Wydziały Biura Kontroli KGP

Wydział Skarg i Wniosków

Naczelnik Wydziału Skarg i Wniosków

mł. insp. Marta Ołdak

 

Do zadań Wydziału Skarg i Wniosków należy w szczególności:

 

 1. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków kierowanych do Komendanta Głównego Policji i Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA";
 2. Przyjmowanie interesantów zgłaszających się do Komendy Głównej Policji w sprawach skarg i wniosków;
 3. Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji;
 4. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 5. Sporządzanie informacji dotyczących rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz opracowywanie rocznej analizy przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji;
 6. Zbieranie i analizowanie informacji stanowiących podstawę do opracowania rocznego planu kontroli, w szczególności wyników analiz skarg i wniosków oraz propozycji tematów kontroli;
 7. Nadzorowanie i kontrolowanie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych Policji i komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji;
 8. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji kierowanych do Komendanta Głównego Policji i Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”;
 9. Analizowanie i upowszechnianie rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości rozpatrywania petycji przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji oraz jednostki organizacyjne Policji;
 10. Prowadzenie rejestru petycji kierowanych do Komendanta Głównego Policji oraz przygotowywanie zbiorczych, okresowych informacji o petycjach rozpatrzonych przez Komendanta Głównego Policji;
 11. Przekazywanie informacji skargowych i pozaskargowych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 12. Nadzorowanie sytemu opracowywania i przekazywania przez jednostki organizacyjne Policji i komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji informacji skargowych i pozaskargowych do uprawnionych podmiotów;
 13. Opracowywanie informacji stanowiących podstawę do sporządzenia rocznego sprawozdania z działalności kontrolnej w części dotyczącej kontroli załatwiania skarg i wniosków;
 14. Opiniowanie projektów aktów prawnych pozostających w zakresie właściwości wydziału.
Powrót na górę strony