowo wszystkie Państwa Członkowskie miały obowiązek wprowadzić SIS II, który miał być systemem o dużo większej funkcjonalności.

Dodatkowym  powodem uruchomienia systemu SIS II nowej generacji były  też ograniczenia, co do możliwości przetwarzania tak dużej ilości danych przez SIS 1+ (zmodernizowany system SIS I). Należy podkreślić, że zmiany w SIS, nie obejmą celu działania systemu, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Podstawę utworzenia Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) stanowiły dwa dokumenty wydane na podstawie tytułu VI Traktatu UE, tj. Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (zwane dalej Rozporządzeniem)  oraz Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen Drugiej generacji (SISII) (zwana dalej Decyzją). Rozporządzenie i Decyzja zastąpiły art. 92-119 Konwencji Wykonawczej do Układu z  Schengen oraz decyzje i deklaracje Komitetu Wykonawczego Schengen dot. SIS. Przepisy dorobku prawnego Schengen i prawa wspólnotowego dotyczące SIS zostały wdrożone do polskiego porządku prawnego w drodze ustawy z dnia z 24 sierpnia 2007 roku o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym Dz. U. Nr 165, poz.1170 z póź. zm. (zwanej dalej Ustawą). Ustawa kompleksowo reguluje zasady i sposób realizacji udziału w SIS II.

Obecnie podstawą funkcjonowania Systemu Informacyjnego Schengen są trzy rozporzędzenia:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE (Dz. Urz. UE L 312 z 07.12.2018, str. 56 z późn. zm.).

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 (Dz. Urz. UE L 312 z 07.12.2018, str. 14z późn. zm.).

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 312 z 07.12.2018, str. 1 z późn. zm.).

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-information-system/what-sis-and-how-does-it-work_pl

 

Powrót na górę strony