Fundusze pomocowe

Norweski Mechanizm Finansowy

I. Ogólna informacja na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Norweska pomoc finansowa jest efektem jednoczesnej akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). EOG obejmuje obecnie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (European Free Trade Association – EFTA) – Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Wspomniane trzy państwa, nie będące członkami UE, wspierają najmniej zamożnych członków Wspólnoty korzystając w zamian ze swobód jednolitego rynku Unii.

Polska, podobnie jak dziewięć pozostałych państw przyjętych do UE w 2004 roku, korzysta z powyższej pomocy w ramach dwóch instrumentów finansowych: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wsparcie finansowe przyznane Polsce w latach 2004-2009 wynosi ponad 500 mln EUR i obejmuje między innymi dziedzinę bezpieczeństwa wewnętrznego.

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego dofinansowaniem objęto m.in. obszar o nazwie Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie narodowych planów działania z Schengen, wzmacnianie sądownictwa. Całkowity budżet przeznaczony na wsparcie tej dziedziny w latach 2004-2009 wynosi aż 113 mln EUR. Z tych środków można pokryć do 85% całkowitych kosztów projektu – pozostałe 15% stanowi wkład własny Beneficjenta.

Wśród grona beneficjantów ww. priorytetu w Programie Operacyjnym NMF wymieniono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz służby podległe, w tym Policję.

W ramach priorytetu będą wspierane przedsięwzięcia obejmujące zadania Policji:

 • infrastrukturę teleinformatyczną zapewniającą dostęp do systemów informacyjnych Schengen, a także VIS i VISION, jak również infrastrukturę teleinformatyczną wymiaru sprawiedliwości oraz służby celnej,
 • infrastrukturę na zewnętrznych granicach UE i sprzęt służący do zwalczania przestępczości transgranicznej oraz zorganizowanej i nielegalnej migracji,
 • szkolenia dotyczące zasad funkcjonowania obszaru Schengen,
 • zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (m.in. terroryzmu, handlu ludźmi, przemytu, prania pieniędzy, defraudacji i korupcji),
 • umacnianie współpracy Policji i Straży Granicznej z uwzględnieniem infrastruktury komunikacyjnej,
 • szkolenie w zakresie funkcji prewencyjnej Policji i Straży Granicznej, (m.in. prace badawcze, poszerzona współpraca pomiędzy Policją i instytucjami akademickimi),
 • budowanie kompetencji Policji, Straży Granicznej i wymiaru sprawiedliwości dla zwiększenia ich efektywności i spójności działań,
 • budowanie kompetencji w zakresie przeciwdziałania handlowi kobietami
  i dziećmi.

II. Projekty Komendy Głównej Policji finansowane w ramach I naboru Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Projekty wpisują się w następujące kierunki wsparcia priorytetu Wdrażanie przepisów z Schengen (…) Norweskiego Mechanizmu Finansowego:

 • infrastruktura teleinformatyczna zapewniająca dostęp do systemów informacyjnych Schengen, a także VIS i VISION (…),
 • infrastruktura na zewnętrznych granicach UE i sprzęt służący do zwalczania przestępczości transgranicznej oraz zorganizowanej i nielegalnej migracji.

Tytuł projektu: Przygotowanie jednostek Policji do prowadzenia teleinformatycznej rejestracji i sprawdzania danych osób – I etap

Łączna wartość projektu: 8 250 250 EUR, w tym: dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 7 012 712 EUR, współfinansowanie: 1 237 538 EUR.

