Główny Sztab Policji


Zadaniem Głównego Sztabu Policji KGP jest zarządzanie bieżącymi informacjami o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanie działań w razie wystąpienia poważnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym:

  1. gromadzenie i analizowanie informacji o bieżących zdarzeniach i zagrożeniach na terenie kraju oraz podejmowanie działań służących ich zapobieganiu i eliminowaniu;
  2. zarządzanie działań Policji o zasięgu ogólnokrajowym;
  3. zarządzanie flotą powietrzną pozostającą w dyspozycji Komendanta Głównego Policji;
  4. opracowywanie procedur i planów reagowania w sytuacjach kryzysowych;
  5. tworzenie standardów funkcjonowania: służby Lotnictwo Policji, oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, komórek właściwych w sprawach sztabowych i dyżurnych w  jednostkach organizacyjnych Policji;
  6. zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania KGP, Centrum Zarządzania Kryzysowego Komendanta Głównego Policji, Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji i Stacji Szyfrów KGP;
  7. koordynowanie przygotowań do realizacji zadań Policji w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
Powrót na górę strony