Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji poszukuje kandydatów na stanowiska SPECJALISTÓW, EKSPERTÓW, RADCÓW w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji w 6, 9 i 11 grupie zaszeregowania

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
w Warszawie

Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
poszukuje kandydatów na stanowiska

SPECJALISTÓW, EKSPERTÓW, RADCÓW

w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
- w 6, 9 i 11 grupie zaszeregowania


Katalog głównych zadań realizowanych na stanowiskach służbowych w BŁiI KGP:

 • projektowanie, organizowanie, wdrażanie i modernizowanie rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby Policji;
 • utrzymywanie i wprowadzanie zmian w systemach teleinformatycznych przetwarzających dane uzyskiwane na potrzeby Policji, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz współpracy międzynarodowej;
 • weryfikowanie eksploatowanych systemów teleinformatycznych w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb użytkowników końcowych;
 • zapewnianie bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów i sieci teleinformatycznych projektowanych, organizowanych, wdrażanych i utrzymywanych przez biuro;
 • wykonywanie zadań operatora Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112;
 • realizowanie zadań wynikających z pełnienia roli operatora Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej  Policji;
 • realizowanie zadań związanych z utrzymaniem, eksploatacją oraz modernizacją sieci kablowych;
 • administrowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej Sieci Łączności Rządowej na potrzeby naczelnych organów władzy i administracji rządowej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 • wyposażanie KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji w sprzęt teleinformatyczny i zapewnianie jego sprawności;
 • obsługa techniczna sprzętu teleinformatycznego użytkowników końcowych w KGP, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oraz w komórkach organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 • zaopatrywanie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji w sprzęt, materiały, usługi oraz oprogramowanie, zgodnie z właściwością biura, w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami;
 • wykonywanie niektórych zadań w zakresie budowy, eksploatacji i utrzymywania Krajowego Systemu Informatycznego oraz zapewnienia sprawnego działania i bezpieczeństwa Systemu Informacyjnego Schengen w ramach komponentu Krajowego Systemu Informatycznego;
 • gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi na realizację powierzonych zadań.

Wykształcenie: zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych.

Wymagania niezbędne:

 • zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „poufne”,
 • znajomość zagadnień z zakresu systemów informatycznych,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analizowania,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, telekomunikacyjnym lub pokrewnym lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe w jednym z ww. kierunków,
 • znajomość systemów informatycznych użytkowanych w Policji,
 • certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe z zakresu IT.

W przypadku zainteresowania podjęciem służby na stanowisku w Biurze Łączności i Informatyki KGP oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku oraz zakresie realizowanych czynności wraz z parametrami finansowymi) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres:

Powrót na górę strony