Biuro Finansów

Wydział Rachunkowości i Sprawozdawczości

Zadania:

 1. przygotowywanie rozwiązań systemowych dla jednostek organizacyjnych Policji w zakresie modyfikacji systemu finansowo-księgowego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa
 2. opracowywanie i aktualizowanie zasad rachunkowości dla dysponentów budżetu Policji w celu wprowadzenia ich w zakładowej polityce rachunkowości jednostki;
 3. inicjowanie zmian w przepisach prawa dotyczących spraw finansowych, mających wpływ na sposób prezentowania danych finansowanych oraz pozyskiwania informacji ze sprawozdań do wykorzystywania w bieżącej działalności;
 4. nadzór nad poprawnością formalno-rachunkową sprawozdań budżetowych i finansowych sporządzanych przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Komendantowi Głównemu Policji, poprzez:
  1. sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych w ujęciu paragrafowym oraz zadaniowym,
  2. sporządzania łącznego, rocznego sprawozdania finansowego Policji;
 5. nadzór nad poprawnością formalno-rachunkową jednostkowych projektów planów finansowych i sprawozdań budżetowych, sporządzanych przez poszczególnych dysponentów Funduszu Wsparcia Policji oraz sporządzanie łącznego projektu planu finansowego i łącznych sprawozdań budżetowych;
 6. udział w sporządzaniu kwartalnych i rocznych analiz z wykonania budżetu Policji;
 7. sporządzanie kwartalnych zbiorczych informacji o darowiznach przyjętych przez Policję;
 8. nadzór merytoryczny nad systemem finansowo-księgowym użytkowanym w jednostkach organizacyjnych Policji;
 9. obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie sprawozdawczości pozostającej we właściwości wydziału;
 10. nadzór nad formalno-rachunkową prawidłowością sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Logistycznych i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;
 11. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie finansów publicznych, rachunkowości oraz gospodarki finansowej jednostek budżetowych;
 12. kreowanie kierunków działań mających na celu prawidłowe ujmowanie majątku Policji w księgach rachunkowych;
 13. kreowanie sposobów wykorzystania dobrych praktyk w zakresie rachunkowości na podstawie doświadczeń wypracowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Policji oraz informacji przedstawianych w wyniku kontroli prowadzonych w jednostkach organizacyjnych Policji.

 

Kontakt - Naczelnik:
ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
tel. (22) 60-117-67; fax (22) 60-126-95
Powrót na górę strony