Obszary "szarej strefy"

Stanowiące poważne zagrożenie dla ładu publicznego i finansów państwa, występujące na pograniczu strefy czarnej tj.:

a) obrót paliwami płynnymi, w tym również gazem płynnym:

wykorzystywanie  niżej opodatkowanych bądź zwolnionych z podatku akcyzowego olejów: opałowego i żeglugowego lub  produktów naftowych o niższych parametrach jakościowych, zwolnionych  z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie do napędu pojazdów silnikowych.
nielegalną produkcję paliw poprzez mieszanie komponentów służących także  do wyrobu innych produktów chemicznych;
dodawanie do paliw pełnowartościowych innych dodatków w celu zwiększenia objętości.
stosowanie do napędu różnego rodzaju biopaliw - olejów roślinnych, estrów wyższych kwasów tłuszczowych itp. bez uiszczenia należnego podatku akcyzowego.
sprzedaż na stacjach paliw LPG, poza ewidencją, gazu przeznaczonego na cele grzewcze.

b) obrót alkoholem etylowym;

wykorzystywanie do produkcji wyrobów alkoholowych alkoholu etylowego skażonego, przeznaczonego do wytwarzania produktów nieprzeznaczonych do konsumpcji
przez ludzi (rozpuszczalniki, podpałki do grilla, rozmrażacze itp.), po uprzednim
jego odkażeniu.
przemyt alkoholu przez granicę wschodnią.
nielegalna produkcja własna.

c) obrót wyrobami tytoniowymi;

przemyt wyrobów tytoniowych zza wschodniej granicy, a następnie nielegalnie przemieszczana na obszar innych państw Unii Europejskiej, pozostała ilość oferowana jest na bazarach i targowiskach.
nielegalne wytwórnie wyrobów tytoniowych.

d) nielegalny hazard;

działalność podmiotów zagranicznych, które organizują różnego rodzaju gry losowe dla obywateli polskich poprzez internet.
prowadzenie e-handlu wiąże się często z nierejestrowanym obrotem towarami i usługami.
działalność podmiotów, które urządzają gry na automatach bez zezwolenia wymaganego ustawą o grach i zakładach wzajemnych.
Powrót na górę strony