Projekt obejmuje:

 • zakup stanowisk pełnofunkcyjnych, umożliwiających jednoczesne rejestrowanie danych osobowych, zdjęć i danych daktyloskopijnych osoby;
 • modernizację funkcjonujących stanowisk do automatycznego wykonywania zdjęć sygnalitycznych (przygotowanie do rejestracji zdjęć w technice cyfrowej oraz integracji z urządzeniami do elektronicznego daktyloskopowania);
 • zakup urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania, które zostaną zintegrowane ze zmodernizowanymi stanowiskami do automatycznego wykonywania zdjęć sygnalitycznych oraz modernizację serwera pocztowego FP w zakresie możliwości odbioru zdjęć sygnalitycznych w postaci cyfrowej;
 • zakup urządzeń do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej, które wraz istniejącymi już urządzeniami tego typu będą wspomagać pracę stanowisk pełnofunkcyjnych w procesie identyfikacji osób;
 • zakup oprogramowania do edycji i generowania plików z danymi w formacie ANSI/NIST, które umożliwi udostępnianie i przesyłanie danych w standardzie wymaganym przez system SIS;
 • szkolenia dla administratorów sieci, administratorów lokalnych oraz użytkowników końcowych.

Projekt przyczyni się do:

 • stworzenia w podstawowych jednostkach wykonawczych Policji bazy technicznej do rejestracji danych identyfikacyjnych osób w sposób zapewniający ich spójność i przesyłania ich drogą elektroniczną w standardach przewidzianych dla SIS II;
 • upowszechnienia możliwości dostępu w podstawowych jednostkach wykonawczych Policji do szybkiej identyfikacji osoby na podstawie danych daktyloskopijnych;
 • przygotowania Centralnej Registratury Daktyloskopijnej (krajowy serwis identyfikacyjny) do obsługi zleceń Krajowego Biura SIRENE w zakresie identyfikacji osoby na podstawie danych daktyloskopijnych.

Tytuł projektu: Wymiana informacji z zakresu Schengen drogą radiową

Łączna wartość projektu: 3 500 000 EUR, w tym dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2 197 651 EUR, współfinansowanie 1 302 349 EUR.

Projekt obejmuje:

 • zakup sprzętu: stacje retransmisyjne, stacje bazowe, radiotelefony przewoźne, radiotelefony noszone, zestawy do programowania i strojenia wraz z dokumentacją techniczno-użytkową;
 • szkolenia.

Projekt przyczyni się do:

 • zapewnienia terenowym jednostkom Policji szczebla podstawowego możliwości uzyskiwania i przekazywania informacji z zakresu Schengen drogą radiową;
 • umożliwienia efektywnej współpracy ze Strażą Graniczną poprzez dostosowanie sprzętu łączności.

Tytuł projektu: Organizacja masowego dostępu mobilnych służb policyjnych do Systemu Informacyjnego Schengen

Łączna wartość projektu: 7 000 000 EUR, w tym dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 5 950 000 EUR, współfinansowanie: 1 050 000 EUR.

Projekt obejmuje:

 • rozbudowę sprzętową serwera aplikacyjnego;
 • rozbudowę bramy dostępowej w tym infrastruktury sieciowej;
 • zakup przewoźnych terminali mobilnych wraz z wyposażeniem peryferyjnym oraz aparatem cyfrowym, zakup noszonych terminali mobilnych.

Projekt przyczyni się do:

 • stworzenia narzędzi, które umożliwią policjantom różnych służb sprawdzenie niezbędnych informacji w policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych.
 • skrócenia czasu przeprowadzania kontroli osób i rzeczy i tym samym poprawy efektywności pracy policjantów podczas kontroli i akcji policyjnych.

III. Projekty Komendy Głównej Policji finansowane w ramach II naboru Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Przedsięwzięcia będą wdrażane w ramach partnerstwa z Policją norweską (zostały podpisane porozumienia o partnerstwie). Komenda Główna Policji pozyskała partnera z Norwegii, jako jedyna instytucja ubiegająca się o wsparcie w ramach priorytetu Wdrażanie przepisów
z Schengen (…)
Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Projekty wpisują się w następujące kierunki wsparcia priorytetu Wdrażanie przepisów z Schengen (…) Norweskiego Mechanizmu Finansowego:

 • infrastruktura teleinformatyczna zapewniająca dostęp do systemów informacyjnych Schengen, a także VIS i VISION (…),
 • infrastruktura na zewnętrznych granicach UE i sprzęt służący do zwalczania przestępczości transgranicznej oraz zorganizowanej i nielegalnej migracji.

