Fundusze pomocowe

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

  
I. Ogólna informacja na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 
Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce.
 
W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 67,89% całości wydatków.

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wyniesie ponad 37,7 mld euro. Wkład publiczny będzie składać się ze środków Unii Europejskiej wynoszących ok. 28,3 mld euro, a także krajowych środków publicznych - w wysokości ok. 7 mld euro. Pozostałą część stanowić będą środki prywatne.

 
II. Projekty Komendy Głównej Policji finansowane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko
 
Tytuł projektu: Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju
 
Wartość projektu: 52.035.844 zł, w 85 % finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Infrastruktura i Środowisko.
 
28 października 2009 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych przy ul. Bonifraterskiej 17 w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej do policjantów z całej Polski trafi 18 specjalistycznych pojazdów typu furgon przeznaczonych do działań profilaktyczno-edukacyjnych, 64 specjalistycznych furgonów Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego „APRD”, 120 samochodów osobowych oznakowanych z videorejestratorami, 368 motocykli ciężkich w wersji „RD” wraz z wyposażeniem.
Realizacja projektu ma na celu podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego, minimalizowanie tragicznych skutków wypadków, usprawnienie pracy służb ruchu drogowego na miejscu wypadków drogowych, podniesienie skuteczności w ściganiu sprawców naruszeń przepisów ruchu drogowego oraz skuteczniejszy nadzór nad ruchem drogowym.
 • Specjalistyczne furgony profilaktyczno-edukacyjne, będą wykorzystywane m.in. do nauczania zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowania nawyków prawidłowego zachowania w ruchu drogowym, będą również umożliwiać przeprowadzenie egzaminów na kartę rowerową dla dzieci. Pojazdy będą wyposażone w składane miasteczko ruchu drogowego (ścieżka rowerowa, tor przeszkód, zestaw mini znaków drogowych), rowery i kaski ochronne, odblaskowe kamizelki ostrzegawcze, plansze dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny. Wykorzystanie wymienionego sprzętu w edukacji dzieci i młodzieży jest szczególnie istotne na terenach wiejskich, gdzie dochodzi do wielu wypadków z udziałem dzieci posiadających niewystarczającą wiedzę o wychowaniu komunikacyjnym i zagrożeniach płynących z nieprawidłowego poruszania się po drodze.
 • Furgony Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego „APRD” pozwolą na minimalizowanie tragicznych skutków wypadków. Furgony „APRD” usprawnią pracę służb ruchu drogowego na miejscu wypadków drogowych oraz przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Pojazdy te, ze względu na swe parametry i specjalistyczne wyposażenie, zapewnią właściwe oznakowanie miejsca zagrożenia lub zdarzenia drogowego oraz poprawią jakość czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku.
 • Oznakowane samochody osobowe z videorejestratorami poprawią efektywność Policji w zakresie ujawniania naruszeń przepisów ruchu drogowego, polegających zwłaszcza na przekraczaniu dopuszczalnych limitów prędkości, posłużą również do rejestracji innych niebezpiecznych zachowań kierowców. Z danych policyjnych wynika, że w 2008 roku około 31% wypadków drogowych spowodowanych było przez kierujących z nadmierną prędkością, albo z prędkością niedostosowaną do warunków drogowych. Liczba zabitych w tych wypadkach stanowiła ok. 45% wszystkich ofiar śmiertelnych.
 • Motocykle ciężkie w wersji „RD” mogą być użytkowane wszędzie tam, gdzie panuje duże natężenie ruchu. Będą wykorzystywane zwłaszcza w dużych aglomeracjach, miejscowościach wypoczynkowych i na trasach przejazdów w trakcie letnich weekendów. Patrole motocyklowe mogą w takich okolicznościach sprawnie nadzorować ruch drogowy oraz wykonywać inne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach realizacji projektu, Komenda Główna Policji przeprowadziła postępowania przetargowe zakończone aukcjami elektronicznymi, w wyniku których dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert i podpisano cztery umowy z wykonawcami poszczególnych zadań:

 • 16 kwietnia 2010 r.  – na dostawę 368 motocykli ciężkich w wersji "RD" wraz z wyposażeniem;
 • 20 kwietnia 2010 r.  – na dostawę 18 specjalistycznych pojazdów typu furgon przeznaczonych do działań profilaktyczno-edukacyjnych;
 • 30 kwietnia 2010 r. – na dostawę 64 specjalistycznych furgonów Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego „APRD”;
 • 27 maja 2010 r. – na dostawę 120 samochodów osobowych oznakowanych z videorejestratorami.

