Fundusze pomocowe

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Fundusze NMF/EOG 2014-2021

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UEmimo, że nie są jej członkami.

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)  2014 – 2021 (wsparcie ze strony państw: Islandia, Lichtenstein i Norwegia)

Z całej alokacji EOG wynoszącej 1.548,1 mln € Polska otrzyma do roku 2021 kwotę 397,8 mln € (czyli o 130,9 mln € więcej niż w poprzedniej edycji NMF).

Tematyka spraw wewnętrznych nie została uwzględniona w funduszach EOG 2014 – 2021

Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021 (wsparcie z Norwegii)

Z całej alokacji NMF wynoszącej 1.253,7 mln € Polska otrzyma do roku 2021 kwotę 411,5 mln € (czyli o 100,3 mln € więcej niż w poprzedniej edycji NMF 2009-2014). Fundusz zakłada następujące obszary tematyczne (programy):

 • godna praca
 • badania naukowe
 • wyzwania społeczne, ekonomiczne i demograficzne
 • rozwój lokalny
 • sprawy wewnętrzne
 • służba więzienna, sprawiedliwość i przeciwdziałanie przemocy
 • pozostałe alokacje (pomoc techniczna, fundusz współpracy dwustronnej, rezerwa).

Program „Sprawy wewnętrzne”

Nowa perspektywa Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w stanowiącym opis strategicznych działań Blue Book’u (link) wyodrębnia 5 obszarów priorytetowych oraz 23 obszary programowe. Obszarem priorytetowym, w który wpisuje się obszar Spraw wewnętrznych, jest Justice and Home Affairs.

W ramach Memorandum of Understanding wskazano m.in. program pn. Sprawy wewnętrzne, który będzie wdrażany przez Operatora Programu: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA. Łączne wsparcie ze środków NMF wynosi 20 mln EUR. Program obejmuje trzy obszary tematyczne wskazane w Blue Book:

18 – Azyl i migracja

20 – Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości

20 – Zapobieganie klęskom żywiołowym i gotowość na wypadek takich klęsk

Umowa ws. Programu i projekty predefiniowane w obszarze Sprawy wewnętrzne

12 września 2019 r. nastąpiło podpisanie polsko-norweskiej umowy ws. Programu Sprawy wewnętrzne.

Zgodnie z podpisana umową ws. Programu realizowanych będzie 6 projektów predefiniowanych na łączną wartość ok. 13,5 mln EUR przez:

 • Urząd ds. Cudzoziemców – projekt pn. Chronimy dzieci, w tym dzieci bez opieki ubiegające się o azyl,
 • Komendę Główną Policji – projekt pn. Doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej przy wykorzystaniu sieci pracowni informatyki śledczej laboratoriów kryminalistycznych polskiej Policji,
 • Komendę Główną Policji – projekt pn. Międzynarodowa współpraca policyjna w zakresie poszukiwania najbardziej niebezpiecznych przestępców w Europie,
 • Komendę Stołeczną Policji – projekt pn. Dokumenty – Bezpieczeństwo i kontrola, w tym taktyczna kontrola tożsamości,
 • Komendę Główną Straży Granicznej – projekt pn. Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne,
 • Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego – projekt pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja.

Fundusz Współpracy Dwustronnej

Na mocy Memorandum of Understanding na Fundusz Współpracy Dwustronnej (FWD) dla Programu „Sprawy wewnętrzne” przyznana została alokacja 250 000 EUR. Priorytetem jest podjęcie działań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Środki FWD będą przeznaczone na sfinansowanie inicjatywy bilateralnej Komendy Głównej Policji realizowanej w partnerstwie z policją norweską (Norwegian National Road Policing Service) pn. POL-NOR II Współpraca w obszarze bezpieczeństwo ruchu drogowego – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Informacje dodatkowe

Wszelkie pozostałe informacje nt. III edycji funduszy NMF i EOG oraz dokumenty programowe znajdują się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: www.eog.gov.pl.