Tytuł projektu: Przygotowanie jednostek Policji do prowadzenia teleinformatycznej rejestracji i sprawdzania danych osób – II etap

Projekt stanowi kontynuację przedsięwzięcia przyjętego do realizacji w ramach pierwszego naboru wniosków aplikacyjnych dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jego wdrożenie pozwoli na zaspokojenie 100% obecnych potrzeb Policji w zakresie sprawdzania i rejestracji danych biometrycznych.

W dniu 19 czerwca 2012 r. Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaakceptowało sprawozdanie końcowe z realizacji projektu.

Łączna wartość projektu: 7 869 780 EUR, w tym: finansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 6 689 313 EUR, współfinansowanie: 1 180 467 EUR.
 

Projekt objął:

 • zakup 248 kpl. czytników linii papilarnych;
 • zakup 1001 dostępowych urządzeń mobilnych umożliwiających wykorzystanie narzędzi do szybkiej weryfikacji tożsamości na podstawie odbitek linii papilarnych;
 • zakup 221 drukarek mobilnych (z własnych środków);
 • wykonanie siłami własnymi KGP oprogramowania do wymiany danych daktyloskopijnych z jednostką centralną;
 • zakup i instalację 99 kpl. stanowisk do rejestracji danych identyfikacyjnych osoby
 • zakup i instalację 81 kpl. urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania;
 • modernizację 81 istniejących stanowisk do fotografii sygnalitycznej do wykonywania zdjęć w technologii cyfrowej oraz ich integrację z nowymi urządzeniami do elektronicznego daktyloskopowania;
 • organizację wizyt delegacji norweskiej w Polsce oraz rewizyty.

Opis:

Projekt NMF07.PL0232 „Przygotowanie jednostek Policji do prowadzenia teleinformatycznej rejestracji i sprawdzania danych osób – II etap”, realizowany w ramach drugiego naboru wniosków aplikacyjnych dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego, stanowi kontynuację przedsięwzięcia przyjętego do realizacji w ramach pierwszego naboru, tj. projektu NMF05.PL0069 „Przygotowanie Policji do prowadzenia teleinformatycznej rejestracji i sprawdzania danych osób – I etap”. Wdrożenie tych dwóch projektów pozwoli na zaspokojenie 100% obecnych potrzeb Policji w zakresie sprawdzania i rejestracji danych biometrycznych. Pomimo, że rozpoczęcie realizacji tych projektów następowało oddzielnie (najpierw PL0069, a później PL0232), ich ostateczne zakończenie nastąpiło jednocześnie w kwietniu 2011 r.

Zasadniczym celem tych projektów było przede wszystkim zautomatyzowanie systemu rejestracji danych biometrycznych osób w taki sposób, aby dane te podlegały rejestracji w czasie rzeczywistym (niezwłocznie po ich pobraniu).

Dotychczasowy system pobierania danych daktyloskopijnych, wprowadzony na ziemiach polskich ponad 100 lat temu (pierwsza registratura daktyloskopijna została utworzona w 1909 roku w Warszawie, jeszcze pod zaborem rosyjskim) oparty był na pobieraniu odbitek tuszowych na papierowych kartach daktyloskopijnych. W latach 2000-2002 uruchomiono Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS), który umożliwiał dokonywanie zautomatyzowanych przeszukań zbiorów kart daktyloskopijnych i śladów NN wprowadzonych do jego baz, ale system rejestracji pozostawał taki sam, jak na początku XX wieku. Jednostka Policji rejestrująca osobę sporządzała tuszową kartę daktyloskopijną, którą następnie przesyłała pocztą do Centralnej Registratury Daktyloskopijnej, gdzie karta była skanowana i wprowadzana do baz systemu. Czas od chwili sporządzenia karty w jednostce do momentu jej wprowadzenia do baz AFIS wynosił około 1 miesiąca, a niejednokrotnie nawet dłużej.