W IV kwartale 2010 roku zostały zrealizowane trzy spośród czterech zadań zaplanowanych w projekcie: „zakup 18 furgonów profilaktyczno – edukacyjnych”, „zakup 64 furgonów APRD” oraz „zakup 368 motocykli ciężkich w wersji „RD” wraz z wyposażeniem”. W lutym i marcu 2011 roku zrealizowano ostatnie zadanie w ramach projektu „zakup 120 samochodów oznakowanych z videorejestratorem”. Sprzęt został odebrany i przekazany jednostkom terenowym Policji, zgodnie z rozdzielnikiem wynikającym z obowiązujących norm należności.

 

Tytuł projektu: Techniczne wzmocnienie Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

12 stycznia 2012 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisana została umowa o dofinansowanie drugiego projektu Komendy Głównej Policji w ramach działania 8.1 Programu Infrastruktura i Środowisko, pn. „Techniczne wzmocnienie Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 19 661 495,39 zł, w tym 16 548 256,72 zł stanowią koszty kwalifikowane. Dofinansowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 483 606,98 zł.

Celem strategicznym projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez wzmocnienie prewencji i kontroli na polskich drogach oraz usprawnienie ratownictwa drogowego. Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej, do jednostek terenowych Policji trafiły nowe pojazdy oraz sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa na polskich drogach, tj.

 • 75 samochodów osobowych nieoznakowanych z videorejestratorami;
 • 15 motocykli ciężkich na potrzeby szkoleniowe;
 • 8 pojazdów furgon Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego „APRD”;
 • 411 laserowych mierników prędkości.

Nowy sprzęt dla policyjnej drogówki – o wartości prawie 20 mln zł - został zakupiony przez Komendę Główna Policji, a następnie nieodpłatnie przekazany do poszczególnych jednostek terenowych Policji. Samochody osobowe nieoznakowane z videorejestratorami, furgony typu „Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego” oraz laserowe mierniki prędkości zostało przekazanych do komend wojewódzkich/Stołecznej Policji, natomiast 15 motocykli ciężkich do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Realizacja Rzeczowo – finansowa projektu zakończyła się w grudniu 2013 r.

Dzięki doposażeniu Policji w nowy sprzęt, wzmocnione zostaną działania kontrolne na polskich drogach, które umożliwią zwiększenie liczby ujawnianych naruszeń przepisów ruchu drogowego. Usprawnione zostanie również ratownictwo drogowe. Nowy sprzęt będzie wpływał także prewencyjnie na uczestników ruchu drogowego i kształtował ich bezpieczne zachowania na drodze.

Mając na uwadze szczególną rolę Policji wśród podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem drogowym oraz stale rosnące zagrożenie na polskich drogach, rozwój motoryzacji i wzrost liczby pojazdów, doposażenie Policji w odpowiedni sprzęt jest niezbędne dla prowadzenia skutecznych działań Policji w tym zakresie.

 

Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynków Policji - POIS.09.03.00-00-004/15

Projekt Komendy Głównej Policji został przewidziany do realizacji w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Umowa dofinansowania z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 1 września 2015 r.

Przedsięwzięcie objęło opracowanie 128 audytów energetycznych dla 110 lokalizacji usytuowanych na terenie kraju. Dokumentacja mogła zostać wykorzystana przy aplikowaniu jednostek terenowych Policji o środki unijne w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zgodnie z założeniami programowymi, dofinansowaniem objętych zostało 100% wartości środków kwalifikowalnych projektu.

Ostatecznie, zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Wdrażającą w dniu 26 kwietnia 2016 r. końcowym wnioskiem o płatność, przedsięwzięcie zostało oszacowane na 371.235,54 zł, z czego wartość środków kwalifikowalnych wyniosła 368.660,48 zł, wartość środków niekwalifikowalnych – 2.575,06 zł.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dostępne są na stronie internetowej:

www.pois.gov.pl

Powrót na górę strony