Biuro Finansów

Biuro Finansów realizuje zadania wynikające z funkcji dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponenta trzeciego stopnia w zakresie pobierania dochodów i wykonywania wydatków ujętych w planie finansowym KGP.

Do zadań Biura Finansów należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Komendantowi Głównemu Policji, a także innych jednostek organizacyjnych przez niego nadzorowanych;
 2. planowanie budżetu Policji oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;
 3. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. tworzenie i aktualizowanie rozwiązań systemowych w dziedzinie finansów Policji;
 5. zabezpieczanie środków finansowych na realizację zadań Policji i nadzór nad ich wykorzystaniem;
 6. pozyskiwanie dla Policji funduszy pomocowych ze źródeł krajowych i zagranicznych na wniosek biur, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz koordynowanie projektów o znaczeniu strategicznym prowadzonych przez komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji i szkoły policyjne;
 7. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej oraz rachunkowości w KGP, komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji, z wyłączeniem obsługi w zakresie wydatków rzeczowych i majątkowych komórek organizacyjnych zarządu i Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania komend wojewódzkich Policji;
 8. prowadzenie spraw w zakresie uposażeń, płac i innych należności pieniężnych przysługujących policjantom i pracownikom KGP;
 9. prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Funduszu Socjalnego dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego;
 10. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą;
 11. zapewnienie obsługi w zakresie realizacji pomocy przedsięwzięć  szkoleniowych oraz obsługi związanej z zapewnieniem finansowania zagadnień związanych ze służbą;
 12. koordynowanie i monitorowanie postępowań wyjaśniających w zakresie szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu państwa znajdującym się w zarządzie KGP;
 13. gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi na realizację powierzonych zadań.
Kontakt:
  ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  tel. (22) 60-116-08; (22) 60-130-21
  fax (22) 60-126-94
  e-mail: sekbf@policja.gov.pl
Powrót na górę strony