Komórki organizacyjne BBI

Wydział - Główne Archiwum Policji

Naczelnik

podinsp. Sławomir Gaj

Do zadań Wydziału – Główne Archiwum Policji należy w szczególności:

 1. kształtowanie zasobu archiwalnego Policji i nadzór nad jego właściwym przetwarzaniem;
 2. koordynowanie i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad archiwami komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i szkół policyjnych oraz składnicami akt komend powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, komisariatów Policji, komisariatów specjalistycznych Policji, oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji i ośrodków szkolenia Policji;
 3. prowadzenie centralnej ewidencji archiwalnej Policji w zakresie materiałów archiwalnych kategorii „A” posiadających znaczenie historyczne, przechowywanych wieczyście, akt osobowych zwolnionych policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz akt osobowych byłych funkcjonariuszy i pracowników Milicji Obywatelskiej oraz Służby Bezpieczeństwa, których następcą prawnym jest Komendant Główny Policji;
 4. przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanych przez:
  1. komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji,
  2. Centralne Biuro Śledcze Policji – do czasu zorganizowania własnego archiwum,
  3. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – do czasu zorganizowania własnego archiwum;
  4. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości – do czasu zorganizowania własnego archiwum.
 5. wykonywanie kwerend dla uprawnionych podmiotów policyjnych oraz pozapolicyjnych do celów służbowych, publicystycznych, naukowo-badawczych i poznawczych;
 6. udostępnianie zasobu archiwalnego Policji do celów służbowych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organom i jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanym oraz uprawnionym podmiotom i osobom fizycznym, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 7. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i fizyczne jej niszczenie;
 8. projektowanie i wdrażanie elektronicznych systemów użytkowych dla potrzeb archiwów i składnic akt Policji oraz prowadzenie zbiorów niezbędnych do funkcjonowania Głównego Archiwum Policji;
 9. kontrolowanie funkcjonowania archiwów i składnic akt Policji, postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną, z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575);
 10. prowadzenie szkoleń dla policjantów oraz pracowników archiwów i składnic akt Policji, z uwzględnieniem zakresu ochrony informacji niejawnych;
 11. udzielanie policjantom i pracownikom Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości instruktażu w zakresie prawidłowego archiwizowania akt;
 12. digitalizowanie zasobu archiwalnego, znajdującego się w Głównym Archiwum Policji, na potrzeby własne oraz w celu udostępniania podmiotom uprawnionym;
 13. przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz archiwów wyodrębnionych;
 14. współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie realizacji dyspozycji art. 27 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz porozumienia Komendanta Głównego Policji i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad współdziałania w zakresie działalności archiwalnej Policji i Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
 15. prowadzenie działań ukierunkowanych na utrzymanie, obniżenie i zmianę klauzul tajności na materiałach stanowiących zasób archiwalny Głównego Archiwum Policji, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie;
 16. administrowanie stanowiskami systemów teleinformatycznych, o których mowa w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych.


 Informacje dodatkowe WPSiUIN

Powrót na górę strony