Komórki organizacyjne BBI

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

Naczelnik

mł. insp. Andrzej Zator

 

Do zadań Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań sprawdzających zgodnie z wnioskiem lub poleceniem osoby uprawnionej;
 2. prowadzenie kontrolnych postępowań sprawdzających;
 3. współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Strażą Graniczną, sądami i prokuraturami w sprawach postępowań sprawdzających i kontrolnych postępowań sprawdzających, prowadzonych w stosunku do policjantów i pracowników Policji;
 4. opracowywanie analiz i ocen stanu ochrony informacji niejawnych w Policji;
 5. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie Głównej Policji, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, oraz nadzorowanie jego realizacji;
 6. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 7. opracowywanie, w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi biura, projektów rocznych planów pracy i planów kontroli biura oraz sprawozdań z ich realizacji;
 8. kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji;
 9. prowadzenie, na polecenie Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, czynności na podstawie art. 17 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1167), zwanej dalej „ustawą o ochronie informacji niejawnych”;
 10. prowadzenie rejestru naruszeń przepisów o ochronie informacji niejawnych w Komendzie Głównej Policji;
 11. analizowanie materiałów w sprawach wniosków składanych przez uprawnione organy w zakresie udostępniania materiałów niejawnych lub zwalniania od obowiązku zachowania tajemnicy policjantów i byłych policjantów, pracowników Policji oraz osób udzielających pomocy Policji w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także opracowywanie projektów opinii Komendanta Głównego Policji w tych sprawach przedkładanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 12. koordynowanie realizacji czynności i opracowywanie projektów decyzji Komendanta Głównego Policji w sprawach:
  1. udostępnień informacji niejawnych osobom nieposiadającym poświadczenia bezpieczeństwa w trybie art. 34 ust. 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych,
  2. udostępnień informacji niejawnych przedsiębiorcom nieposiadającym świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego w trybie art. 54 ust. 7 i 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych,
  3. zmiany lub zniesienia klauzuli tajności;
 13. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych w Komendzie Głównej Policji;
 14. administrowanie stanowiskami systemów teleinformatycznych, o których mowa w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 15. opracowywanie odpowiedzi do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o braku przeciwwskazań do wydania świadectwa wiarygodności odbiorcy (podmiotu uprawnionego do odbioru uzbrojenia);
 16. udzielanie konsultacji kierownikom komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i kierownikom jednostek organizacyjnych Policji w zakresie udostępniania informacji niejawnych;
 17. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji, osób wykonujących czynności zlecone w Komendzie Głównej Policji, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

 Informacje dodatkowe W-GAP

Powrót na górę strony