Wydziały Biura Kontroli KGP

Wydział Analiz

Naczelnik Wydziału Analiz

mł. insp. Artur Kowalczyk

 

Do zadań Wydziału Analiz należy w szczególności:

 

 1. Gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych oraz informacji związanych z wydarzeniami nadzwyczajnymi z udziałem policjantów lub pracowników Policji;
 2. Diagnozowanie przyczyn i skali nieprawidłowości w funkcjonowaniu Policji, z wykorzystaniem technik analitycznych oraz metod audytowych;
 3. Opracowywanie rocznego planu kontroli biura;
 4. Koordynowanie działań związanych z kontrolami prowadzonymi w Policji przez komórki organizacyjne biura, komórki organizacyjne właściwe do spraw kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji i szkół policyjnych oraz podmioty zewnętrzne, a także analizowanie wyników tych kontroli;
 5. Analizowanie zadań i mierników efektywności zawartych w dokumentach związanych z wykonaniem priorytetowych kierunków działania Policji;
 6. Prowadzenie kontroli lub analiz mających na celu ocenę spełniania przez komórki organizacyjne Policji właściwe do spraw kontroli wymagań zawartych w przepisach oraz standardach regulujących proces kontroli w administracji rządowej, a także prowadzenie kontroli w innym zakresie, pozostającym we właściwości wydziału;
 7. Podejmowanie działań związanych z doskonaleniem metod kontroli w Policji w celu podnoszenia standardu i jakości pracy komórek organizacyjnych Policji właściwych do spraw kontroli, a także inicjowanie w tym zakresie doskonalenia zawodowego;
 8. Koordynowanie czynności związanych z planowaniem i sprawozdawczością w zakresie doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników biura;
 9. Koordynowanie czynności związanych z opiniowaniem projektów aktów prawnych pozostających w zakresie właściwości biura;
 10. Opracowywanie sprawozdań i informacji zbiorczych na temat wyników działalności kontrolnej w Policji.

Do zadań Zespołu Obsługi, funkcjonującego w ramach Wydziału Analiz, należy w szczególności:

 1. prowadzenie kancelarii jawnej biura, w tym zapewnianie kontroli obiegu dokumentów jawnych, prowadzenie rejestrów jawnych biura, zbioru decyzji dyrektora biura i innych przepisów związanych z regulacją organizacji i realizacji zadań w biurze oraz pism o charakterze informacyjno-instruktażowym;
 2. organizowanie obsługi sekretarsko-biurowej kierownictwa biura;
 3. zapewnianie obsługi administracyjno-gospodarczej i informatycznej biura, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji;
 4. zapewnianie obsługi organizacyjnej, kadrowej i szkoleniowej biura, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji;
 5. zapewnianie obsługi transportowej biura.
Powrót na górę strony