Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Policja.pl

Procedura rekrutacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do BSWP - art. 25 ust. 2 Ustawy o Policji

JEŻELI CHCESZ WSTĄPIĆ DO SŁUŻBY W POLICJI I PEŁNIĆ SŁUŻBĘ W BIURZE SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI, MUSISZ SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

 • posiadać polskie obywatelstwo;
 • posiadać nieposzlakowaną opinię;
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować;
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli podlegasz kwalifikacji wojskowej.

WAŻNE INFORMACJE:

Posiadanie tatuażu:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia przełożonego o odsunięciu lub niedopuszczeniu do pełnienia służby pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, wyjątkami są tu przypadki podyktowane charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.  

Krok pierwszy rozpoczęcie procedury doboru to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia.

Obecnie Komendant BSWP nie ogłosił postępowania kwalifikacyjnego określonego w art. 25 ust. 2, 5, 13, 14 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

 

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji

JEŚLI SPEŁNIASZ WYMOGI DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W BSWP, MUSISZ PRZYGOTOWAĆ I ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji: (Wzór podania o przyjęcie do służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji).
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Wypełnij dokładnie każdy punkt, zgodnie z instrukcją podaną w kwestionariuszu. Druk kwestionariusza znajdziesz na dole strony w zakładce "Pliki do pobrania", a także w każdej komendzie oraz na pozostałych stronach internetowych Policji;
 • kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów);
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu);
 • Ankietę Bezpieczeństwa Osobowego - wypełniony dokument kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Oprócz składanych dokumentów i oryginałów potwierdzających wykształcenie i umiejętności – do wglądu, należy mieć ze sobą dowód osobisty.

Pamiętaj! Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego musisz legitymować się dowodem osobistym - brak tego dokumentu nie pozwoli Ci na dalszy udział w procedurze.

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO BSWP SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW:

 1. TEST WIEDZY
 2. TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
 3. BADANIE PSYCHOLOGICZNE
 4. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
 5. BADANIE PSYCHOFIZJOLOGICZNE
 6. KOMISJA LEKARSKA
 7. POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE

Test wiedzy

Test ten składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź jest 1 pkt. Pytania obejmują zakres funkcjonowania Policji.

Test z wiedzy nie jest testem selekcyjnym. Oznacza to, że każdy kandydat przechodzi do kolejnego etapu – z mniejszą lub większą ilością punktów.

Osoby, które korzystają z pomocy innych osób lub materiałów pomocniczych, zakłócają przebieg testu lub posługują się urządzeniami służącymi do przekazu, odbioru lub zapisu informacji otrzymują negatywny wynik z tego etapu.

Pytania do testu wiedzy opracowuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej WSPol pod adresem: link

Test sprawności fizycznej

Przystępując do testu kandydat musi mieć dodatkowo przy sobie:

- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nie przekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,

- strój i obuwie sportowe

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sekund. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Wyniki zostają przeliczone na punkty.

Badania psychologiczne

Badanie psychologiczne, polega na ocenie kandydata do służby w zakresie predyspozycji:

 1. intelektualnych, w szczególności ocenę poziomu rozwoju intelektualnego, rozumowania logicznego i zdolności werbalnych;
 2. osobowościowych, w szczególności ocenę funkcjonowania w trudnych sytuacjach, nastawienia na realizację celów i zadań oraz określenie poziomu dojrzałości społecznej z uwzględnieniem specyfiki służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji

Otrzymanie przez kandydata do służby pozytywnej opinii psychologicznej jest równoznaczne z uzyskaniem przez niego pozytywnego wyniku badania psychologicznego.

UWAGA

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z badania psychologicznego – ponownie możesz przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia, z tym że badanie psychologiczne przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego testu.

Rozmowa kwalifikacyjna

Na tym etapie postępowania kwalifikacyjnego będziesz odpowiadał na pytania komisji. Pozwoli to sprawdzić Twoją motywację oraz preferencje do służby w Policji

Rozmowa kwalifikacyjna nie powinna trwać dłużej niż 30 minut. Podczas rozmowy oceniane będą takie aspekty jak:

 • umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi osobami;
 • motywacja do podjęcia służby w Policji;
 • społeczna postawa wobec ludzi;
 • umiejętność autoprezentacji;

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej to 60, jednak aby uzyskać pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej jest otrzymanie minimum 36 punktów. O wyniku rozmowy kwalifikacyjnej zostaniesz poinformowany niezwłocznie po podliczeniu punktacji przez komisję.

UWAGA

Jeżeli nie zaliczyłeś tego etapu postępowania ponownie możesz do niego możesz przystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy

Badanie psychofizjologiczne

Postępowanie kwalifikacyjne jest rozszerzone o przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.

Badanie psychofizjologiczne przeprowadza się po uzyskaniu przez kandydata do służby pozytywnej opinii psychologicznej, a przed skierowaniem na komisję lekarską.

Badanie psychofizjologiczne zarządza Komendant BSWP. Badanie obejmuje rejestrowanie specyficznych zmian reakcji fizjologicznych występujących u kandydata do służby z wykorzystaniem poligrafu w trakcie zadawania pytań.

Więcej na temat badania psychofizjologicznego przeczytasz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2022 r. poz. 109).

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z badania psychofizjologicznego – ponownie możesz przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia.

Ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do służby w Policji

Jeśli wyniki z wszystkich poprzednich etapów rekrutacji są pozytywne zostaniesz skierowany na komisję lekarską, która oceni Twoją zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Policji.

Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim.

Do badań przystępujesz w komisjach lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji – na terenie województwa, w którym mieszkasz.

W razie uzyskania negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej, kandydatowi przysługuje odwołanie, które składa do Centralnej Komisji Lekarskiej w Warszawie / Składu Orzekającego Centralnej Komisji Lekarskiej w Łodzi, w Gdańsku i w Krakowie, za pośrednictwem komisji lekarskiej w której był badany. 

UWAGA

Jeżeli zostałeś uznany przez komisje lekarską za niezdolnego do służby w Policji, możesz ponownie przystąpić do tego etapu postępowania
nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy

Postępowanie sprawdzające

W stosownym czasie zostaniesz poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Druk możesz pobrać ze strony internetowej Policji. (link)

Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy i tym samym może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony wydaniem „poświadczenia bezpieczeństwa”.

Etap postępowania sprawdzającego rozpoczyna się po złożeniu kompletnej ankiety bezpieczeństwa osobowego i po wydaniu stosownego polecenia przez Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Postępowanie sprawdzające prowadzone jest przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Proces weryfikacji jest czasochłonny, może trwać kilka miesięcy.

UWAGA
Nieuzyskanie dostępu do informacji niejawnych jest równoznaczne z odstąpieniem (niezaliczeniem) od postępowania kwalifikacyjnego.

Powrót na górę strony