Kontakt - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa

 

 

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji przypomina, że zgodnie z art. 229 § 6 oraz art. 230a § 3 kodeksu karnego nie podlega karze osoba, która:

- udzieliła albo obiecała udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w  związku z pełnieniem tej funkcji,

- albo obiecała udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej (…), polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję publiczną, w  związku z pełnieniem tej funkcji,

jeżeli spełni łącznie niżej wymienione warunki:

- korzyść lub jej obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniąca funkcję publiczną

- osoba zawiadomiła o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw

- ujawniła wszystkie istotne okoliczności przestępstwa ,

- zanim organ ten o nim się dowiedział

 

PAMIETAJ o konsekwencjach fałszywych oskarżeń i fałszywych zawiadomień uregulowanych w kodeksie karnym:

Art. 234.  Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 238.  Kto zawiadamia o przestępstwie lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

ZGŁOŚ PRZESTĘPTWO Z UDZIAŁEM FUNKCJONARIUSZA LUB PRACOWNIKA POLICJI

 

Powrót na górę strony