Biuro Komunikacji Społecznej

Biuro Komunikacji Społecznej

Biuro Komunikacji Społecznej realizuje zadania umożliwiające Komendantowi Głównemu Policji zarządzanie Policją i kierowanie KGP poprzez kształtowanie polityki informacyjnej i wizerunku Policji.

Do zadań Biura Komunikacji Społecznej należy w szczególności:

 1. projektowanie założeń i zasad polityki informacyjnej Komendanta Głównego Policji oraz jej realizacja;
 2. monitorowanie i analizowanie informacji prezentowanych w środkach masowego przekazu w celu uzyskiwania danych niezbędnych do kształtowania polityki informacyjnej Komendanta Głównego Policji;
 3. zajmowanie stanowiska wobec informacji prasowych dotyczących kierownictwa KGP;
 4. obsługa prasowo - informacyjna zdarzeń o znaczeniu ogólnopolskim we współpracy z rzecznikiem prasowym Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, rzecznikami prasowymi komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz oficerami prasowymi komend powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji;
 5. udzielanie pomocy merytorycznej jednostkom organizacyjnym Policji i biurom w kontaktach ze środkami masowego przekazu;
 6. koordynowanie i realizowanie dostępu do informacji publicznej w KGP w zakresie objętym przepisami prawa prasowego;
 7. kształtowanie rozwiązań usprawniających komunikację zewnętrzną i wewnętrzną w Policji, w tym wydawanie czasopisma „Gazeta Policyjna”;
 8. prowadzenie portali informacyjnych KGP: serwisu internetowego „policja.pl”, Informacyjnego Serwisu Policyjnego, strony internetowej czasopisma „Gazeta Policyjna”, Portalu Wewnętrznego oraz strony internetowej Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”;
 9. opiniowanie i wspieranie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim, inicjowanych i podejmowanych przez jednostki organizacyjne Policji i biura;
 10. opracowywanie i wdrażanie zasad komunikacji wewnętrznej i kultury organizacyjnej Policji;
 11. organizowanie przedsięwzięć o charakterze popularno - naukowym, służących krzewieniu wiedzy o bezpieczeństwie i Policji.
Powrót na górę strony