Biuro Finansów

Wydział Finansów i Rozliczeń

Zadania:

 1. sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych Komendy Głównej Policji oraz ich korekt;
 2. sporządzanie bieżących analiz i informacji o realizacji planu wydatków i dochodów budżetowych Komendy Głównej Policji oraz z wykorzystania rezerw budżetowych;
 3. bieżące kontrolowanie i analizowanie wykonania planu finansowego w zakresie zadań realizowanych przez wydział;
 4. potwierdzanie zabezpieczenia finansowego w planie finansowym jednostki w zakresie umów na dostawy, usługi, roboty budowlane na rzecz Komendy Głównej Policji, a także jednostek organizacyjnych Policji w przypadku zakupów dokonywanych centralnie oraz preliminarzy i innych dokumentów skutkujących zaciąganiem zobowiązań finansowych;
 5. prowadzenie rejestru zawartych umów oraz angażowanie przyszłych wydatków  w planie finansowym Komendy Głównej Policji z tytułu wynikających z nich zobowiązań finansowych;
 6. sporządzanie harmonogramu realizacji wydatków budżetowych oraz miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe dla Komendy Głównej Policji;
 7. sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń wewnętrznych;
 8. prowadzenie obsługi kasowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 9. dokonywanie kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych, w tym dotyczących postępowań przygotowawczych;
 10. obsługa finansowa dysponentów funduszu operacyjnego Policji;
 11. terminowe realizowanie zobowiązań wobec kontrahentów Komendy Głównej Policji;
 12. obsługa systemu bankowości elektrycznej w zakresie rachunków podstawowych i pomocniczych.

Do zadań Zespołu Rozliczeń Finansowych Wydziału Finansów i Rozliczeń należy:

 1. sporządzanie sprawozdań z realizacji przez Komendę Główną Policji projektów finansowanych z funduszy pomocowych;
 2. sporządzanie deklaracji INTRASTAT;
 3. planowanie i nadzór nad wykonaniem wydatków związanych z zadaniami obronnymi i ich zgodności z Programem Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych oraz ich rozliczanie i sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków;
 4. realizowanie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego w zakresie operacji gospodarczych  Komendy Głównej Policji, w tym dotyczących płatności projektów finansowanych z funduszy pomocowych przez Komendę Główną Policji;
 5. rozliczanie projektów finansowanych z funduszy pomocowych w zakresie dotyczącym Komendy Głównej Policji jako beneficjenta;
 6. naliczanie należności pieniężnych dla policjantów z tytułu kosztów dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki organizacyjnej Policji, w której pełnią służbę;
 7. rozliczanie wydatków związanych z działalnością szkoleniową;
 8. rozliczanie wydatków dotyczących zadań z zakresu medycyny pracy i innych świadczeń zdrowotnych;
 9. rozliczanie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych, opłat bankowo -pocztowych i  radiowo – telewizyjnych, składek do organizacji międzynarodowych, kar i  odszkodowań, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, pozostałych opłat i składek  oraz pozostałych usług finansowanych z limitu Biura Finansów Komendy Głównej Policji;
 10. rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych policjantów i pracowników;
 11. rozliczanie Centralnego Funduszu Wsparcia Policji;
 12. rozliczanie umów – zleceń i umów o dzieło finansowanych z limitu Biura Finansów Komendy Głównej Policji;
 13. rozliczenie wynagrodzeń bezosobowych.

Do zadań Zespołu Księgowości i Sprawozdawczości należy:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym oraz ewidencji syntetycznej składników majątkowych Komendy Głównej Policji;
 2. opracowywanie i sporządzanie comiesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych, kwartalnych sprawozdań o stanie zobowiązań i należności oraz sprawozdań finansowych Komendy Głównej Policji;
 3. sporządzanie dokumentów dotyczących potwierdzenia dostaw realizowanych centralnie w trybie nieodpłatnego przekazywania majątku rzeczowego;
 4. rozliczanie podatku VAT z urzędem skarbowym oraz sporządzanie deklaracji i pliku JPK;
 5. realizowanie zadań związanych z prawidłową i terminową ewidencją należności, prawidłowym naliczaniem odsetek od należności oraz monitorowaniem terminowości regulowania należności dochodzonych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji oraz roszczeń spornych i spłaty zobowiązań;
 6. uzgadnianie ewidencji syntetycznej z ewidencją analityczną prowadzoną w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz uzgadnianie sald rozrachunków z tytułu należności i zobowiązań:
 7. obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie planowania i sprawozdawczości, pozostających we właściwości wydziału;
 8. prowadzenie ewidencji otrzymanych i powierzonych wydziałowi gwarancji i zabezpieczeń umów, a także dokonywanie zwrotu i nadzór nad prawidłowym i terminowym ich obrotem prawnym;
 9. kierowanie do gwarantów żądań zapłaty na pisemny wniosek właściwej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji lub Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych.

Do zadań Zespołu ds. Inwentaryzacji Wydziału Finansów i Rozliczeń należy:

 1. opracowywanie projektu harmonogramu inwentaryzacji składników majątkowych Komendy Głównej Policji;
 2. organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie przeprowadzanych w Komendzie  Głównej Policji inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz rozliczanie jej wyników i uzgadnianie wyników inwentaryzacji z ewidencją księgową;
 3. monitorowanie realizacji wniosków poinwentaryzacyjnych zawartych w sprawozdaniu Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej Komendy Głównej Policji;
 4. przeprowadzanie szkoleń z zakresu prowadzenia inwentaryzacji;
 5. koordynowanie zadań mających na celu terminowe przeprowadzanie inwentaryzacji;
 6. inicjowanie działań mających na celu ochronę majątku Komendy Głównej Policji w wyniku ustaleń z przeprowadzonej inwentaryzacji.
Kontakt - Naczelnik:
ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
tel. (22) 60-133-88; fax (22) 60-118-49
Powrót na górę strony