Komórki organizacyjne BBI

Zespół Wspomagający

Do zadań Zespołu Wspomagającego należy w szczególności:

 1. obsługa kadrowa i kancelaryjno-biurowa policjantów i pracowników biura;
 2. obsługa szkoleniowa, w ramach doskonalenia zawodowego i szkoleń, oraz administracyjno-gospodarcza policjantów i pracowników biura, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji;
 3. obsługa kancelarii jawnej biura, w tym organizowanie obiegu dokumentów jawnych;
 4. prowadzenie dzienników korespondencyjnych komórek organizacyjnych biura;
 5. prowadzenie rejestru teczek jawnych oraz ewidencji pieczęci biura;
 6. kwalifikowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przygotowywanie jej do dekretacji;
 7. obsługa transportowa policjantów i pracowników biura;
 8. obsługa policjantów i pracowników biura w zakresie przepustek samochodowych i osobistych, legitymacji służbowych, stempli, pieczęci, referentek, materiałów biurowych oraz środków pierwszej pomocy;
 9. współpraca z Biurem Logistyki Policji Komendy Głównej Policji w zakresie potrzeb remontowych komórek organizacyjnych biura;
 10. prowadzenie ewidencji sprzętu kwaterunkowego użytkowanego w biurze;
 11. prowadzenie podręcznej ewidencji sprzętu teleinformatycznego użytkowanego w biurze;
 12. współpraca z Biurem Finansów Komendy Głównej Policji w zakresie zbiorczego, cyklicznego przekazywania zwolnień lekarskich policjantów i pracowników biura celem właściwego naliczenia uposażeń oraz sporządzanie comiesięcznych wykazów dotyczących przepracowanego czasu pracy oraz pracy w godzinach nadliczbowych i w godzinach nocnych pracowników biura;
 13. udział w opracowywaniu planu rzeczowo-finansowego biura i współpraca w zakresie wydatkowania środków zaplanowanych na wnioskowane przez komórki organizacyjne biura zadania, w tym inwestycyjne, modernizacyjne i utrzymaniowe;
 14. sporządzanie dokumentów obrotu rzeczowymi składnikami majątku w Systemie Wspomagania Obsługi Policji,
 15. prowadzenie uzgodnień ewidencji ilościowo-wartościowej rzeczowych składników majątku,
 16. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej 3.500 zł, podlegających nadzorowi dyrektora biura do czasu wyłączenia z eksploatacji systemu MANKO;
 17. sporządzanie protokołów szkód ujawnionych w wyniku inwentaryzacji oraz szkód w imieniu Skarbu Państwa, znajdującym się w dyspozycji biura w zakresie środków trwałych do czasu wyłączenia z eksploatacji systemu MANKO;
 18. rejestrowanie czasu służby lub pracy policjantów i pracowników biura w Systemie Wspomagania Obsługi Policji, zgodnie z nadanymi uprawnieniami;
 19. prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień pracowników i policjantów biura;
 20. przekazywanie dokumentacji spraw ostatecznie zakończonych w biurze do Głównego Archiwum Policji.

 

Powrót na górę strony