 

Norweski Mechanizm Finansowy

Fundusz Współpracy Dwustronnej

 1. Znajomość problematyki wewnętrznego porządku prawnego państwa-partnera, wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczeń kluczem do zwiększenia skuteczności organów ścigania w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej;
 2. Knowledge of issues of internal legal order of the partner country, exchange of information, knowledge and experience as the key to increasing the effectiveness of law enforcement agencies in combating organized drug crime;
 3. POL-NOR II - Współpraca w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;
 4. POL-NOR II - Cooperation in the area of road safety - exchange of experiences and good practices

 

Tytuł projektu: "Znajomość problematyki wewnętrznego porządku prawnego państwa-partnera, wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczeń kluczem do zwiększenia skuteczności organów ścigania w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej"

Projekt realizowany jest w ramach środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Wartość projektu:387 291 zł, w tym finansowanie 100%: 387 291 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności Centralnego Biura Śledczego Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej głównie o charakterze narkotykowym poprzez identyfikacje i niwelowanie różnic pomiędzy działaniami Policji polskiej oraz islandzkiej, a także organów ścigania państw skandynawskich, w tym również rozwój metod, instrukcji i narzędzi do zwalczania nielegalnych laboratoriów narkotykowych. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie szkoleń i wizyt studyjnych, konsultacji, spotkań służących wymianie informacji, dobrych praktyk i wiedzy na temat różnic pomiędzy systemami prawnymi jak i strukturą organizacyjna organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości stron inicjatywy. Dodatkowo, planowane jest również przeprowadzenie szkoleń służących poszerzeniu wiedzy z zakresu technik i metod bezpiecznej likwidacji nielegalnych miejsc produkcji narkotyków, rozpoznawania metod produkcyjnych oraz samych środków narkotycznych, metodologii taktycznego opanowywania obiektów i prowadzonych dalszych czynności, charakteryzujących się możliwością powstania sytuacji ewentualnego zagrożenia chemicznego (likwidacja laboratoriów) oraz wykorzystania bezzałogowych statków latających i innych nowych technologii podczas realizacji czynności zatrzymań oraz likwidacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków. Działania w projekcie:

 1. Start-upmeeting – konferencja rozpoczynająca projekt
 2. Szkolenie ogólnopolicyjne w Islandii – wizyta studyjna
 3. Szkolenie w Polsce „zwalczanie nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod śledczych”
 4. Job shadowing – wizyty studyjne w Polsce i Islandii
 5. Seminarium podsumowujące projekt
 6. Promocja projektu

Porozumienie w sprawie finansowania Inicjatywy nr 8zostało podpisane w dniu 30 września 2019 r.

Termin realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 31.12.2020 r.

Powrót do listy projektów

 

 

Title of the project: "Knowledge of issues of internal legal order of the partner country, exchange of information, knowledge and experience as the key to increasing the effectiveness of law enforcement agencies in combating organized drug crime."

Project is implemented under the funds of the Bilateral Cooperation Fund of the European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021 and the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

Project value: 387 291 PLN, including 100% of financing: 387 291 PLN.

General description of the project:The main objective of the project is to increase the ability of The Police Central Bureau of Investigation to combat organized crime, mainly of a narcotic nature through identification and elimination of differences between the activities of Polish and Icelandic police, and law enforcement agencies of the Scandinavian countries, including the development of methods, instructions and tools to combat illegal laboratories drug.

As part of the project, it is planned to conduct training and study visits, consultations, meetings for exchange of information, good practices and knowledge on the differences between legal systems as well as the organizational structure of law enforcement and judicial authorities of the parties to the initiative

In addition, it is also planned to conduct training to broaden knowledge of techniques and methods for safe disposal of illegal drug production sites, recognition of production methods and narcotic drugs themselves, tactical methodology for managing objects and further activities characterized by the possibility of a possible chemical threat (liquidation of laboratories ) and the use of unmanned aerial vehicles and other new technologies during the implementation of detention activities and the liquidation of illegal drug production sites.

Project activities:

 1. Kick-off meeting – conference starting up the project
 2. Training on general Police issues in Iceland – study visit
 3. Training on combating illegal synthetic drug labs in Poland
 4. Job shadowing – study visits in Poland and Iceland
 5. Seminar summarizing the project
 6. Promotion of the project

The agreement on the financing of Initiative No. 8 was signed on September 30, 2019

Project implementation period: 01.10.2019 – 31.12.2020

Powrót do listy projektów

 

 

POL-NOR II - Współpraca w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

13 września 2019 r. Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych podpisał uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania dla ww. projektu (uchwała nr 8/2019 z dnia 13 września 2019 r.).

Koszt projektu:1 069 475 zł

Okres realizacji: 01.04. 2020 r. – 31.12.2021 r.

