Antykorupcja

Sygnaliści w Policji

Sygnalista w Policji (policjant lub pracownik Policji) na podstawie Zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji zgłasza nieprawidłowości z pominięciem drogi służbowej.

Policjant lub pracownik Policji, który posiada informacje, mogące w jego ocenie świadczyć o popełnieniu przez innego policjanta lub pracownika Policji przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego, niezwłocznie przekazuje je bezpośredniemu przełożonemu. Policjant lub pracownik Policji, który uzyskał takie informacje może – pomijając drogę służbową – przekazać je wyższemu przełożonemu lub kierownikowi jednostki organizacyjnej będącemu organem Policji, albo innemu nadrzędnemu organowi Policji lub komórce organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Zgodnie z art. 225 - Kodeksu Postępowania Administracyjnego

§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku.

Od 2004 roku w Policji funkcjonuje sieć policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka. Podejmują oni działania szkoleniowe, między innymi dotyczące zapobiegania nadużyciom przez policjantów, wielokulturowości i różnorodności. Ściśle współpracują z instytucjami państwowymi, instytucjami pozarządowymi i organizacjami międzynarodowymi.  Ich praca oparta jest między innymi na centralnie zaplanowanych obszarach zadaniowych.

Od 2013 roku w okresach trzyletnich, realizowane były tzw. Główne kierunki działalności edukacyjno - informacyjnej w zakresie ochrony praw i wolności człowieka oraz strategii równych szans w Policji.

Od 2019 roku realizowany jest – „Plan działalności edukacyjno – informacyjnej w zakresie ochrony praw i wolności człowieka w policji na lata 2019-2020”.

W ramach tych kierunków szkoli się m.in. na temat praktycznych aspektów ochrony tzw. sygnalistów oraz walki ze środowiskową zmową milczenia, a także o skutecznej reakcji na ujawnione lub domniemane przypadki tortur oraz innych form nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Na chwilę obecną wewnątrz instytucji realizowany jest „Program wzmacniania uczciwości i zwalczania korupcji w Policji na lata 2020-2023”. Jednym z celów szczegółowych programu jest wzmacnianie kultury uczciwości oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji w zakresie działania ukierunkowanego na wzmocnienie przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu etyki i uczciwości, zapewnienie doradztwa etycznego oraz doskonalenia warunków sprzyjających ujawnianiu nieprawidłowościom w formacji (ochrona tzw. sygnalistów). Podnoszenie świadomości o pozytywnej roli sygnalistów oraz doskonalenia ścieżki bezpiecznego informowania o nieprawidłowościach jest bardzo istotnym elementem z punktu widzenia interesów formacji, która powinna dążyć do eliminowania nieprawidłowości i nadużyć, a przede wszystkim zapobiegać możliwym naruszeniom prawa. Jest to o tyle istotna kwestia, gdyż jak wynika z raportu dot. nadużyć (Report to the Nations 2020 – 11. edycja raportu ACFE), informacje od sygnalistów pomagają wykryć ponad 40% zgłoszonych nadużyć.

Zgłoś przestępstwo w Policji:

Złóż skargę lub wniosek:

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa są naruszane lub chcesz podzielić się opinią, uzyskać pomoc przy opracowywaniu materiału, pracy, artykułu z zakresu ochrony praw i wolności człowieka w działaniach Policji - skontaktuj się z Zespołem ds. Ochrony Praw Człowieka:

Więcej informacji na temat instytucji sygnalisty w Policji można znaleźć na stronach:

 

Powrót na górę strony