Wydziały Biura Kontroli KGP

Wydział Kontroli Ogólnopolicyjnej

Naczelnik Wydziału Kontroli Ogólnopolicyjnej

mł. insp. Piotr Rzeźniczak

 

Do zadań Wydziału Kontroli Ogólnopolicyjnej należy w szczególności:

 

  1. Zbieranie i analizowanie informacji stanowiących podstawę do opracowania rocznego planu kontroli, w szczególności w części dotyczącej określenia tematów z zakresu kontroli ogólnopolicyjnych;
  2. Prowadzenie czynności analitycznych zmierzających do przygotowania kontroli, w tym opracowania analizy przedkontrolnej i programu kontroli;
  3. Przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych Policji i komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji, w szczególności dotyczących realizacji przez Policję zadań służby kryminalnej, służby śledczej, służby prewencyjnej, służby wspomagającej działalność Policji
    w zakresie organizacyjnym, policji sądowej i szkół policyjnych, oraz w podmiotach nadzorowanych przez Komendanta Głównego Policji, a także dokumentowanie jej wyników;
  4. Monitorowanie stanu realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych będących wynikiem działalności kontrolnej wydziału;
  5. Opracowywanie informacji o wynikach kontroli;
  6. Dokonywanie ustaleń i wyjaśnianie okoliczności wydarzeń z udziałem policjantów i pracowników Policji oraz badanie, analizowanie i sprawdzanie informacji dotyczących działania Policji;
  7. Opracowywanie informacji stanowiących podstawę do sporządzenia rocznego sprawozdania z działalności kontrolnej w części dotyczącej kontroli ogólnopolicyjnych;
  8. Opiniowanie projektów aktów prawnych pozostających w zakresie właściwości wydziału.

 

Powrót na górę strony