Gabinet Komendanta Głównego Policji

         

Gabinet Komendanta Głównego Policji realizuje zadania związane z zapewnianiem Komendantowi Głównemu Policji i jego zastępcom warunków do zarządzania Policją i kierowania KGP.

Do zadań Gabinetu Komendanta Głównego Policji należy w szczególności:

 1. kształtowanie kultury organizacyjnej i prospołecznego wizerunku Policji oraz propagowanie etosu służby oraz zasad etyki zawodowej;
 2. koordynowanie i upowszechnianie w jednostkach organizacyjnych Policji ceremoniału policyjnego i musztry w Policji oraz działalności orkiestr i chórów policyjnych;
 3. opiniowanie wniosków o objęcie honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz jednostki organizacyjne Policji;
 4. koordynowanie działalności komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji i szkół policyjnych w zakresie współpracy ze szkołami, w których funkcjonują klasy o profilu „policyjnym”, a także współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz organizacjami proobronnymi;
 5. koordynowanie, organizowanie i obsługa wizyt oraz spotkań krajowych Komendanta Głównego Policji i jego zastępców;
 6. prowadzenie kancelarii jawnej w KGP;
 7. koordynowanie i realizowanie dostępu do informacji publicznej w KGP, w tym prowadzenie strony podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej;
 8. opracowywanie projektów stanowisk Komendanta Głównego Policji w odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz interwencje parlamentarzystów, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;
 9. koordynowanie przygotowywania materiałów na posiedzenia komisji i podkomisji parlamentarnych oraz udziału w ich pracach Komendanta Głównego Policji i jego zastępców, przygotowywanie analiz dotyczących funkcjonowania Policji na doraźne potrzeby kierownictwa KGP;
 10. projektowanie kierunków rozwoju Policji oraz koordynowanie i wykonywanie zadań w zakresie zarządzania strategicznego w Policji;
 11. koordynowanie realizacji zadań w zakresie kontroli zarządczej w KGP.

 

Powrót na górę strony