Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku

Policja.pl

Warto wiedzieć

Przepisy prawne

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r. poz. 1241, z 2013 r. poz. 7,  z 2018 r. poz. 1115 oraz z 2019 r. poz. 730)

Art. 29

Osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego.

Art. 30

1. Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

2. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Art. 45

1. Kto uprawia narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega karze grzywny.

2. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą do ukończenia 16 roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu przez tę osobę, na zorganizowanym terenie narciarskim, bez kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, podlega karze grzywny.

 

Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej

1. POSZANOWANIE DLA INNYCH OSÓB

Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby.

2. PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ I SPOSOBEM JAZDY

Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności oraz rodzaju, stanu trasy i warunków atmosferycznych.

3. WYBÓR TORU JAZDY

Narciarz jadący powyżej musi ustalić taki tor jazdy aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu poniżej.

4. WYPRZEDZANIE

Wyprzedzać można zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie lewej lub prawej, lecz wyłącznie w takiej odległości, która nie stworzy zagrożenia dla wyprzedzającego.

5. RUSZANIE Z MIEJSCA I PORUSZANIE SIĘ W GÓRĘ STOKU

Narciarz lub snowboarder korzystający z oznakowanej drogi zjazdu przy dołączeniu się do ruchu lub podejściu w górę stoku, musi spojrzeć w górę i w dół, aby upewnić się, że może to uczynić bez spowodowania zagrożenia dla siebie i innych.

6. ZATRZYMANIE NA TRASIE

Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności.

7. PODCHODZENIE I SCHODZENIE

Narciarz lub snowboarder musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy.

8. PRZESTRZEGANIE ZNAKÓW NARCIARSKICH

Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.

9. ZACHOWANIE SIĘ W RAZIE WYPADKU

W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu powinien udzielić pomocy poszkodowanemu.

10. OBOWIĄZEK UJAWNIENIA TOŻSAMOŚCI

Każdy narciarz, snowboarder, obojętnie czy jest sprawcą wypadku, poszkodowanym czy świadkiem, musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

 

Stopnie zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób.

 

Znaki nakazu, zakazu, informacyjne i ostrzegawcze stosowane do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

ZNAKI NAKAZU

A-1 Nakaz jazdy w prawo;

A-2 Nakaz jazdy w lewo;

A-3 Nakaz jazdy na wprost.

ZNAKI ZAKAZU

B-1 Zakaz chodzenia pieszo,

B-2 Zakaz jazdy na sankach,

B-3 Zakaz jazdy na snowboardzie,

B-4 Zakaz jazdy skuterem śnieżnym,

B-5 Zakaz jazdy na nartach,

B-6 Zakaz podchodzenia na nartach

B-7 Znak zobowiązujący do zatrzymania się - Stop.

 

ZNAKI INFORMACYJNE

D-1 Punkt ratownictwa narciarskiego;

D-2 Oznaczenie lewej granicy narciarskiej trasy zjazdowej,

D-3 Oznaczenie prawej granicy narciarskiej trasy zjazdowej;

D-4 Oznaczenie przebiegu narciarskiej trasy zjazdowej lub nartostrady,

D-5 Oznaczenie przebiegu narciarskiej trasy zjazdowej lub nartostrady z numerem trasy,

D-6 Oznaczenie przebiegu narciarskiej trasy zjazdowej lub nartostrady z numerem trasy i możliwością umieszczenia nazwy trasy,

D-7 Oznaczenie przebiegu trasy biegowej

 

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

C-1 Zwężenie na trasie,

C-2 Skrzyżowanie tras, pierwszeństwo mają poruszający się z prawej strony,

C-3 Niebezpieczny zakręt w lewo,

C-4 Niebezpieczny zakręt w prawo,

C-5 Skrzyżowanie z trasą wyciągu o wysokim prowadzeniu liny,

C-6 Pracujące urządzenie zaśnieżające,

C-7 Niebezpieczeństwo wypadnięcia z trasy lub spadnięcia,

C-8 Uwaga piesi;

C-9 znak ostrzegający o niesprecyzowanym zagrożeniu – Inne niebezpieczeństwo,

C-10 Wejście na teren zagrożony lawinami,

C-11 Bezpośrednie zagrożenie lawinami, dalsze przejście lub przejazd zagraża życiu i zdrowiu.

 

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Powrót na górę strony