Obecny system rejestracji, zbudowany w ramach wymienionych projektów, polega na pobraniu danych alfanumerycznych, sporządzeniu elektronicznej karty daktyloskopijnej przy użyciu skanera optycznego do pobierania odbitek linii papilarnych (tzw. Live Scan), jednoczesnym wykonaniu cyfrowej fotografii sygnalitycznej osoby, spakowaniu tych danych w jeden plik o specyficznym standardzie ANSI/NIST i przesłaniu ich za pośrednictwem Policyjnej Sieci Transmisji Danych (PSTD) do serwera odbiorczego FP (Finger Print), zlokalizowanego w Centralnej Registraturze Daktyloskopijnej w Warszawie. Tam, po odpowiednim sprawdzeniu przesyłki pod względem poprawności, dane są rozdzielane i automatycznie przesyłane do baz odpowiednich systemów: dane alfanumeryczne do KSIP (Krajowy System Informacyjny Policji), dane daktyloskopijne do AFIS, zdjęcia sygnalityczne do POSIGRAF (podbaza KSIP). Czas od pobrania danych na znajdującym się w jednostce Policji stanowisku pełnofunkcyjnym do rejestracji danych identyfikacyjnych osób, do momentu wprowadzenia tych danych do odpowiednich baz, wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut, a jedynym ograniczeniem jest tutaj konieczność sprawdzenia poprawności przesyłki przez operatora.

W całym procesie bardzo istotna jest również jakość rejestrowanych danych daktyloskopijnych. Niejednokrotnie zdarzało się, że jakość przesyłanych tuszowych kart daktyloskopijnych była niska, w związku z czym nie nadawały się do wprowadzenia do baz AFIS. Skanowanie przy użyciu skanera optycznego dodatkowo obniżało jakość obrazu pozyskanego w postaci pliku graficznego. Obecnie opuszki palców i dłonie są bezpośrednio skanowane na bloku optycznym specjalnie do tego skonstruowanego urządzenia Live Scan, a aplikacja obsługująca to urządzenie ma zakodowane progi jakości. Odbitka niespełniająca wymaganych kryteriów jest automatycznie odrzucana, a operator musi ponownie zeskanować ten sam palec, aby uzyskać prawidłowy obraz. Nie ma więc technicznej możliwości, aby wygenerować kartę daktyloskopijną, która nie będzie się nadawała do rejestracji w AFIS.

W efekcie wdrożenia obydwu projektów NMF05.PL0069 i NMF07.PL0232 w podstawowych jednostkach Policji (szczebla KMP, KPP, KRP i niektóre większe KP) zainstalowano lub zmodernizowano łącznie 385 stanowisk pełnofunkcyjnych do rejestracji danych identyfikacyjnych osób oraz 552 terminale do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej. Każda jednostka Policji szczebla podstawowego posiada więc stanowisko pełnofunkcyjne do rejestracji oraz co najmniej jeden terminal do szybkiej weryfikacji tożsamości osób w oparciu o odbitki linii papilarnych.

 

Tytuł projektu: Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości transgranicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji

Łączna wartość projektu: 8 727 046 EUR, w tym dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 7 411 416 EUR, współfinansowanie: 1 315 630 EUR.

Projekt obejmuje:

 • zakup sprzętu transportowego (skutery terenowe, motocykle, samochody z mobilnymi terminalami dostępowymi do baz danych, pojazdy osobowo-terenowe pod techniczne środki wzmocnienia, pojazdy osobowe Operacyjno-Konwojowe, pojazdy typu "Mała Więźniarka” i ”Duża Więźniarka”, łódź patrolowa morska);
 • zakup ruchomych stanowisk dowodzenia;
 • zakup sprzętu specjalistycznego (przewoźne taktyczne reflektory oświetlające, zestawy do oświetlenia miejsca interwencji, lekkie kamizelki kuloodporne);
 • zakup i instalację cyfrowych central telefonicznych.

Projekt przyczyni się do:

 • odpowiedniego wyposażenia jednostek Policji, których działania mają bezpośredni wpływ na ochronę jednego z najdłuższych odcinków zewnętrznej granicy UE oraz na zapewnienie bezpieczeństwa Obszaru Schengen - również w zakresie wzrastającej groźby terroryzmu;
 • dostosowania możliwości działania Policji do przewidywanych nowych zagrożeń,
  w tym również w zakresie zapobiegania nielegalnej migracji;
 • przygotowania jednostek Policji funkcjonujących w strefie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej do zapewnienia odpowiednich standardów zabezpieczenia granicy oraz realizacji zadań wynikających z przepisów Schengen.

