Zadania - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Policja.pl

Zadania

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, jako jednostka organizacyjna Policji służby spraw wewnętrznych, realizuje na obszarze całego kraju zadania w zakresie określonym w art. 5b ust. 1 ustawy o Policji, tj. rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania:

  • przestępczości popełnianej przez policjantów i pracowników Policji,
  • przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu popełnianych na szkodę Policji, określonych w art. 296 - 306 Kodeksu karnego,
  • wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw,
  • a także - w zakresie zleconym przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - może realizować te zadania w odniesieniu do funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa lub strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej.

Główne obszary zagrożeń w Policji, które jednocześnie wyznaczają kierunki pracy BSWP przy realizacji regulaminowych zadań to: korupcja przy wykonywaniu czynności służbowych, ujawnianie informacji służbowych osobom nieuprawnionym, nadużywanie środków przymusu bezpośredniego wobec osób objętych czynnościami, a także nadużycia w sferze logistyki i finansów Policji.

Oprócz wymienionych obszarów zagrożeń, BSWP realizuje zadania w obszarach szczególnie groźnych dla właściwego funkcjonowania polskiej Policji tj. w zakresie zwalczania przestępczej współpracy policjantów i pracowników Policji z członkami zorganizowanych grup przestępczych oraz udziału policjantów i pracowników Policji w przestępczości narkotykowej.

W celu realizacji czynności, polegających na rozpoznaniu i profilaktyce zagrożeń, a także przy weryfikacji informacji o nadużyciach, noszących znamiona przestępstw – funkcjonariusze wydziałów BSWP współdziałają z kadrą kierowniczą jednostek organizacyjnych i szkół Policji oraz ich komórkami organizacyjnymi właściwymi w zakresie kontroli. W przypadku stwierdzenia, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa, uzyskane dowody przekazywane są do Prokuratury, a następnie w ramach wszczętego przez prokuratora śledztwa własnego, funkcjonariusze BSWP realizują jedynie powierzone do wykonania poszczególne czynności tego śledztwa. Przykłady ujawnionych przestępstw albo kryminogennych uwarunkowań, które do nich doprowadziły są analizowane, a wnioski wykorzystywane w działalności profilaktycznej i informacyjnej, skierowanej do środowiska policyjnego. W przypadku profilaktyki zagrożeń, BSWP realizuje nie tylko własne działania, ale także uczestniczy w realizacji inicjatyw podejmowanych przez komórki właściwe w sprawach kadr i szkolenia czy policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka.

Film Poniższy film jest tłumaczeniem tekstu na polski język migowy.

Pobierz plik Poniższy film jest tłumaczeniem tekstu na polski język migowy. (format mp4 - rozmiar 15.98 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony