Komórki organizacyjne BBI

Kancelaria Tajna

Kierownik

Maria Bierzanek

 

Do zadań Kancelarii Tajnej KGP należy w szczególności:

 1. ewidencjonowanie, przechowywanie, zapewnianie obiegu i archiwizowanie materiałów niejawnych przetwarzanych w komórkach organizacyjnym Komendy Głównej Policji oraz materiałów o klauzuli „tajne” i „ściśle tajne” przetwarzanych w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;
 2. przetwarzanie dokumentów międzynarodowych klasyfikowanych „UE/NATO” oraz zapewnianie prawidłowego obiegu dokumentów niejawnych i dostępu dla osób upoważnionych;
 3. przygotowywanie wykazów przeznaczonych do brakowania dokumentów klasyfikowanych zgodnie z regulaminem Kancelarii Tajnej Międzynarodowej w Komendzie Głównej Policji;
 4. prowadzenie zbioru oświadczeń o stanie majątkowym policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji oraz Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych, oraz ich zastępców, a także udostępnianie tych oświadczeń do analizy właściwym przełożonym oraz uprawnionym podmiotom;
 5. przekazywanie oświadczeń o stanie majątkowym Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji po anonimizacji do publikacji na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej;
 6. przekazywanie do Wydziału – Główne Archiwum Policji oświadczeń o stanie majątkowym policjantów i pracowników Policji, przechodzących na zaopatrzenie emerytalne;
 7. przesyłanie oświadczeń o stanie majątkowym policjantów i pracowników przeniesionych z Komendy Głównej Policji do innych jednostek organizacyjnych Policji;
 8. przygotowywanie materiałów dydaktycznych i udział w procesie przeszkolenia policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji  w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 9. kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji;
 10. rozliczanie z dokumentów niejawnych policjantów i pracowników Policji przechodzących na zaopatrzenie emerytalne albo przenoszących się do innych jednostek i komórek organizacyjnych Policji lub innych służb;
 11. koordynowanie i nadzór nad procesem inwentaryzacji dokumentów niejawnych w Komendzie Głównej Policji;
 12. przygotowywanie do archiwizacji materiałów niejawnych, przetwarzanych w Komendzie Głównej Policji i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,
 13. rozliczanie policjantów i pracowników Policji z dokumentów niejawnych w przypadku reorganizacji lub likwidacji komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji;
 14. koordynowanie i nadzór nad procesem obiegu i inwentaryzacji dokumentów niejawnych przetwarzanych w innych niż Kancelaria Tajna KGP komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji.
 15. obsługa Centralnego Biura Śledczego w zakresie niejawnej korespondencji międzynarodowej, a także niejawnej korespondencji przyjmowanej i przekazywanej poczcie specjalnej.
Powrót na górę strony