Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja zamykająca największy projekt szkoleniowy realizowany przez polską Policję

Data publikacji 02.12.2016

Z okazji zakończenia ponad 2-letniego czasu realizacji projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP zorganizowało konferencję zamykającą, podczas której nastąpiło m. in. podsumowanie i ocena działań przeprowadzonych w ramach projektu. Jego celem była m. in. wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie SIS II na poziomie europejskim i krajowym, a także rozwój umiejętności językowych i wiedzy specjalistycznej z zakresu SIS funkcjonariuszy i pracowników Policji. Projekt obejmował działania informacyjne i szkoleniowe realizowane w okresie 01 lipca 2014 r. – 31 grudnia 2016 r. i był to największy projekt szkoleniowy realizowany przez polską Policję.

Konferencja została uroczyście otwarta przez Zastępcę Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Łukasza Wilińskiego i Dyrektora Biura Finansów KGP Panią Magdalenę Świderską.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którzy podsumowali wyniki realizacji wszystkich projektów dofinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009 – 2014), ze szczególnym uwzględnieniem projektu BMWP KGP.

Ponadto w konferencji uczestniczyli przedstawiciele krajowych Użytkowników SIS: Prokuratury Krajowej, Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Stołecznej Policji, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, którzy byli zaangażowani w realizację tego projektu, jako uczestnicy i prelegenci konferencji, a także jako trenerzy podczas szkoleń specjalistycznych, oraz przedstawiciele Biura Finansów KGP, którzy zapewniali opiekę i obsługę strony finansowej projektu.

Kierownik projektu przedstawił podsumowanie jego realizacji z perspektywy Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, natomiast pozostali prelegenci z perspektywy instytucji, które również były adresatami projektu – wnioski, opinie oraz konkluzje dotyczące m. in. konferencji i szkoleń specjalistycznych (np. dobór tematyki, wnioski, grupa docelowa  - adresaci konferencji i szkoleń, spostrzeżenia po udziale w szkoleniach z pozycji beneficjentów i trenerów).

Projekt był współfinansowany z funduszy norweskich (całkowita pierwotna wartość to 5 475 450 PLN, a wysokość dofinansowanie to kwota 4 654 132 PLN. Wartość finalna projektu wyniosła około 4 560 000 PLN.). Mniejsza wartość finalna projektu była związana z poniesieniem niższych wydatków, niż wstępnie były planowane. Ponadto należy podkreślić, że zaoszczędzone środki pozwoliły na realizację dodatkowych przedsięwzięć w ramach projektu, na które uzyskano zgodę.

Projekt, którego formalne zakończenie nastąpi 31 grudnia 2016 r., miał charakter centralny – był skierowany do:

 • krajowych użytkowników SIS: funkcjonariuszy i pracowników cywilnych jednostek terenowych Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Głównej Policji (Biura SIRENE, Centralnego Organu Technicznego Krajowego Systemu Informatycznego - COT KSI), przedstawicieli innych krajowych użytkowników SIS (m.in. sądów, prokuratur, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,)
 • zagranicznych partnerów: przedstawicieli Komisji Europejskiej, EU – LISA, Sekretariatu Generalnego Rady, szefów zagranicznych Biur SIRENE, ekspertów Państw Członkowskich.

W trakcie trwania projektu zorganizowano i przeprowadzono:

 • 4 konferencje o charakterze międzynarodowym,
 • 11 konferencji krajowych (w formie szkoleniowo-warsztatowej),
 • cykliczne szkolenia językowe (język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski) doskonalące umiejętności językowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych jednostek terenowych Policji i Komendy Głównej Policji (Biura SIRENE i COT KSI) – w każdym semestrze uczestniczyło po około 2090 osób,
 • cykliczne szkolenia specjalistyczne i warsztaty dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z jednostek terenowych Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Głównej Policji (Biura SIRENE) m. in. z zakresu:

- pomocy prawnej w sprawach karnych,

- praktycznych aspektów pracy z SIS II oraz ochrony danych osobowych,

- praktycznych aspektów pracy z SIS II oraz wymiany informacji innymi kanałami policyjnymi,

- badań daktyloskopijnych i biologicznych.

Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 2 904 osób.

 • opublikowano broszurę informacyjną nt. SIS skierowaną do funkcjonariuszy i pracowników Policji,
 • opublikowano broszurę informacyjną nt. SIS skierowaną do studentów, którzy studiują na kierunkach związanych ze współpracą międzynarodową, bezpieczeństwem lub też interesują się problematyką dotyczącą SIS.

Więcej informacji o funduszach norweskich znajduje się na stronie: http://eeagrants.org, o projekcie na stronie policja.pl/nmfsis2.

(BMWP KGP / mw/ foto: Marek Krupa Gabinet KGP)

 • Konferencja zamykająca największy projekt szkoleniowy realizowany przez polską Policję
 • Konferencja zamykająca największy projekt szkoleniowy realizowany przez polską Policję
 • Konferencja zamykająca największy projekt szkoleniowy realizowany przez polską Policję
 • Konferencja zamykająca największy projekt szkoleniowy realizowany przez polską Policję
 • Konferencja zamykająca największy projekt szkoleniowy realizowany przez polską Policję
 • Konferencja zamykająca największy projekt szkoleniowy realizowany przez polską Policję
 • Konferencja zamykająca największy projekt szkoleniowy realizowany przez polską Policję
 • Konferencja zamykająca największy projekt szkoleniowy realizowany przez polską Policję
 • Konferencja zamykająca największy projekt szkoleniowy realizowany przez polską Policję
 • Konferencja zamykająca największy projekt szkoleniowy realizowany przez polską Policję
 • Konferencja zamykająca największy projekt szkoleniowy realizowany przez polską Policję
 • Konferencja zamykająca największy projekt szkoleniowy realizowany przez polską Policję
 • Konferencja zamykająca największy projekt szkoleniowy realizowany przez polską Policję
 • Konferencja zamykająca największy projekt szkoleniowy realizowany przez polską Policję
 • Konferencja zamykająca największy projekt szkoleniowy realizowany przez polską Policję
Powrót na górę strony