Komórki organizacyjne BBI

Wydział Poczty Specjalnej

Naczelnik

mł. insp. Robert Zawada

 

W Wydziale Poczty Specjalnej do zadań:

 1. Sekcji Ekspedycji należy w szczególności:
  1. przyjmowanie i segregowanie przesyłek jawnych nadawanych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz podmioty uprawnione do korzystania z usług wydziału na mocy zawartych umów i porozumień,
  2. przyjmowanie i wydawanie przesyłek adresowanych do komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz podmiotów uprawnionych do korzystania z usług wydziału na mocy zawartych umów i porozumień,
  3. przyjmowanie, segregowanie i wydawanie materiałów zawierających informacje niejawne,
  4. nadawanie przesyłek jawnych za pośrednictwem operatorów pocztowych lub podmiotów świadczących usługi kurierskie,
  5. prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach zgłaszanych przez nadawców lub odbiorców przesyłek,
  6. prowadzenie rozliczeń obrotu i opłat za przesyłki nadane przez podmioty uprawnione do korzystania z usług wydziału na mocy zawartych umów i porozumień,
  7. planowanie i nadzór nad wykonaniem  wydatków związanych z opłatami za usługi pocztowe w ramach limitu przyznanego na ten cel,
  8. udział w opracowaniu planów: rzeczowego, rzeczowo-finansowego i zamówień publicznych,
  9. udział w tworzeniu rozwiązań standaryzacyjnych w Policji w zakresie właściwości wydziału,
  10. przygotowywanie dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych na zakup usług pocztowych i kurierskich,
  11. udział w pracach komisji przetargowych zgodnie z właściwością sekcji,
  12. koordynowanie organizowanych dla biura zajęć z wyszkolenia strzeleckiego,
  13. administrowanie stanowiskami systemów teleinformatycznych, o których mowa w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 2. Sekcji Przewozu i Ochrony należy w szczególności:
  1. przewóz i ochrona przesyłek jawnych nadawanych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, szkoły policyjne oraz podmioty uprawnione do korzystania z usług wydziału na mocy zawartych umów i porozumień, adresowanych do jednostek organizacyjnych Policji na terenie kraju,
  2. przewóz materiałów zawierających informacje niejawne do komend wojewódzkich Policji oraz z komend wojewódzkich Policji do KGP, a także ochrona tych materiałów,
  3. przewóz do komend wojewódzkich Policji dowodów osobistych, paszportów, legitymacji policjantów oraz innych spersonalizowanych dokumentów wytworzonych przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  4. przewóz do komend wojewódzkich Policji dowodów rejestracyjnych pojazdów służbowych Policji oraz blankietów aktów stanu cywilnego wytworzonych przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych,
  5. konwojowanie, na wniosek kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, wartości pieniężnych lub innego mienia wymagającego szczególnej ochrony,
  6. opracowywanie planu przewozu poczty specjalnej na magistralnych trasach kurierskich oraz aktualizowanie planu alternatywnego przewozu poczty specjalnej w sytuacjach nadzwyczajnych,
  7. planowanie i nadzór nad wykonaniem wydatków związanych z opłatami z tytułu przewozu poczty specjalnej, w ramach limitu przyznanego na ten cel,
  8. udział w opracowaniu planów: rzeczowego, rzeczowo-finansowego i zamówień publicznych,
  9. udział w tworzeniu rozwiązań standaryzacyjnych w Policji w zakresie właściwości wydziału,
  10. przygotowywanie dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych na zakup usług przewozu poczty specjalnej,
  11. udział w pracach komisji przetargowych zgodnie z właściwością sekcji.

 

 Informacje dodatkowe KT

Powrót na górę strony