Celem projektu będzie wykonanie kompleksowego badania porównawczego w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem:

 • diagnozy stanu prawnego w zakresie przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • diagnozy funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w ruchu drogowym Polska – Norwegia;
 • diagnozy w zakresie sposobu dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Norwegii i Polsce;
 • wskazania działań norweskich w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ich ocena ze wskazaniem efektywności;
 • wskazania działań Polskich w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ich ocena ze wskazaniem efektywności;
 • wskazania działań norweskich w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które można by było przenieść na grunt Polski tj.:
  • działania wymagające zmiany przepisów prawnych,
  • działanie niewymagające zmiany przepisów,
  • działania infrastrukturalne,
  • wskazanie przykładowych rozwiązań umożliwiających implementację najlepszych stwierdzonych praktyk.

Cel będzie realizowany poprzez następujące zadania:

I. Wizyta studyjna – strony polskiej w Norwegii

Ramowy program wizyty:

 • zapoznanie się z systemem zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Norwegii oraz założeniami na których oparty jest program poprawy brd zmierzający do osiągnięcia ,,Wizji Zero”
 • zapoznanie z taktyką i techniką pełnienia służby policji, w tym stosowanym sprzętem specjalistycznym,
 • wymiana doświadczeń związanych z organizacją ruchu oraz rozwiązaniami infrastrukturalnymi poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg,
 • działania profilaktyczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie BRD.

Dzięki wizycie studyjnej wypracowane zostaną wstępne założenia służące opracowaniu przez naukowo-badawczy podmiot zewnętrzny kompleksowego badania porównawczego w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i Norwegii.

II. Przygotowanie i opracowanie badania porównawczego oraz konferencji podsumowującej projekt

 • opracowanie na zlecenie KGP kompleksowego badania porównawczego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i Norwegii, przy udziale grona naukowo-badawczego posiadającego fachową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przeprowadzone w ramach projektu badanie, będzie mogło być w przyszłości wykorzystane do opracowania założeń i zadań w ramach nowego projektu, który mógłby być pilotażowo zrealizowany na wybranym obszarze Polski.
 • organizacja i przeprowadzenie konferencji podsumowującej z udziałem przedstawicieli strony norweskiej, podczas której zostaną przedstawione wyniki badania porównawczego, a także możliwe formy wykorzystania powstałych w ramach projektu badań.

Powrót do listy projektów

 

 

POL-NOR II - Cooperation in the area of road safety - exchange of experiences and good practices

On September 13, 2019, the Chairman of the Inter-ministerial Team for European Interior Funds signed a resolution on granting funding for the abovementioned draft (resolution No. 8/2019 of 13 September 2019).

Value of the project:1 069 475 zł

Period of implementation: 01.04. 2020 r. – 31.12.2021 r.

The goal of the project shall be to conduct a comprehensive comparative research on road safety, with a particular focus on:

 • a diagnosis of the legal status of road safety regulations;
 • a diagnosis on the functioning of the road safety management system in Poland & Norway;
 • a diagnosis on the manner of road safety evaluations in Norway & Poland;
 • defining Norwegian operations in the scope of road safety improvement, and an assessment along with indicating their effectiveness;
 • defining Polish operations in the scope of road safety improvement, and an assessment along with indicating their effectiveness;
 • defining Norwegian operations in the scope of road safety improvement, which could be transferred to the Polish ground i.e.:
  • activities that require amendments of law regulations,
  • activities that do not require amendments of regulations,
  • infrastructuralactivities,
  • indication of exemplary solutions that allow the implementation of proven best practices.

The goal shall be executed through the following activities

I. Studio visit of the Polish party in Norway

Framework visit programme:

 • becoming acquainted with the road management safety system in Norway as well as the assumptions being the basis for the road safety improvement, aiming at achieving the “Vision Zero”;
 • becoming acquainted with the tactics and technique of performing the Police service, including used specialist equipment;
 • exchange of experiences related with traffic organization and infrastructural solutions that improve the road safety, with particular emphasis on the safety of unprotected road users;
 • prophylactic activities aiming at road safety improvement, cooperation with government and non-government organizations in the road safety area.

Thanks to the studio visit, initial assumptions will be prepared with a view for preparation of a comprehensive comparative research in the area of road safety in Poland and in Norway.

II. Preparation of a comprehensive comparative research and summary conference

 • preparation of a comprehensive comparative research on the status of road safety in Poland and in Norway, with the participation of a scientific & research community with professional knowledge on road safety. Research conducted within the scope of the project may be used in the future to prepare assumptions and tasks within the scope of a new project, which may be executed as a pilot project in a selected region in Poland.
 • organization and conducting a summary conference with the participation of representatives of the Norwegian party, during which the results of the comparative research will be presented along with any and all possible forms of using research generated during the project.

Powrót do listy projektów

Powrót na górę strony
Polska Policja