Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Projekt jest dofinansowany z budżetu państwa.

Policyjna i pozapolicyjna współpraca międzynarodowa w poszukiwaniu najgroźniejszych przestępców Europy

Projekt jest finansowany z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt jest dofinansowany z budżetu państwa.

 

Fundusze norweskie

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994-2014.

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

 1. innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
 2. integracja społeczna, zatrudnianie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 4. kultura, społeczeństwo obywatelski, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 5. społeczeństwo i sprawy wewnętrzne.

Więcej informacji na temat funduszy norweskich znajdziesz na stronie: www.norwaygrants.org  oraz www.eog.gov.pl

 

Informacja o projekcie

Tytuł projektu: "Policyjna i pozapolicyjna współpraca międzynarodowa w poszukiwaniu najgroźniejszych przestępców Europy" 

Wartość projektu: 262 000 EUR zł, w tym finansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 222 700 EUR, współfinansowanie: 39 300 EUR.

Okres realizacji: 04.01. 2021 r. – 30.11.2023 r.

Umowa o dofinansowanie: Porozumienie finansowe dla projektu zostało zawarte 29 września 2020 r.

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa z Norweskim Krajowym Centrum Dochodzeniowo- Śledczym (NCIS/KRIPOS).

Cel projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy Policji z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP, Zespołów Poszukiwań Celowych z Komend Wojewódzkich Policji/Komendy Stołecznej Policji, reprezentantów państw należących do Core Group Europejskiej Sieci Zespołów Poszukiwań Celowych (ENFAST), jak również partnera projektu – przedstawiciele Policji norweskiej (National Criminal Investigation Service, KRIPOS) w zakresie prowadzenia poszukiwań najbardziej niebezpiecznych przestępców, wymiana informacji w sprawie systemu prawnego i egzekwowania prawa w krajach członkowskich w celu identyfikacji ewentualnych przeszkód prawnych we współpracy międzynarodowej oraz zrozumieniu różnic legislacyjnych. Organizacja wizyty studyjnej oraz konferencji umożliwi wymianę najlepszych praktyk oraz doświadczeń operacyjnych, a także pozwoli na promowanie wspólnych działań państw UE oraz ścisłej współpracy i koordynacji czynności zmierzających do ustalania miejsc pobytu i zatrzymania osób poszukiwanych. Wypracowanie najbardziej efektywnych metod i form współpracy Policji UE wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego oraz wzrost zaufania opinii publicznej dzięki widocznym efektom działania europejskich organów ścigania wynikających ze wzrostu liczby zatrzymań najgroźniejszych przestępców.

Główne działania w projekcie:

 1. Spotkanie studyjne strony polskiej z partnerem projektu (KRIPOS) Temat: Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz zacieśnienie współpracy w zakresie poszukiwania najgroźniejszych przestępców Europy pomiędzy polską a norweską policją. Omówienie założeń projektu. Celem spotkania przedstawicieli strony polskiej z partnerem projektu jest omówienie założeń projektu i podziału obowiązków, zaprezentowanie struktury organizacyjnej Policji obu krajów, ze szczególnym uwzględnieniem komórek zajmujących się poszukiwaniem osób, prowadzenie krajowej i międzynarodowej współpracy organów ścigania w tym zakresie, jak również prezentacja najciekawszych spraw poszukiwawczych zakończonych sukcesem ale również porażką, omówienie dotychczasowej współpracy z Policją norweską, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. 
 2. I międzynarodowa konferencja nt. poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Temat: Międzynarodowa współpraca wewnątrzpolicyjna w zakresie poszukiwania najgroźniejszych przestępców.
 3. II międzynarodowa konferencja nt. poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Temat: Wykorzystanie najnowszych technologii oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w poszukiwaniu najgroźniejszych przestępców.
 4. III międzynarodowa konferencja nt. poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Temat: Krajowa i europejska współpraca organów ścigania z organami wymiaru sprawiedliwości oraz służbami pozapolicyjnymi w zakresie poszukiwania najgroźniejszych przestępców i realizacji europejskich nakazów aresztowania.

 

Aktualności

The project is financed by the "Internal Affairs" Program implemented under the Norwegian Grants for 2014-2021. The program is at the disposal of the Minister of the Interior and Administration. The project is co-financed from the state budget.

Norway Grants

 

The Norway Grants and the EEA Grants represent Norway’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe. Through the Norway Grants and the EEA Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. Norway Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion. The priorities for this period are:

 1. Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work
 2. Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
 3. Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy
 4. Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights
 5. Justice and Home Affairs

 For more information on Norway Grants, please visit: www.norwaygrants.org  and  www.eog.gov.pl

Project information

Project title: „Police and non-police international cooperation in the search for the most dangerous criminals in Europe”

Project value: EUR 262 000, including funding from the Norwegian Financial Mechanism: EUR 222,700 co-financing: EUR 39,300. 

Period of implementation: 04.01. 2021 – 30.11.2023

Grant agreement: The financial agreement for the project was concluded on 29 September 2020.

The project is being carried out in partnership with the Norwegian National Criminal Investigation Service (Kripos)

Project objective: The main objective of the project is to enhance professional qualifications of its participants - officers of Search and Identification Unit in the Criminal Bureau of the National Police Headquarters (SIU), Active search teams (AST) from the Regional Police Headquarters/Capital Police Headquarters representatives of countries belonging to the Core Group of the European Network of Active Search Teams (ENFAST), as well as project partners - representatives of the Norwegian Police (National Criminal Investigation Service, KRIPOS -  in the field of searching for the most dangerous fugitives, as well as to exchange information on the legal system and law enforcement in the Member States in order to identify possible legal obstacles to international cooperation and to understand legislative differences. The organization of a study visit and a conference will enable the exchange of best practices and operational experience, as well as promote joint actions of EU countries,close cooperation and coordination of activities aimed at tracing and detaining wanted persons.  Development of the most effective methods and forms of EU police cooperation will increase the level of public safety and public confidence thanks to the visible effects of European law enforcement agencies’ actions resulting from the increase in number of detentions of the most dangerous offenders.

Project activities:

 1. Working meeting of the Polish side with the project partner (KRIPOS). Subject: Exchange of experiences and good practices, strengthening cooperation between the Polish and Norwegian police in the search for Europe’s most dangerous criminals. Discussion of project assumptions. Aim of the meeting between the representatives of the Polish side and the project partner is to discuss the assumptions of the project and the division of responsibilities, to present the organizational structure of the Police of both countries, with particular emphasis on the units dealing with the search for fugitives, conducting national and international cooperation of law enforcement agencies in this area, as well as to present the most interesting search cases that were successful but also those that failed, to discuss the cooperation with the Norwegian Police to date, to exchange experiences and good practices. 
 2. First International Conference on the Search for Fugitives Hiding from Law Enforcement and Justice, Theme: International Intra-Police Cooperation in the Search for the Most Dangerous Offenders.
 3. Second International Conference on the Search for Fugitives Hiding from Law Enforcement and Justice, Theme: Use of the latest technologies and cooperation with external entities in searching for the most dangerous offenders.
 4. Third International Conference on the Search for Fugitives Hiding from Law Enforcement and Justice, Theme: National and European cooperation of law enforcement agencies with judicial authorities and non-police services in the search for the most dangerous offenders and the implementation of European arrest warrants.

News

do góry