IV. Projekty Komendy Głównej Policji finansowane w ramach III naboru Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Projekty wpisują się w następujące kierunki wsparcia priorytetu Wdrażanie przepisów z Schengen (…) Norweskiego Mechanizmu Finansowego:
 • infrastruktura na zewnętrznych granicach UE i sprzęt służący do zwalczania przestępczości transgranicznej oraz zorganizowanej i nielegalnej migracji;
 • zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej;
 • budowanie kompetencji Policji dla zwiększenia jej efektywności i spójności działań.
 
Tytuł projektu: Wzmocnienie służb operacyjnych Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości zorganizowanej i korupcji
 
Łączna wartość projektu: 3 974 046 EUR, w tym: dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 3 377 939 EUR, współfinansowanie: 596 107 EUR.
 
Projekt obejmuje:
 • zakup pojazdów obserwacyjnych;
 • zakup sprzętu do radionamierzania;
 • organizację ćwiczeń obserwacji transgranicznej.
 
Projekt przyczyni się do:
 • pozyskania nowych urządzeń oraz przeszkolenia jednostek obserwacyjnych w zakresie ich obsługi, co przybliży technicznie polską Policję do zunifikowanych standardów Unii Europejskiej;
 • poprawy efektywności działania i skuteczniejszego zabezpieczenia zewnętrznych granic Unii Europejskiej, skuteczniejszego zwalczania terroryzmu, przestępczości zorganizowanej, przestępczości transgranicznej oraz korupcji.
 
Tytuł projektu: Utworzenie kryminalistycznych Zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości
 
Łączna wartość projektu:  5 524 674 EUR, w tym: dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 4 695 903 EUR, współfinansowanie: 828 771 EUR.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności polskiej Policji poprzez stworzenie 7 zespołów ekspertów kryminalistycznych (zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku, Olsztynie, Lublinie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu) do zwalczania przestępczości.
 
Projekt obejmuje:
 • zakup 21 przenośnych stanowisk do zabezpieczania danych na miejscu zdarzenia,
 • zakup 7 stacji do przeprowadzania badań antroposkopijnych,
 • zakup 14 stacji do analiz komputerowych,
 • zakup 14 stacji do analiz fonoskopijnych,
 • zakup 28 stacji roboczych do odzyskiwania i przetwarzania danych z elektronicznych nośników informacji,
 • współpracę z norweską Policją, w tym wizyty delegacji - Policja norweska pełniła funkcję konsultanta (wspólna ocena i monitorowanie projektu),
 • szkolenia dla techników laboratoryjnych, ekspertów badań antroposkopijnych, ekspertów fonoskopii, ekspertów badań komputerowych, techników kryminalistycznych (personelu obsługującego stworzone zespoły w KWP i CLK KGP),
 • promocję projektu tj. m.in. zakup materiałów szkoleniowych zawierających logo NMF oraz wydanie broszury informacyjnej o projekcie.
 
Projekt przyczyni się do:
 • stworzenia ogólnokrajowej sieci równorzędnych zespołów realizujących badania kryminalistyczne,
 • rozszerzenia kompetencji Policji w obszarze rozwoju systemów monitoringu (audio-wideo, np. miejskiego, przemysłowego, komunikacyjnego, stadionowego, teleinformatycznego itp.), a następnie powiązania ich z kryminalistycznymi systemami analizy otrzymywanych danych oraz kryminalistycznymi systemami identyfikacji osób i rzeczy,
 • poprawy skuteczności procedur karnych poprzez spełnienie warunku natychmiastowości i nieuchronności karania poprzez skoordynowanie i skrócenie procesu wykorzystania uzyskanych danych,
 • wykorzystania zaawansowanych technologii w badaniach kryminalistycznych z zakresu identyfikacji osób i rzeczy.
Powrót na górę strony