Zadania - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Policja.pl

Zadania

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, jako jednostka organizacyjna Policji służby spraw wewnętrznych, realizuje na obszarze całego kraju zadania w zakresie określonym w art. 5b ust. 1 ustawy o Policji, tj. rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania:

  • przestępczości popełnianej przez policjantów i pracowników Policji,
  • przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu popełnianych na szkodę Policji, określonych w art. 296 - 306 Kodeksu karnego,
  • wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw,
  • a także - w zakresie zleconym przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - może realizować te zadania w odniesieniu do funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa lub strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej.

Główne obszary zagrożeń w Policji, które jednocześnie wyznaczają kierunki pracy BSWP przy realizacji regulaminowych zadań to: korupcja przy wykonywaniu czynności służbowych, ujawnianie informacji służbowych osobom nieuprawnionym, nadużywanie środków przymusu bezpośredniego wobec osób objętych czynnościami, a także nadużycia w sferze logistyki i finansów Policji.

Oprócz wymienionych obszarów zagrożeń, BSWP realizuje zadania w obszarach szczególnie groźnych dla właściwego funkcjonowania polskiej Policji tj. w zakresie zwalczania przestępczej współpracy policjantów i pracowników Policji z członkami zorganizowanych grup przestępczych oraz udziału policjantów i pracowników Policji w przestępczości narkotykowej.

W celu realizacji czynności, polegających na rozpoznaniu i profilaktyce zagrożeń, a także przy weryfikacji informacji o nadużyciach, noszących znamiona przestępstw – funkcjonariusze wydziałów BSWP współdziałają z kadrą kierowniczą jednostek organizacyjnych i szkół Policji oraz ich komórkami organizacyjnymi właściwymi w zakresie kontroli. W przypadku stwierdzenia, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa, uzyskane dowody przekazywane są do Prokuratury, a następnie w ramach wszczętego przez prokuratora śledztwa własnego, funkcjonariusze BSWP realizują jedynie powierzone do wykonania poszczególne czynności tego śledztwa. Przykłady ujawnionych przestępstw albo kryminogennych uwarunkowań, które do nich doprowadziły są analizowane, a wnioski wykorzystywane w działalności profilaktycznej i informacyjnej, skierowanej do środowiska policyjnego. W przypadku profilaktyki zagrożeń, BSWP realizuje nie tylko własne działania, ale także uczestniczy w realizacji inicjatyw podejmowanych przez komórki właściwe w sprawach kadr i szkolenia czy policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony