Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Policja.pl

Rozpatrywanie skargi/wniosku

Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych realizowane jest na zasadach określonych przepisami Działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepisy te zobowiązują adresata pisma do odpowiedniego jego zakwalifikowania na podstawie przedmiotu wnoszonej sprawy. Zanim organ zdecyduje się na załatwienie sprawy w trybie Działu VIII kpa, powinien dokonać dokładnej analizy, czy jest to tryb właściwy, czy inne przepisy szczególne nie przewidują innego trybu i czy jest organem właściwym do jego załatwienia. Przepis art. 231 kpa nakłada bowiem obowiązek przestrzegania przez organy swojej właściwości oraz nadania skardze prawidłowego biegu. Organ nie może rozpatrzyć skargi poza zakresem swojej właściwości, bo byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych.

Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie jego załatwienia – stanowiskiem organu. Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego.

WAŻNE!

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

 

Skargę na funkcjonariusza Policji składa się do bezpośredniego przełożonego  danego funkcjonariusza, tj. Komendanta Komisariatu Policji, Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Powiatowego Policji lub Komendanta Wojewódzkiego Policji.

 

Komenda Adres Strona internetowa
Komenda Wojewódzka Policji
w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok
Strona główna
Komenda Wojewódzka Policji
w Bydgoszczy
Al. Powstańców Wlkp. 7
85-090 Bydgoszcz
Strona główna
Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk
Strona główna
Komenda Wojewódzka Policji
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Strona główna
Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice
Strona główna
Komenda Wojewódzka Policji
w Kielcach
ul. Seminaryjska 12
25-372 Kielce
Strona główna
Komenda Wojewódzka Policji
w Krakowie
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków
Strona główna
Komenda Wojewódzka Policji
w Lublinie
ul. Narutowicza 73
20-019 Lublin
Strona główna
Komenda Wojewódzka Policji
w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
Strona główna
Komenda Wojewódzka Policji
w Olsztynie
ul. Partyzantów 6/8
10-950 Olsztyn
Strona główna
Komenda Wojewódzka Policji
w Opolu
ul. Korfantego 2
45-077 Opole
Strona główna
Komenda Wojewódzka Policji
w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań
Strona główna
Komenda Wojewódzka Policji
w Radomiu
ul. 11 Listopada 37/59 Strona główna
Komenda Wojewódzka Policji
w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów
Strona główna
Komenda Wojewódzka Policji
w Szczecinie
ul. Małopolska 47
70-515 Szczecin
Strona główna
Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu
ul. Podwale 31/33
50-040 Wrocław
Strona główna
Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
Strona główna

 

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu lub osobistego złożenia skargi lub wniosku.

Do odwołania w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji zawieszone zostają bezpośrednie przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana. Ograniczana pozostaje jedynie ich forma. Skargi i wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu adresów e-mail dostępnych na stronie jednostki. Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów kontaktowych, za pośrednictwem których można pozyskać dodatkowe informacje.

 

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi dotyczącej pracownika lub funkcjonariusza Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

 

Skargi/wnioski można składać:

listownie na adres: BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa

faksem – na numer: 47 72 172 65

za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: zk.bswp@policja.gov.pl

 

WAŻNE!

Skargi/Wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego,
  • dokładny adres do korespondencji,
  • dokładny opis zdarzenia.

 

WAŻNE!

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Powrót na górę strony