Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową

Policja.pl

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową

Data publikacji 10.09.2020

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWĄ

 

NACZELNIK
mł. insp. Iwona MARCINIAK-KRAWCZYK

Sekretariat:
tel. 47 72-153-71
fax: 47 72-126-76
e-mail:  wpn.bk@policja.gov.pl


 

Do zadań  Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową należy w szczególności:

1) nadzorowanie, koordynowanie oraz wspieranie czynności operacyjno-rozpoznawczych, dotyczących zwalczania przez jednostki organizacyjne Policji przestępstw narkotykowych,
2) prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach o zasięgu obejmującym obszar kilku województw,
3) prowadzenie w ramach właściwości wydziału współpracy międzynarodowej,
4) uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach, seminariach i szkoleniach w zakresie właściwości wydziału;
5) kształtowanie na podstawie analiz oraz ustaleń własnych, a także informacji przekazywanych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji, metodyki zwalczania przestępstw w zakresie właściwości wydziału,
6) współdziałanie w zakresie właściwości wydziału z organami ochrony prawnej, administracji publicznej i kontroli państwowej, organizacjami pozarządowymi, społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej;
7) wymiana informacji o nowych sposobach i metodach przestępczego działania oraz taktyki prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych;
8) przekazywanie danych do opracowań sprawozdawczo-statystycznych;
9) nadzorowanie i bieżące uaktualnienie systemu sprawozdawczego Policji SESPOL w zakresie weryfikacji danych dot. ilości zabezpieczonych substancji psychotropowych, środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych i prekursorów wprowadzanych przez KWP/KSP
10) monitorowanie zadań realizowanych przez poszczególne KWP/KSP dotyczących przestępczości narkotykowej wynikających z Planu Działalności Komendanta Głównego Policji;
11) monitorowanie przestępczości około narkotykowej, zbieranie danych o nowych produktach;
12) organizowanie oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów w zakresie właściwości wydziału;
13) prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie właściwości wydziału.

 

 

Powrót na górę strony