Wydziały Biura Kontroli KGP

Wydział Kontroli Finansowo-Gospodarczej

Naczelnik Wydziału Kontroli Finansowo-Gospodarczej

mł. insp. Tomasz Drążkiewicz

 

Do zadań Wydziału Kontroli Finansowo-Gospodarczej należy w szczególności:

 

  1. Zbieranie i analizowanie informacji stanowiących podstawę do opracowania rocznego planu kontroli, w szczególności w części dotyczącej określenia tematów z zakresu kontroli finansowo-gospodarczej;
  2. Prowadzenie czynności analitycznych zmierzających do przygotowania kontroli, w tym opracowania analizy przedkontrolnej i programu kontroli;
  3. Przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych Policji i komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji, w szczególności w zakresie działania służby wspomagającej działalność Policji w obszarze finansowym, logistycznym i technicznym, oraz w podmiotach nadzorowanych przez Komendanta Głównego Policji, a także dokumentowanie jej wyników;
  4. Monitorowanie stanu realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych będących wynikiem działalności kontrolnej wydziału;
  5. Opracowywanie informacji o wynikach kontroli;
  6. Analizowanie spraw dotyczących nieprawidłowości w działalności Policji w obszarze finansowym, logistycznym i technicznym;
  7. Opracowywanie informacji stanowiących podstawę do sporządzenia rocznego sprawozdania
    z działalności kontrolnej w części dotyczącej kontroli finansowo-gospodarczej;
  8. Opiniowanie projektów aktów prawnych pozostających w zakresie właściwości wydziału.
Powrót na górę strony