Słowniczek

Przydatne terminy i skróty

UKŁAD Z SCHENGEN - Układ między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, zawarty 14 czerwca 1985 r., wszedł w życie 26 czerwca 1995 r. Jest to porozumienie, którego zasadniczym celem było całkowite zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych UE przy równoczesnym przeniesieniu i wzmocnieniu kontroli na granicach zewnętrznych. Realizacja w/w celu miała być osiągana stopniowo – przez wprowadzenie środków krótko – (do 01.01.1986 r. ) i długookresowych (do 01.01.1990 r.). Środki krótkookresowe zostały wymienione w Tytule I Układu z Schengen, długookresowe w Tytule II Układu z Schengen.

KWS - Konwencja Wykonawcza do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach  (podpisana 19 czerwca 1990 r., weszła w życie 26 marca 1995 r.), zawiera przepisy uszczegóławiające i odnoszące się do kolejnych aspektów współpracy między państwami będącymi członkami obszaru Schengen. W Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen zostały wymienione środki kompensacyjne (m.in. jednolity reżim przekraczania granic, ujednolicenie polityki wizowej wobec cudzoziemców, warunków ruchu turystycznego, prawa odmowy wjazdu na teren państw Układu z Schengen, uwspólnotowienie procedur azylowych, współpraca sądownicza w sprawach karnych i ekstradycyjnych, stworzenie i funkcjonowanie SIS). Ich wprowadzenie było i jest konieczne w związku z zaniechaniem przeprowadzania kontroli granicznych pomiędzy państwami Układu z Schengen, co jednak nie mogło przekładać się na obniżenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w tych państwach. Celem środków kompensacyjnych jest więc zapobieganie negatywnym skutkom liberalizacji przekraczania granicy.

STREFA SCHENGEN - powszechnie stosowane określenie odnoszące się do terytorium obejmującego grupę państw stosujących przepisy stanowiące dorobek prawny Schengen, pomiędzy którymi zostały zniesione granice wewnętrzne, a kontrola graniczna odbywa się na granicach zewnętrznych tych państw.  Uczestniczące kraje stosują wspólne zasady kontroli na granicach zewnętrznych strefy Schengen, jak również wspólną politykę wizową i mechanizmy współpracy między policją a organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

C - SIS - Centralny System Informacyjny Schengen

N - SIS - Krajowy System Informacyjny Schengen

S I R E N E – skrót od nazwy: Supplementary Infrmation Request At National Entries.

Podręcznik SIRENE ( SIRENE Manual) - zbiór wytycznych opisujących szczegółowo zasady i procedury dwu- lub wielostronnej wymiany informacji uzupełniających; akt wykonawczy przyjęty przez Komisję Europejską na podstawie art. 8 ust. 4 rozporządzenia UE 2018/1862, oraz art. 8 ust. 4 rozporządzenia UE 2018/1861

TRAFIENIE („HIT”) – następuje w przypadku, gdy:

  1. użytkownik końcowy przeprowadza sprawdzenie;
  2. w wyniku sprawdzenia otrzymuje on informację o zagranicznym wpisie do SIS II;
  3. dane dotyczące wpisu w SIS II pasują do danych wprowadzonych na potrzeby sprawdzenia; oraz
  4. w wyniku uzyskania trafienia wystosowany został wniosek o podjęcie dalszych działa

EKSTRADYCJA - wydanie określonej osoby przez państwo, na terenie którego ta osoba przebywa, władzom innego państwa, któremu przysługuje jurysdykcja karna, na wniosek tego państwa, w celu przeprowadzenia przeciwko niej postępowania karnego lub wykonania orzeczonej uprzednio kary. W stosunkach między państwami członkowskimi UE, wszystkie instrumenty dotyczące ekstradycji, w tym przewidziane przepisami:

  • Europejskiej Konwencji o zwalczaniu terroryzmu z 27 stycznia 1977 r.,
  • Konwencji wykonawczej z 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach,
  • Konwencji z 10 marca 1995 r. o uproszczonych procedurach ekstradycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej,
  • Konwencji z 27 września 1996 r. o ekstradycji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

zostały zastąpione postanowieniami Decyzji Ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (2002/584/WSiSW), Dz. Urz. UE L 190 z 18.7.2002 r.

EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA - może zostać wydany w stosunku do osoby ściganej w celu przeprowadzenia wobec niej postępowania karnego lub wykonania kary pozbawienia wolności bądź środka zabezpieczającego. Jest to decyzja sądowa państwa członkowskiego UE, zawierająca wniosek do organu sadowego drugiego państwa członkowskiego o aresztowanie i wydanie osoby ściganej. Skraca to w dużym stopniu czas rozpatrzenia wniosku, a przede wszystkim wydania osoby poszukiwanej.

PAŃSTWO TRZECIE - w odniesieniu do strefy Schengen, to państwo, którego obywatele nie mogą korzystać ze swobody przepływu osób w ramach obszaru Schengen.

PRZEJŚCIE GRANICZNE - oznacza każde przejście graniczne wyznaczone przez właściwe organy do celów przekraczania granic zewnętrznych, na których odbywa się kontrola graniczna, rozumiana jako wszelkie działania podejmowane wyłącznie w odpowiedzi na zamiar przekroczenia tej granicy lub na akt jej przekroczenia, bez względu na wszelkie inne okoliczności oraz przeprowadzana jest odprawa graniczna odprawa graniczna polegająca na wykonywaniu czynności kontrolnych w celu zapewnienia, że można zezwolić na wjazd osób, w tym ich środków transportu oraz przedmiotów będących w ich posiadaniu, na terytorium państw członkowskich lub można zezwolić na opuszczenie przez nie tego terytorium.

Powrót na górę strony